About marianna


Website:
marianna has written 139 articles so far, you can find them below.


Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (11.12.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 11.12.2017 v Bratislave.

Prítomní členovia predsedníctva:

1.Iveta Bohušová
2.Ivan Harman
3.Juraj Heger
4.Daniel Kollár
5.Valéria Malíková
6.Albert Marenčin
7.Vladimír Michal
8.Matúš Mládek
9.Martin Štrba
10.Veronika Adamčíková (revízna komisia)
11.Róbert Dostál (revízna komisia)
a Martin Gajdoš

Program:

1)Otvorenie
2)LIC – SVK-FRA návšteva vydavateľov (Paríž 2019) info a možnosti
3)Federácia európskych vydavateľov – info
4)Bibliotéka – po výstave, stretnutie s Inchebou, smerovanie a nové možnosti
5)Odborné témy – priority garantov
6)Valné zhromaždenie – príprava/seminár
7)Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
J.Heger informoval Predsedníctvo prostredníctvom p.M.Vallovej (LIC) o termíne na návštevu Paríža a následne francúzskych vydavateľov na Slovensku. Termín nie je zatiaľ určený, ale návšteva by sa mala uskutočniť v prvej polovici februára. Následne požiadal o mail so základnými informáciami, aby sa mohli rozoslať vydavateľom, ktorí by o prípadnú návštevu mali záujem, ide o cca 8-10 vydavateľov. Zároveň sa prebrali možnosti danej účasti z finančného hľadiska a rozpočtu. D.Kollár spomenul možnosť využitia grantu z LITA, uvedenú možnosť preverí a na základe možností bude vypracovaná žiadosť o grant.

Ad 3)
J.Heger informoval Predsedníctvo o začlenení Slovenskej republiky, ktorú zastupuje ZVKS, do Federácie európskych vydavateľov (FEP/FEE) od 1.12.2017. FEP/FEE sa zaoberá predovšetkým legislatívou, odbornými témami (napr. Autorský zákon, Marakéšska dohoda), priamo cez národné združenia s prepojením na Európsky parlament, v rámci tejto agendy navrhol osloviť slovenských zástupcov v EP s oboznámením činnosti ZVKS. FEP/FEE sídli v Bruseli, organizačne ju zastrešujú 4 stáli zamestnanci. Informácie pre členov sú uvedené na webstránke http://fep-fee.eu/.

Ad 4)
Bibliotéka – vyhodnotenie posledného ročníka a pracovné stretnutie bolo navrhnuté zo strany Incheby po 8.1.2018, v žložení J.Heger, V.Malíková, M.Štrba a M.Gajdoš (zmena vyhradená). Predsedníctvo zobralo na vedomie postrehy, pripomienky a návrhy ktoré prišli od niekoľkých členov Združenia. Najhlavnejšími bodmi boli otváracie hodiny (do 19.00h.), výška vstupného verejnosť (4 dni 20€), výška vstupného pre vystavovateľov v rámci VP a PP (50€ a neponúka sa za to nič mimoriadne) zároveň keď ich vystavovateľ nemá, nedostane dnu včas autá ani ľudí, označenie pódií ako aj ozvučenie na pódiách v rámci SP, lepší prehľad a propagácia SP, chýbajúca kaviareň/adekvátny priestor na pracovné stretnutia, osvetlenie všeobecne – nevyužívajú všetky svetlá či už v hale ako aj pred halami, koberce v uličkách staré a opotrebované, hlavné toalety zastaralé a napokon celkové smerovanie samotnej výstavy.
Predsedníctvo zároveň jednohlasne schválilo príspevok pre malých vydavateľov aj na budúci rok. V rámci diskusie sa otvorila aj téma zorganizovania iných menších aktivít Združenia na podporu čítania, okrem Bratislavy boli predbežne navrhnuté Košice a ich Kulturpark. Z diskusie vyšli otázky v podobe smerovania (obchodné? kultrúrne? spoločné?) ako aj náplne uvedenej novej aktivity (verejnosť? neverejná? len pre členov a miestnych kníhkupcov…?), názov novej aktivity a pod. Uvedenou témou sa bude Predsedníctvo zaoberať na svojom ďalšom stretnutí.

Ad 5)
Odborné témy a priority garantov:
Iveta Bohušová – vzdelávanie: semináre zamerané na tovarotvorbu/tovaroznalectvo, “Bibliotéka” v malom KE/BB/ZA…
Vladimír Michal – vzdelávanie: workshopy/semináre pre kníhkupcov (“čo nové”,“ako ďalej”), vzdelávanie kníhkupcov (cez MK SR?), celkový servis okolo školení (ZVKS? Iný?)…
Valika Malíková – legislatíva:
Činnosti
– sledovanie, pripomienkovanie  legislatívnych zmien,
– príprava základných informácií o legislatívnych zmenách pre členov,
– príprava prípadných školení/seminárov,
Ťažiskové témy:
– zákon o ochrane osobných údajov,
– zákon o DPH – zníženie DPH na knihy tlačené a e-knihy,
– zákon o povinných výtlačkoch,
– zákon o štatistickom vykazovaní – KULT 4-01,
– autorský zákon,
Ďalšie témy:
– financovanie školských knižníc štátom,
– právne minimum člena,
– lobbing voči štátu MK SR/Parlament (výbor pre kultúru) – financovanie škol.knižníc,
Daniel Kollár – štatistika:
– zber údajov, užšie členenie,
Albert Marenčin – zmapovanie trhu:
– pripraviť a inovovať dotazník pre kníhkupcov,
– otázky: počet titulov, rozloha m2, sortiment, počet zamestnancov, obrat, špecializácia, otváracie hodiny, poloha kníhkupectva, región/kraj…
– osloviť veľkých kníhkupcov (60),
– náplň dotazníka pripraví AM+MG,
Matúš Mládek – štandardizácia:
– oslovenie Národnej knižnice za účelom vypracovania číselníka,
– zadefinovanie čo je štandardizácia,
– cieľ pripraviť “žánrový strom” (číselník)
Martin Štrba a Ivan Harman – etika a normy/komunikácia: (zatiaľ nepodelené)
– admini fb stránky zvksr,
– vypracovanie komunikácie navonok,
– …
pozn.: právny servis nebude samostaná odborná téma ale úzko súvisí s legislatívou, koordinátorom bude M.Gajdoš v súčinnosti s právnikom ktorý sa poverí na potrebnú tému, v rámci účtovníctva s p.Berčačinovou, v rámci organizácie Republikovou úniou zamestnávateľov.

Ad 6)
Valné zhromaždenie – bude sa konať začiatkom júna, miesto zatiaľ neurčené, malo by ísť o novú nápň ktorá by nebola len o VZ ale aj o konferencii/školení/seminári pre členov Združenia. Celá akcia by sa mala rozdeliť na 2 dni (pia/sob) ako aj nové bloky. Predsedníctvo sa bude zaoberať touto otázkou v priebehu januára a poverilo M.Gajdoša o zber informácií a požiadaviek všetkých členov akú náplň (program) uvedenej konferencie by privítali. Následne pripraví a vypracuje žiadosť o dotáciu z FPU.

Ad 7)
7.1 Cena Alexa Austa – pôvodne ako cena za vydavateľský počin roka, cena ostáva ale zatiaľ s presne neurčeným zameraním. Predbežné návrhy ako pokračovať napr. “osobnosť knižného trhu” alebo “zaslúžilé ocenenie za prínos “ Predsedníctvo zatiaľ neschválilo.

7.2 RÚZ – Predsedníctvo schválilo zmenu v zastupovaní, namiesto J.Jankoviča bude novým zástupcom za ZVKS M.Gajdoš (GS).

7.3 GDPR – M.Štrba informoval prítomných o doteraz známych informáciách ktoré sa budú týkať Ochrany osobných údajov, bude sa to týkať všetkých ktorí prichádzajú s danými údajmi do kontaktu. Navrhol pripraviť a poskytnúť relevantné informácie o legislatíve pre všetkých členov (aj nových) cez web stránku ZVKS.

7.4 Financie 2% z dane – Predsedníctvo schválilo a poverilo J.Hegera, M.Gajdoša o zistenie informácií a možnostiach zapojenia ZVKS do do tejto aktivity. V prípade pozitívnej odozvy M.Gajdoš pripraví podklady pre zapojenie ZVKS do 2% z daní.

7.5 Kniha roka – J.Heger informoval o novom hlasovaní v uvedenej cene, ktorú organizuje Knižná revue. V rámci diskusie vzišla otázka ukončenia alebo pokračovania spolupráce nakoľko ZVKS, okrem finančného príspevku, sa bližšie nezapája do tejto aktivity. Predsedníctvo navrhlo stretnutie s Knižnou revue a zadefinovanie nových požiadaviek ako aj podmienok na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 29.1.2018 o 13.00 hod. v Slovart-e.

Zápis bol urobený dňa 13.12.2017

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.11.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.11.2017 v Bratislave (stánok ZVKS Bibliotéka ´17)

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Juraj Heger
3. Daniel Kollár
4. Valéria Malíková
5. Albert Marenčin
6. Matúš Mládek
7. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Literárne informačné centrum
3) Revízna komisia
4) Odborné témy a ich garanti
5) Rôzne

ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
J.Heger informoval Predsedníctvo, na základe požiadavky riaditeľky LIC M.Vallovej, o možnosti a participácie členov ZVKS na akcii “Literárna cverna”, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-9.12. v areáli Novej Cvernovky v Bratislave. Bližšie informácie poskytne LIC do 20.11. za účelom informovania všetkých členov ZVKS. Následne informoval o možnom neformálnom stretnutí francúzskych vydavateľov v Bratislave, za účelom účasti slovenských vydavateľov na slovenskom stánku, v rámci čestného hosťovania na výstave v Paríži v roku 2019.

Ad 3)
J.Heger informoval Predsedníctvo o zasadnutí novej Revíznej komisie ktorej predsedníčkou sa stala Veronika Adamčíková. Informoval o zmenách pri využívaní bankového účtu kde disponibilné právo, okrem J.Hegera, bolo udelené aj V.Michalovi, a v rámci pasívnej kontroly predsedníčke Revíznej komisie V.Adamčíkovej.

Ad 4)
Na základe návrhu vytvorenia odborných tém sa zhodli členovia Predsedníctva na vytvorení novej témy – “právny servis”, a zároveň uvedenia len jedného garanta za uvedenú tému, v súčinnosti z jeho ostatnými členmi.
Uvedené témy a jednotlivé obsadenie:
1. Vzdelávanie: infosystém, podujatia, programy… garant Iveta Bohušová
2. Legislatíva: dph, pevné ceny kníh… garant Valika Malíková
3. Štatistika: zber dát a údajov… garant Daniel Kollár
4. Etika a normy: certifikáty, komisný predaj, kodex… garant Martin Štrba
5. Zmapovanie trhu: počet kníhkupectiev… garant Albert Marenčin
6. Komunikácia: web, fb… garant Ivan Harman
7. Štandardizácia: tituly, žánre… garant Matúš Mládek
8. Právny servis: garant Vladimír Michal
Do 30.11. si určia jednotliví garanti priority v rámci svojích tém.

Ad 5)
5.1 Predsedníctvo jednohlasne schválilo služobnú cestu J.Hegera do Bruselu, za účelom slávnostného prijatia ZVKS do Federácie európskych vydavateľov.

5.2 Na sekretariát ZVKS prišla otázka z Vydavateľstva Perfekt ohľadom Dohody o vykonaní práce a Autorského zákona. Predsedníctvo sa uvedenou otázkou zaoberalo, stanovisko a presné znenie pošle cez sekretariát do vydavateľstva.

5.3 Predsedníctvo otvorilo aj tému smerovania výstavy Bibliotéka ale vzhľadom na jej prebiehajúci stav sa zhodlo pokračovať v tejto téme až po jej skončení a na najbližšom zasadnutí Predsedníctva.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 15.00 hod.

Zápis bol urobený dňa 11.11.2017

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (25.9.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 25.9.2017 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:
1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Vladimír Michal
8. Matúš Mládek
9. Martin Štrba
a Generálny sekretár: M.Gajdoš

Program:
1) Otvorenie
2) Generálny sekretár
3) Konferencia v Piešťanoch
4) Biblioteka
5) Rôzne

ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J. Heger.

ad 2)
J.Heger informoval o dohode s Martinom Gajdošom ohľadom zahájenia jeho činnosti pre ZVKS od 1.10.2017. Bolo dohodnuté, že V.Malíková pošle návrh pracovnej zmluvy M.Gajdoša. M.Gajdoš bude v úvodnom období vykazovať odpracované hodiny a na základe nich bude odmeňovaný. J.Heger dostal za úlohu preveriť možnosti prenájmu kancelárii v niektorej spriatelenej alebo verejnej inštitúcii. M.Gajdoš dostal za úlohu vybrať si u niektorého operátora vhodný paušál na mobilný telefón.

ad 3)
V.Malíková informovala o stave príprav Konfrencie v Piešťanoch.

ad 4)
M.Gajdoš bude iniciovať zasadanie Prípravného výboru Biblioteky. Bolo dohodnuté, že prevádzku stánku ZVKS a LIC bude zo strany ZVKS mať na starosti M.Gajdoš. Catering bude riešiť s V.Mikulom, ktorý mal stánok na starosti v minulých rokoch. Termíny pre podujatia na stánku ZVKS boli takmer všetky už zarezervované. J.Heger ponúkol, že v piatok večer by miesto čaše vína na stánku ZVKS zorganizovalo Vydavateľstvo Slovart krst publikácie Sprievodca vínami Slovenska, na ktoré budú členovia a vystavovatelia pozvaní (uskutoční sa v Expo-klube). J.Heger objedná v SME štvorstranovú inzerciu-program podujatí na Biblioteke.

ad 5)
Predsedníctvo odhlasovalo ukončenie členstva spoločnosti Eurounion.
Predsedníctvo rozhodlo, že školiaci seminár pre redakčných pracovníkov vydavateľstiev bude organizovať až po Biblioteke.
Predsedníctvo diskutovalo o redizajne internetovej stránky ZVKS a zmene pravidiel zverejňovania informácií v členskej a verejnej zóne. O konkrétnych krokoch nerozhodlo.

Ďalšie stretnutie predsedníctva bude 23. 10. 2017 o 15.00 hod. vo Vydavateľstve Slovart na Bojnickej 10.

Zápis bol urobený dňa 22.10.2017

Zapisovateľ: Juraj Heger

Schválil: Vladimír Michal

Valné zhromaždenie ZVKS (20. júna 2017 o 9.00 hod.)

ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (viac…)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (24. 8. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 24. 8. 2017 v Bratislave (viac…)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (17. 7. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14. 7. 2017 v Bratislave (viac…)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (26. 6. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 26. 6. 2017 v Bratislave (viac…)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (20. 6. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 20. 6. 2017 v Bratislave (viac…)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13. 6. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13. 6. 2017 v Bratislave (viac…)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (16. 5. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 16. 5. 2017 v Bratislave (viac…)

Page 1 of 14123456»10...Last »