Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.11.2017 v Bratislave (stánok ZVKS Bibliotéka ´17)

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Juraj Heger
3. Daniel Kollár
4. Valéria Malíková
5. Albert Marenčin
6. Matúš Mládek
7. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Literárne informačné centrum
3) Revízna komisia
4) Odborné témy a ich garanti
5) Rôzne

ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
J.Heger informoval Predsedníctvo, na základe požiadavky riaditeľky LIC M.Vallovej, o možnosti a participácie členov ZVKS na akcii “Literárna cverna”, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-9.12. v areáli Novej Cvernovky v Bratislave. Bližšie informácie poskytne LIC do 20.11. za účelom informovania všetkých členov ZVKS. Následne informoval o možnom neformálnom stretnutí francúzskych vydavateľov v Bratislave, za účelom účasti slovenských vydavateľov na slovenskom stánku, v rámci čestného hosťovania na výstave v Paríži v roku 2019.

Ad 3)
J.Heger informoval Predsedníctvo o zasadnutí novej Revíznej komisie ktorej predsedníčkou sa stala Veronika Adamčíková. Informoval o zmenách pri využívaní bankového účtu kde disponibilné právo, okrem J.Hegera, bolo udelené aj V.Michalovi, a v rámci pasívnej kontroly predsedníčke Revíznej komisie V.Adamčíkovej.

Ad 4)
Na základe návrhu vytvorenia odborných tém sa zhodli členovia Predsedníctva na vytvorení novej témy – “právny servis”, a zároveň uvedenia len jedného garanta za uvedenú tému, v súčinnosti z jeho ostatnými členmi.
Uvedené témy a jednotlivé obsadenie:
1. Vzdelávanie: infosystém, podujatia, programy… garant Iveta Bohušová
2. Legislatíva: dph, pevné ceny kníh… garant Valika Malíková
3. Štatistika: zber dát a údajov… garant Daniel Kollár
4. Etika a normy: certifikáty, komisný predaj, kodex… garant Martin Štrba
5. Zmapovanie trhu: počet kníhkupectiev… garant Albert Marenčin
6. Komunikácia: web, fb… garant Ivan Harman
7. Štandardizácia: tituly, žánre… garant Matúš Mládek
8. Právny servis: garant Vladimír Michal
Do 30.11. si určia jednotliví garanti priority v rámci svojích tém.

Ad 5)
5.1 Predsedníctvo jednohlasne schválilo služobnú cestu J.Hegera do Bruselu, za účelom slávnostného prijatia ZVKS do Federácie európskych vydavateľov.

5.2 Na sekretariát ZVKS prišla otázka z Vydavateľstva Perfekt ohľadom Dohody o vykonaní práce a Autorského zákona. Predsedníctvo sa uvedenou otázkou zaoberalo, stanovisko a presné znenie pošle cez sekretariát do vydavateľstva.

5.3 Predsedníctvo otvorilo aj tému smerovania výstavy Bibliotéka ale vzhľadom na jej prebiehajúci stav sa zhodlo pokračovať v tejto téme až po jej skončení a na najbližšom zasadnutí Predsedníctva.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 15.00 hod.

Zápis bol urobený dňa 11.11.2017

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger

Share This

Share this post with your friends!