Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 23.10.2017 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:
1. Juraj Heger
2. Daniel Kollár
3. Valéria Malíková
4. Albert Marenčin
5. Vladimír Michal
6. Matúš Mládek
7. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:
1) Otvorenie
2) Konferencia v Piešťanoch – zhodnotenie/odozvy
3) Bibliotéka – príprava/stánok
4) Rôzne

ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

ad 2)
Konferencia v Piešťanoch dopadla podľa zúčastnených s pozitívnym ohlasom. Počas konferencie v rámci voľnej diskusie, ako aj posedenia, boli prezentované rôzne návrhy na témy programu. M.Mládek navrhol, aby sa s novým programom na konferenciu začalo už v januári, osloviť všetkých členov a vybrať aktuálne témy. Program by mal prebiehať opäť v rámci panelovej diskusie s možným rozdelením pre kníhkupcov a vydavateľov. Predsedníctvo zvážilo aj možnosť rozdelenia konferencie na dve časti, jedna na jar (máj, jún) spojená spolu s Valným zhromaždením a druhá na jeseň (koniec septembra, október).

ad 3)
M.Gajdoš informoval o stretnutí na Inchebe a príprave stánku na Bibliotéku. Na stánku nebudú žiadne zmeny oproti minulým ročníkom, z kapacitných dôvodov pribudne navyše stolové sedenie pre hostí, počty preukazov sa mierne upravili, k dispozícii bude 100ks pozvánok pre členov Združenia ktorý prejavia o výstavu a sprievodné programy záujem (informácia bude posielaná mailom všetkým členom). Catering na stánok bude v spolupráci s LIC a ZVKS zabezpečovať V.Mikula. Čaša vína sa prvý večer uskutoční na stánku ZVKS, druhý večer, po dohode s J.Hegerom, v Expo klube spolu s krstom publikácie o vínach. Program podujatí v SME bol dohodnutý a objednaný v rovnakom počte ako minulý rok.

ad 4)
4.1 Juraj Heger informoval Predsedníctvo o stretnutí a možnosti vstupu do Európskej asociácie (združenia) vydavateľov kde v rámci EU jedine Slovensko nemá zastúpenie a kde by nás radi privítali. Hlavné sídlo je v Bruseli, konferencie sa konajú 4x do roka na rôznych miestach (1x pravidelne priamo v Bruseli). Členské na rok vychádza aktuálne 2.885,- € s podaním prihlášky od novembra/decembra. Presedníctvo sa jednohlasne zhodlo a podporilo tento návrh. Uvedené členstvo zvýši kredibilitu Združenia a môže napomáhať pri rôznych legislatívnych úpravách v EU ako aj v rámci rokovaní a stretnutí na MK SR resp. NR SR a jeho výbore pre kultúru.

4.2 Predsedníctvo sa zhodlo, že počas Valného zhromaždenia bude pozvaný na stretnutie Minister kultúry SR resp. jeho štátni tajomníci (zástupcovia MK SR) aby si vypočuli ako aj urobili určitý prehľad o knižnom trhu. Pozvanie pripravia M.Gajdoš s J.Hegerom.

4.3 Počas diskusie zaznel návrh J.Hegera aby sa v rámci Predsedníctva vytvorili určité oblasti/témy ktorým sa budú jeho jednotliví členovia zaoberať.

Predbežne vybraté oblasti   /   Garanti (prihlásenie a doplnenie do najbližšieho stretnutia)

– Vzdelávanie: infosystém, podujatia, programy…    /    V.Malíková a I.Bohušová
– Legislatíva: dph, pevné ceny kníh…    /    M.Štrba a V.Malíková
– Štatistika: zber dát a údajov…    /    D.Kollár
– Etika a normy: certifikáty, komisný predaj, kodex…    /    M.Štrba
– Zmapovanie trhu: počet kníhkupectiev (forma dotazník)…    /    A.Marenčin a D.Kollár
– Komunikácia: web, fb…    /    M.Štrba
– Štandardizácia: tituly, žánre…    /    _ _

4.4 D.Kollár spolu s M.Mládekom informovali o možnosti navrhnúť nominanta do komisií pre Fond na podporu umenia (MK SR), v rámci diskusie žiaden návrh nepadol a napokon sa Predsedníctvo zhodlo, že žiadneho nominanta nenavrhne. M.Gajdoš v súvislosti s Fondom na podporu umenia reagoval, či nimi uvedené výzvy má v rámci komunikácie s členmi Združenia posielať do mailu resp. uvádzať na web stránke. Predsedníctvo prijalo uvedenú možnosť s tým, že frekvenciu a možnosti uvádzania daných výziev určí dodatočne.

4.5 Predsedníctvo sa zhodlo na skorom dokončení Správy o knižnom trhu (koniec novembra).

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 10.11.2017 o 9.00 hod. na stánku ZVKS v hale D počas Bibliotéky.

Zápis bol urobený dňa 24.10.2017

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger a Vladimír Michal

Share This

Share this post with your friends!