Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 24. 8. 2017 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:
1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Vladimír Michal
8. Matúš Mládek

Program:
ad 1) Otvorenie
ad 2) Generálny sekretár ZVKS a sekretariát ZVKS
ad 3) Rôzne

ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J. Heger. Informoval o programe a plnení uznesení. Zo zámerov, ktoré boli odsúhlasené na predchádzajúcich predsedníctvam, sa nepodarilo posunúť ďalej školenie pre redaktorských pracovníkov vydavateľstiev a štandardizáciu žánrového delenia knižnej produkcie, ktorá by pomohla pri kategorizácii kníh u predajcov i v knižniciach.

ad 2) Heger informoval o stretnutí s Martinom Gajdošom, ktorý bol tiež prizvaný na zasadnutie predsedníctva. Po rozhovore s M.Gajdošom a vypočutí jeho motivácie a zámerov pri práci pre ZVKS bolo Predsedníctvom odhlasované, že nebudú iniciované stretnutia so žiadnymi ďalšími potenciálnymi kandidátmi a M.Gajdoš nastúpi na pozíciu Generálneho sekretára ( GS) v polovici septembra 2017. M.Gajdoš sa vyjadroval veľmi ústretovo o výške odmeňovania s tým, že objektívne zhodnotenie jeho práce bude možné až potom, čo začne napĺňať očakávania ZVKS.
V prvom období bude M.Gajdoš pracovať z domu, s vlastným počítačom a Predsedníctvo s ním dohodne režim používania mobilného telefónu.

ad 3)
– Predsedníctvo prijalo za nového člena spoločnosť Literama.sk z Prievidze. Predsedníctvo ukončilo členstvo spoločnosti Forza Music. Nepodarilo sa skontaktovať s vydavateľstvom Eurounion – ak sa to nezmení, bude aj vydavateľstvu Eurounion ukončené členstvo.
– Malíková informovala predsedníctvo v súvislosti s  úlohou aktivizácie kníhkupcov a vydavateľov o organizácii seminára v Piešťanoch v dňoch 6. a 7. 10. 2017. Uzávierka možného prihlasovania bola stanovená na 13.9.2017. Do odborného programu prispejú zástupcovia distribúcie Ikar, siete Panta Rhei a Martinus. J.Heger sľúbil preveriť kvalitu vína zo spoločnosti Vitis.
– Predsedníctvo hovorilo o potrebe stretnutia so zástupcami Knižnej Revue, najmä v súvislosti s prehodnotením (alebo ponechaním bez zmeny) spolupráce pri vyhlasovaní ankety Kniha roka. Stretnutie sa uskutoční po nástupe GS do funkcie.
– Heger informoval o jeho plánovaných stretnutiach so zástupcami vydavateľských a kníhkupeckých zväzov v zahraničí. Predsedníctvo mu potvrdilo mandát na preverenie možnosti vstupu ZVKS do európskych vydavateľských a kníhkupeckých federácií.
– Predsedníctvo diskutovalo o tom, do akej miery majú byť informácie na interentovej stránke ZVKS otvorené každému návštevníkovi a do akej miery majú byť neverejné. Po nástupe GS bude odsúhlasený ďalší postup.
– Predsedníctvo odsúhlasilo, že by bolo vhodné nechať vypracovať expertným pracoviskom stanovisko k tomu, aké zmeny kvality, resp aké poškodenia kvality kníh by mali byť považované za prirodzené a aké sú spôsobené manipuláciou a vystavením kníhkupcami a distribútormi. Na základe toho ZKVS vypracuje odporúčanie, ktorým by sa mali vydavatelia, distribútori aj kníhkupci riadiť.

 

Ďalšie stretnutie predsedníctva bude 26. 9. 2017 o 15.00 hod. vo Vydavateľstve Slovart na Bojnickej 10.

Priložená prezenčná listina:1x
Zápis bol urobený dňa 14. 9. 2017
Zapisovateľ: Juraj Heger
Schválil: Vladimír Michal

 

Share This

Share this post with your friends!