Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 25.9.2017 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:
1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Vladimír Michal
8. Matúš Mládek
9. Martin Štrba
a Generálny sekretár: M.Gajdoš

Program:
1) Otvorenie
2) Generálny sekretár
3) Konferencia v Piešťanoch
4) Biblioteka
5) Rôzne

ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J. Heger.

ad 2)
J.Heger informoval o dohode s Martinom Gajdošom ohľadom zahájenia jeho činnosti pre ZVKS od 1.10.2017. Bolo dohodnuté, že V.Malíková pošle návrh pracovnej zmluvy M.Gajdoša. M.Gajdoš bude v úvodnom období vykazovať odpracované hodiny a na základe nich bude odmeňovaný. J.Heger dostal za úlohu preveriť možnosti prenájmu kancelárii v niektorej spriatelenej alebo verejnej inštitúcii. M.Gajdoš dostal za úlohu vybrať si u niektorého operátora vhodný paušál na mobilný telefón.

ad 3)
V.Malíková informovala o stave príprav Konfrencie v Piešťanoch.

ad 4)
M.Gajdoš bude iniciovať zasadanie Prípravného výboru Biblioteky. Bolo dohodnuté, že prevádzku stánku ZVKS a LIC bude zo strany ZVKS mať na starosti M.Gajdoš. Catering bude riešiť s V.Mikulom, ktorý mal stánok na starosti v minulých rokoch. Termíny pre podujatia na stánku ZVKS boli takmer všetky už zarezervované. J.Heger ponúkol, že v piatok večer by miesto čaše vína na stánku ZVKS zorganizovalo Vydavateľstvo Slovart krst publikácie Sprievodca vínami Slovenska, na ktoré budú členovia a vystavovatelia pozvaní (uskutoční sa v Expo-klube). J.Heger objedná v SME štvorstranovú inzerciu-program podujatí na Biblioteke.

ad 5)
Predsedníctvo odhlasovalo ukončenie členstva spoločnosti Eurounion.
Predsedníctvo rozhodlo, že školiaci seminár pre redakčných pracovníkov vydavateľstiev bude organizovať až po Biblioteke.
Predsedníctvo diskutovalo o redizajne internetovej stránky ZVKS a zmene pravidiel zverejňovania informácií v členskej a verejnej zóne. O konkrétnych krokoch nerozhodlo.

Ďalšie stretnutie predsedníctva bude 23. 10. 2017 o 15.00 hod. vo Vydavateľstve Slovart na Bojnickej 10.

Zápis bol urobený dňa 22.10.2017

Zapisovateľ: Juraj Heger

Schválil: Vladimír Michal

Share This

Share this post with your friends!