Rôzne

Paušálne výdavky od roku 2013 – prísnejšie pravidlá

Paušálne výdavky od roku 2013 – prísnejšie pravidlá 6.9.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo financií SR zverejnilo dňa 24.8.2012 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších...

Najdiskutovanejšia novinka v schválenom zákone o DPH

3.8.2012, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer Aj napriek skutočnosti, že určitý náznak spoločného a nerozdielneho ručenia za daň z prechádzajúceho stupňa už v zákone zapracovaná je, sa ministerstvo rozhodlo dať tomuto inštitútu novú a oveľa vyššiu váhu. Jeho...

Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z.z.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky  vyhlasuje úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z....

Autorský zákon – plné znenie – 618/2003 Z.z.

Autorský zákon - plné znenie 618/2003 Z. z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) Zmena: 84/2007 Z.z. Zmena: 220/2007 Z.z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ...