Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov združenia je: Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ďalej len „združenie“) a jeho oficiálna skratka je ZVKS.

2. Sídlo združenia je: Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Bojnická 10, 830 00 Bratislava, Slovenská republika.

3. Združenie je právnickou osobou založenou dňa 27. 6. 1991 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Poslanie a ciele združenia

1. Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky je samostatná organizácia, ktorá zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti knižnej kultúry, ochraňuje vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj.
2. Poslaním a cieľom združenia je:

1. nadväzovať a udržiavať kontakty s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí;
2. napomáhať v rámci svojich možností svojim členov pri riešení závažných problémov s orgánmi štátnej správy a inými právnymi subjektmi;
3. koordinovať a zabezpečovať spoločensky prospešné služby svojich členov;
4. poradenská, vzdelávacia a informačná činnosť;
5. zriaďovať a spravovať fondy, ktoré slúžia spoločným záujmom členov;
6. iniciovať, prerokúvať a pripomienkovať legislatívne návrhy;
7. vykonávať ďalšie vydavateľsko-obchodné aktivity, ktorými ho členovia združenia poveria;
8. podporovať vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky pri výkone ich podnikateľskej a nepodnikateľskej činnosti, týkajúcej sa šírenia knižnej kultúry, vrátane poskytovania finančnej a inej hmotnej návratnej a nenávratnej pomoci.

    3. Na usmernenie postojov členov združenia v presadzovaní cieľov a zámerov združenia, ako aj na usmernenie riešení problémov vnútri združenia a vo vzťahu k            tretím osobám združenie prijalo Etický kódex. Etický kódex je neoddeliteľnou súčasťou týchto Stanov.

 Článok 3
Vznik a zánik členstva v združení

1. Členom združenia môže byť na základe písomnej prihlášky fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s týmito Stanovami, stotožňuje sa s poslaním a cieľmi združenia, má záujem napĺňať jeho ciele a je činná v oblasti:

1.1. vydavateľskej činnosti, t.j. vydávania neperiodických publikácií, hudobnín, kartografických výrobkov, kalendárov, nosičov zvuku a obrazu, umeleckých reprodukcií, učebných pomôcok a ďalších tovarov kultúrnej povahy,
1.2. distribučno-obchodnej činnosti, t.j. veľkoobchodného a maloobchodného predaja a skladovania, vykonáva komisionálnu činnosť, zabezpečuje dovoz a vývoz a iné služby, kníhkupectvá, obchody s predajom nosičov zvuku a obrazu, umeleckých reprodukcií, učebných pomôcok a ďalších tovarov kultúrnej povahy,
1.3. knižnice a iné zariadenia, podnikateľské aj nepodnikateľské, ktoré prispievajú k šíreniu výrobkov a tovarov – neperiodických publikácií, hudobnín, kartografických výrobkov, kalendárov, nosičov zvuku a obrazu, umeleckých reprodukcií, učebných pomôcok a ďalších tovarov kultúrnej povahy.

2. Členmi združenia sa môžu stať aj podnikateľské subjekty, spoločnosti, združenia a jednotlivci, ktorí nespĺňajú podmienky podľa článku 3, ods. 1, ak sú aspoň sčasti činné v týchto oblastiach.
3. Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov združenia. Uchádzač o členstvo v združení požiada písomnou prihláškou (žiadosťou) adresovanou združeniu o prijatie za člena. O prijatí resp. neprijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo. Predsedníctvo je povinné vyrozumieť člena o prijatí resp. neprijatí do 30 dní od prijatia písomnej prihlášky (žiadosti) uchádzača. Prípadné zamietnutie prihlášky predsedníctvo nemusí zdôvodňovať.
4. Členstvo v združení zaniká:

4.1.  dobrovoľným vystúpením člena zo združenia. Člen združenia je povinný najneskôr 15 dní pred vystúpením zo združenia písomne oznámiť predsedníctvu, že zo združenia vystupuje. Doručenie písomného oznámenia predsedníctvu sa považuje za výmaz člena zo zoznamu členov združenia;
4.2.  uplynutím posledného dňa lehoty, ktorú predsedníctvo dodatočne poskytlo členovi na zaplatenie dlhov voči združeniu, ak tento člen ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote dlžnú čiastku nezaplatil;
4.3. zánikom združenia;
4.4.  vylúčením člena zo združenia.

5.  Zánik členstva v združení zaznamená predsedníctvo do zoznamu členov združenia.
6. Zánikom členstva bývalému členovi združenia nevzniká nárok na žiadny podiel z majetku združenia, ani nárok na vrátenie prijímacieho poplatku, pokiaľ bol takýto stanovený, ani na vrátenie už zaplatených členských príspevkov.
7. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje predsedníctvo jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. O vylúčení člena predsedníctvo rozhodne, pokiaľ tento:

7.1. obzvlášť závažným spôsobom porušil povinnosti člena;
7.2. opakovane, pravidelne a po dlhšiu dobu menej závažným spôsobom porušuje povinnosti člena, a to aj po upozornení na tieto porušenia. Predsedníctvo je povinné písomne upozorniť člena na menej závažné porušovanie povinností z jeho strany a na možnosť vylúčenia zo združenia;
7.3. poškodzuje dobré meno združenia;
7.4. vyvíja činnosť nezlučiteľnú s cieľmi združenia;
7.5.  neplatí členský príspevok, po dobu dlhšiu ako 1 rok.

8. Člen vylúčený predsedníctvom združenia má právo odvolať sa voči rozhodnutiu predsedníctva. Odvolacím orgánom je Valné zhromaždenie (ďalej VZ) združenia. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Práva a povinnosti ostávajú členovi počas odvolacieho konania zachované s výnimkou hlasovacieho práva.
9. Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji knižnej kultúry, vydavateľsko-obchodných aktivít na knižnom trhu Slovenskej republiky alebo na rozvoji činnosti združenia. O priznaní čestného členstva rozhoduje predsedníctvo združenia na základe návrhu člena združenia. Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa ako riadny člen na podujatiach združenia, vykonávať činnosti a práce podľa potrieb združenia a vlastných možností. Čestný člen nemá hlasovacie právo. Čestné členstvo zaniká vystúpením, smrťou alebo rozhodnutím o zrušení čestného členstva predsedníctvom združenia na základe porušenia niektorého bodu stanov.

Článok 4
Práva a povinnosti člena združenia

1.  Člen združenia má právo:

1.1.  zúčastniť sa valného zhromaždenia, predkladať návrhy a hlasovať na ňom v súlade s rokovacím poriadkom;
1.2.  voliť a byť volený do orgánov združenia;
1.3.  za podmienok určených valným zhromaždením využívať služby združenia a zúčastňovať sa na všetkých jeho hospodárskych aktivitách;
1.4.  podávať návrhy na vykonanie kontroly revíznej komisii združenia;
1.5.  obracať sa na orgány združenia s návrhmi, podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko;
1.6.  byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

2. Člen združenia je povinný:

2.1.  dodržiavať stanovy združenia, ostatné vnútorné predpisy združenia a rozhodnutia orgánov združenia;
2.2.  platiť členské príspevky v schválenej výške a určených lehotách; neplnenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Stanov združenia;
2.3. priebežne oznamovať zmeny všetkých skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre správnu identifikáciu členov združenia;
2.4.  podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
2.5.  ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia;
2.6.  zachovávať mlčanlivosť o dôverných oznámeniach združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Orgány združenia sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Predsedníctvo združenia
3. Generálny sekretár
4. Revízna komisia
5. Iné orgány, ktoré valné zhromaždenie združenia zriadi. Pri zriadení týchto orgánov je valné zhromaždenie povinné určiť ich právomoc.

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia najmenej jedenkrát do roka, tak, aby sa toto zhromaždenie konalo najneskoršie do 30.6. príslušného kalendárneho roka. Predsedníctvo združenia zvolá valné zhromaždenie kedykoľvek, ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých členov združenia alebo predseda revíznej komisie združenia, a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti na zvolanie valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou alebo mailovou pozvánkou zaslanou na adresu člena združenia, ktorú ako poslednú oznámil predsedníctvu.
3. Člen združenia sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je povinný odovzdať listinu o svojom splnomocnení predsedníctvu pri prezentácii účasti na valnom zhromaždení.
4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica všetkých členov združenia. O zasadnutiach Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.
5. Pokiaľ riadne zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predsedníctvo zvolá náhradné valné zhromaždenie, a to do jedného mesiaca od dátumu, kedy sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
6. Náhradné valné zhromaždenie nemôže rozhodnúť o zmene stanov združenia a ani o voľbe a odvolaní členov predsedníctva a členov revíznej komisie združenia.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých návrhoch jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov združenia.
8. Valné zhromaždenie rozhoduje o zániku združenia, o jeho zlúčení s iným občianskym združením alebo o jeho dobrovoľnom rozpustení.
9. Pri zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov o likvidácii spoločnosti (§§ 70 až 75).
10. Valné zhromaždenie schvaľuje:

10.1.  Stanovy, ich zmeny a doplnky;
10.2.  rokovací a volebný poriadok;
10.3.  plán činnosti a výročnú správu;
10.4.  rozpočet združenia a správu revíznej komisie o hospodárení;
10.5.  členský príspevok a prípadné ďalšie príspevky členov združenia;
10.6.  zriaďovanie fondov združenia.

11. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

1. Štatutárnym orgánom združenia je predsedníctvo združenia.
2. Členov predsedníctva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
3. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
4. Predsedníctvo združenia je deväťčlenné a valným zhromaždením je volené na obdobie 3 (troch)rokov. Predsedníctvo združenia volí a odvoláva jednoduchou väčšinou predsedu združenia, ktorý koná v mene združenia.
5. Predsedníctvo najmä:

5.1. schvaľuje vnútorné predpisy združenia a interné poriadky;
5.2. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie plán činnosti združenia, správu o jeho činnosti a výsledkoch hospodárenia;
5.3. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výšku ročného členského príspevku;
5.4. vedie zoznam členov združenia;
5.5. spravuje majetok združenia;
5.6. zvoláva valné zhromaždenie;
5.7. plní uznesenia valného zhromaždenia;
5.8. volí a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia.

6. Predseda združenia riadi činnosť združenia a činnosť predsedníctva. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda združenia. Predseda zvoláva zasadnutie predsedníctva písomne alebo e-mailom.
7. Zasadnutie predsedníctva sa koná spravidla raz mesačne, minimálne však raz za tri mesiace. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica všetkých jeho členov. O zasadnutí predsedníctva je predsedníctvo povinné vyhotoviť zápisnicu.
8. Funkcia člena predsedníctva je nezlučiteľná s funkciou člena revíznej komisie a Generálneho sekretára.

Článok 8
Konanie menom združenia

1. V mene združenia koná predseda združenia samostatne a podpisuje sa za združenie rovnako samostatne.
2. V mene združenia sa predseda podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia alebo k odtlačku jeho pečiatky pripojí svoj podpis.
3. Podpredseda združenia a ostatní členovia predsedníctva združenia konajú menom združenia vždy dvaja spoločne a podpisujú sa za združenie rovnako dvaja spoločne.
4. Podpredseda združenia a ostatní členovia predsedníctva združenia sa v mene združenia podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia alebo k odtlačku jeho pečiatky pripoja svoje podpisy.

Článok 9
Generálny sekretár

1. Generálny sekretár je výkonným orgánom Združenia.
2. Generálneho sekretára menuje a odvoláva Predsedníctvo združenia. Generálny sekretár sa menuje na dobu neurčitú. Tým nie je dotknuté právo Generálneho sekretára vzdať sa funkcie.
3. Generálny sekretár sa za výkon svojej funkcie zodpovedá Predsedníctvu združenia.
4. Generálny sekretár koná a zastupuje Združenie a podpisuje sa jeho menom v rozsahu určenom týmito Stanovami, splnomocnením/poverením udeleným Predsedníctvom združenia, prípadne valným zhromaždením.
5. Výkon funkcie Generálneho sekretára je za odmenu. Odmena Generálneho sekretára je výdavkom z rozpočtu Združenia. Výšku jeho odmeny schvaľuje Predsedníctvo združenia.
6. V súlade s úlohami udelenými Predsedníctvom združenia Generálny sekretár organizačne a výkonne zabezpečuje základné oblasti činnosti Združenia:

1. organizačne zabezpečuje chod Združenia, organizuje a riadi prácu sekretariátu Združenia;
2. zabezpečuje a zodpovedá za vedenie administratívy a hospodárenia Združenia;
3. koná menom Združenia v právnych úkonoch navonok aj dovnútra Združenia;
4. zvoláva zasadnutie predsedníctva Združenia, pripravuje podklady na rokovanie predsedníctva, spracúva zápisnice z rokovania predsedníctva;
5. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí predsedníctva a úloh vyplývajúcich z poverenia predsedu predsedníctva;
6. podáva návrhy na prijímanie nových členov, zrušenie členstva resp. vylúčenia z členstva;
7. podáva návrh na úpravu výšky členského príspevku;
8. organizačne zabezpečuje zvolanie valného zhromaždenia Združenia, pripravuje materiály na valné zhromaždenie, organizačne zabezpečuje konanie valného zhromaždenia;
9. zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia a prijatých úloh;
10. spolupracuje s revíznou komisiou, pripravuje podklady pre jej činnosť;
11. organizačne a výkonne zabezpečuje plnenie povinností Združenia vo vzťahu k orgánom štátnej správy, miestnej samosprávy ako aj k iným inštitúciám;
12. navrhuje iné formy financovania činnosti Združenia a zabezpečuje jej financovanie;
13. plní iné úlohy uložené Predstavenstvom združenia prípadne valným zhromaždením.

7. Funkcia Generálneho sekretára je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva a člena revíznej komisie.

Článok 10
Revízna komisia

1. Kontrolným orgánom hospodárenia združenia a dodržiavania jeho Stanov je revízna komisia.
2. Členov revíznej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie. Tým nie je dotknuté právo člena revíznej komisie vzdať sa funkcie.
3. Revízna komisia sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
4. Revízna komisia združenia je trojčlenná a valným zhromaždením je volená na obdobie 3 (troch) rokov.
5. Revízna komisia volí a odvoláva jednoduchou väčšinou predsedu revíznej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
6. Členovia revíznej komisie vykonávajú kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia a dodržiavania Stanov združenia, jeho účtovníctva a financií. O svojich zasadnutiach vyhotovujú zápisnicu.
7. Predseda revíznej komisie minimálne raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu Správu o hospodárení združenia za uplynulý kalendárny rok. Predseda revíznej komisie je povinný predložiť valnému zhromaždeniu správu o hospodárení vždy, keď o to valné zhromaždenie požiada.
8. Funkcia člena revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva združenia a generálneho sekretára.

Článok 11
Zásady hospodárenia združenia

1. Združenie financuje svoju činnosť z členských príspevkov, z výnosov hospodárenia so svojím majetkom a z ďalších zdrojov.
2. Členské príspevky môžu byť:

2.1. pravidelný ročný členský príspevok;
2.2. mimoriadny členský príspevok na základe uznesenia valného zhromaždenia v súvislosti s investičnými akciami.

3. Ďalšie zdroje príjmov združenia sú:

3.1. dary fyzických a právnických osôb;
3.2. príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia;
3.3.  výnosy z majetku združenia;
3.4.  príjmy z iných zdrojov.

4. Členské príspevky a všetky zdroje príjmov združenia môžu byť používané jedine v súlade s predmetom činnosti združenia a na zabezpečenie jeho činnosti.
5. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami združenia.
6. Hospodárskym obdobím združenia je kalendárny rok. Správu o hospodárení za uplynulé obdobie predkladá predsedníctvo na schválenie valnému zhromaždeniu.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

    1. Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie dňa 14.6.2019 a v plnom znení nahrádzajú stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dňa 19.3.2018 pod č.        VVS/1-900/90-4026-6.
    2. Združenie zaniká podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Vysoké Tatry, dňa 14.6.2019

Ing. Juraj Heger
predseda ZVKS