Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Miroslava Bilačičová
421 2 20 47 35 10
miroslava.bilacicova@litcentrum.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Slovenské literárne centrum (SLC) je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.
SLC v tejto súvislosti plní najmä nasledujúce úlohy:

 • vedie konvenčnú i elektronickú dokumentáciu zameranú na literárnu tvorbu v SR a slovenskú tvorbu v zahraničí,
 • systematickou dokumentačnou, informačnou, edičnou a prezentačnou činnosťou napomáha rozvoj literárneho života v Slovenskej republike, propaguje a šíri jeho výsledky zahraničí,
 • sústavne sleduje, dokumentuje a zabezpečuje prezentáciu slovenskej literatúry vo svete,
 • spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi pri vydávaní diel slovenských autorov a finančne tieto vydania podporuje,
 • poskytuje štipendijné pobyty v SR zahraničným prekladateľom slovenskej literatúry,
 • spolupracuje so zahraničnými organizáciami vyvíjajúcimi činnosť na poli umeleckého prekladu v záujme šírenia hodnôt slovenskej literatúry, vzdelávania prekladateľov a zvyšovania ich profesionality,
 • organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami,
 • vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby,
 • samostatne i v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami a spisovateľskými organizáciami rozvíja ďalšie aktivity napomáhajúce rozvoj slovenského literárneho a kultúrneho života,
 • vydáva periodické a neperiodické publikácie,
 • na základe požiadaviek zriaďovateľa zabezpečuje analýzy a expertízy z oblasti slovenskej literatúry a jej recepcie v zahraničí.