Dôvody na zníženie DPH na knihy

Obrat v knižnom segmente za posledné 3-4 roky stagnuje a pohybuje sa okolo 100-110 mil. € v MOC.
DPH na knihy je 10% čo je 9-10 mil. €. Veľké siete kníhkupectiev likvidujú malé tradičné kníhkupectvá v regiónoch, veľké vydavateľské domy skupujú menšie vydavateľstvá čo vedie k monopolizácii knižného trhu. Diverzita titulov a žánrov sa znižuje. Pri
knihách ako nositeľovi kultúrnej pamäti národa je však dôležitá práve rozmanitosť produkcie a jej dostupnosť v mestách celej krajiny. Internetový predaj síce veľmi uľahčil možnosť objednať si konkrétnu knihu, o ktorú má čitateľ záujem, ale nenahradí náhodné stretnutie s neznámym autorom alebo témou na pulte kníhkupectva. Rastie minimálna mzda, zvýšili sa mzdové náklady za príplatky za prácu v dňoch pracovného voľna a za „nočnú“ prácu (veľké siete kníhkupectiev majú otváracie hodiny do 21,00 hod. 7 dní v týždni), čo spôsobilo zvýšenie nákladov na prevádzku kníhkupectiev.

Nulová DPH na knihy by výrazne podporila rozvoj knižného trhu. Rozdiel 10% by sa síce v plnej miere neprejavil znížením ceny knihy na pultoch, ale spomalila by tempo zániku nezávislých kníhkupectiev slúžiacich ako centrum miestnej kultúry a znižovanie počtu vydávaných nekomerčných titulov, resp ich kvality.

Kniha je kultúrne dedičstvo a malé kníhkupectvá v regiónoch sú tiež jeho súčasťou. Krajiny, kde sa vydáva a predáva viac kníh sú úspešnejšie. Knižný trh priamo odzrkadľuje vzdelanostnú úroveň obyvateľstva. Vzdelaní ľudia sú najväčším bohatstvom štátu. Knižný trh nie je parazitom na trhu aj keď si zdanlivo vyžaduje dotácie. V skutočnosti objem daní vygenerovaných knižným trhom a súvisiacou zamestnanosťou vysoko prekračuje objem prostriedkov rozdeľovaných v rámci dotačných programov a fondov. Kniha podporuje vzdelanosť a vzdelaní ľudia vytvárajú vysokú pridanú hodnotu a konkurecieschopnú ekonomiku. Kniha je momentálne vnímaná ako neobalový materiál určený do komunálneho odpadu (tak ho definuje Ministerstvo životného prostredia!) – to treba urýchlene zmeniť! Štátna podpora knižného trhu je oveľa nižšia ako štátna podpora mnohých investícií do priemyslu. Ten však očakáva prílev vzdelaných odborníkov…

Kniha kultivuje a rozvíja jazyk, podporuje národné povedomie. Je pozitívne, že podiel pôvodnej literatúry na knižnom trhu rasie. Podpora knižného trhu aj cez zníženie sadzby DPH bude mať dlhodobo pozitívny vplyv na rozvoj Slovenska. Väčšina vyspelých európskych krajín má nižšiu až nulovú DPH na knihy.

Za Združenie vydavateľov a kníhkupcov na Slovensku
Albert Marenčin