Paušálne výdavky od roku 2013 – prísnejšie pravidlá

6.9.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financií SR zverejnilo dňa 24.8.2012 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedený návrh nadväzuje na „Ozdravný balíček 2012-2013“, ktorého cieľom je konsolidácia verejných financií a zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013.

Od roku 2013 nás čakajú významné zmeny v oblasti uplatňovania paušálnych výdavkov. Navrhované zmeny sa významným spôsobom dotknú nielen samostatne zárobkovo-činných osôb (najmä živnostníkov a poberateľov autorských honorárov), ale aj občanov, ktorí prenajímajú svoju nehnuteľnosť.

Do konca roku 2012 fyzické osoby s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (tzv. SZČO) mohli pri svojej činnosti uplatňovať preukázateľné (skutočné) výdavky alebo sa mohli rozhodnúť pre uplatňovanie tzv. paušálnych výdavkov, a to vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov neobmedzene. Do konca roku 2012 nebolo teda uplatňovanie paušálnych výdavkov limitované maximálnou výškou. Aj naďalej platí, že ten, kto si uplatňuje paušálne výdavky nemôže byť platiteľom DPH, resp. môže byť platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), pričom v sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť (ak neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach). Poistné a príspevky si daňovník môže uplatniť v preukázateľnej výške.

Od 1.1.2013 by sa mali sprísniť podmienky uplatňovania paušálnych výdavkov u fyzických osôb nasledovnými zmenami:

  • Zavedenie maximálnej výšky paušálnych výdavkov – aj v roku 2013 si FO (SZČO) môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, ale najviac do výšky 5040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Toto opatrenie sa negatívne dotkne daňovníkov (SZČO) s príjmom vyšším ako 1 050 eur mesačne, resp. s príjmom vyšším ako 12 600 eur ročne a takisto aj daňovníkov, ktorí počas zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) začnú, resp. ukončia svoju činnosť, t.j. podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť, resp. začnú/prestanú poberať príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu. V tom prípade si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky len v pomernej výške, t.j. 40 % zo zdaniteľných príjmov, ale maximálne počet mesiacov vykonávania činnosti/poberania príjmu x 420 eur.
  • Zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu. Od roku 2013 si občania, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť nemôžu pri príjmoch z prenájmu uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov. Budú si môcť uplatniť iba preukázateľné (skutočné) výdavky, a to na základe riadne vedeného účtovníctva alebo evidencie. Pre daňovníkov to bude znamenať zvýšené nároky a v mnohých prípadoch aj náklady na administratívu (účtovanie resp. evidenciu) a v závislosti od výšky nájomného a skutočných nákladov na bývanie aj vyššie daňové zaťaženie.
  • Zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov z príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie (ak nejde o umelecký výkon), ktoré sú zdaňované zrážkovou daňou. Do konca roku 2012 boli príjmy autorov za príspevky do novín a časopisov, rozhlasu a televízie zdanené zrážkovou daňou vo výške 19 % zo základu dane, ktorý sa určil podľa nasledovnej schémy: základ dane = hrubé príjmy – paušálne výdavky vo výške 40 % z hrubých príjmov. Autorovi bola vyplatená suma autorského honoráru po znížení o zrážkovú daň a príspevok do Literárneho fondu vo výške 2 % z hrubých príjmov. Od roku 2013 sa pri zdanení príspevkov do novín a časopisov nebudú môcť uplatňovať paušálne výdavky. Daň vo výške 19 % bude zrazená z hrubých príjmov autorov za príspevky do novín a časopisov znížených o príspevok do Literárneho fondu, pričom jej zrazením sa bude aj naďalej daňová povinnosť daňovníka považovať za daňovo vysporiadanú. Autorovi bude vyplatená suma autorského honoráru po znížení o zrážkovú daň a príspevok do Literárneho fondu. Pre autorov uvedená zmena bude znamenať výrazne nižší čistý príjem z vyplatených autorských honorárov a vyššie daňové zaťaženie.

Príklad:

Dohodnutá výška autorského honoráru za príspevok do odborného časopisu je vo výške 450 €. Akú sumu vyplatí autorovi vydavateľstvo reálne?

2012

2013 (navrhované zmeny)

Hrubý príjem

450 €

Hrubý príjem

450 €

Základ dane (ZD) =

hrubý príjem – paušálne výdavky 40%

450 – 180 =270 €

Základ dane (ZD) =

hrubý príjem – odvod do Literárneho fondu vo výške 2% z hrubého príjmu

450 – 9 = 441 €

Daň (19 % zo ZD)

51,30 €

Daň (19 % zo ZD)

83,79 €

Čistý príjem =

Hrubý príjem – daň – odvod do Literárneho fondu vo výške 2% z hrubého príjmu

450 – 51,30 -9 = 389,70 €

Čistý príjem =

Hrubý príjem – daň – odvod do Literárneho fondu vo výške 2% z hrubého príjmu

450 – 83,79 – 9 = 357,21€

Rozdiel v čistom príjme

– 32,49 € (- 8,3 %)