28.8.2012, Ing Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer 

Dňa 10.8.2012 schválila NR SR zákon č. /2012 Z. z., novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov /ďalej len „novela ZSP“/, ktorá:
– okrem ustanovení ZSP v článku I,
– mení a dopĺňa článkom II ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZP“/, ktoré sa týkajú podmienok uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov,
– mení a dopĺňa článkami III až VI ďalšie zákony a
– v článku VII ustanovuje účinnosť jednotlivých zmien.

Ustanovenia, ktoré menia ZSP vstúpia do platnosti dňa 1.1.2013 s výnimkou zmien týkajúcich sa II. piliera dôchodkového sporenia, ktoré sú účinné od 1.9.2012 a s výnimkou viacerých zmien súvisiacich so starobným dôchodkovým poistením, ktoré nadobudnú účinnosť neskôr.

Veľmi dôležité zmeny nastanú od 1.1.2013 v právnom stave, ktorý sa týka platenia poistného na sociálne poistenie podľa ZSP a platenia preddavkov na poistné na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZZP“/ z príjmu, ktorý budú osoby dosahovať na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru /ďalej len „dohody“/, teda z:
– dohody o vykonaní práce /ďalej len „DVP“/,
– dohody o pracovnej činnosti /ďalej len „DPČ“/,
– dohody o brigádnickej práci študentov /ďalej len „DBPŠ“/.


1. Zmeny podľa Zákonníka práce

Naďalej zostávajú v platnosti podmienky uzatvárania DVP podľa § 226 ZP a DPČ podľa § 228a ZP tak, ako boli ustanovené do 31.12.2012.

Podľa zmeného § 227 ZP od 1.1.2013 platí, že DBPŠ:

– môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe DBPŠ možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

– na základe DBPŠ je možné vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Poznámka:

Podľa osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, sa za študenta považuje: študent denného i externého štúdia, študent strednej školy i študent prvého, druhého i tretieho-doktorandského, stupňa vysokoškolského štúdia.

Podľa § 252h ZP, prechodného ustanovenia účinného od 1.1.2013, zamestnanec môže vykonávať prácu na základe DBPŠ uzatvorenej pred 1.1.2013, pri ktorej nie sú splnené podmienky ustanovené v § 227 ZP účinnom od 1.1.2013, najdlhšie do 31.1.2013. Takáto DBPŠ sa skončí najneskôr 31.1.2013. Pôjde napríklad o DBPŠ uzatvorené so študentami v externej forme štúdia.

Poznámka:

Ďalšie zmeny, ktoré sa budú týkať pracovnoprávnych nárokov osôb pracujúcich na základe dohôd, ustanoví novela ZP, ktorú bude NR SR prejednávať na septembrovej schôdzi.

 

 

2. Pravidelný a nepravidelný príjem podľa ZSP dosahovaný na základe dohôd

Pojem zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom a zamestnanec s nepravidelným príjmom zaviedol od 1.1.2011 do ZSP, a tým aj do aplikačnej praxe, zákon č. 499/2010 Z.z.

Novela ZSP mení s účinnosťou od 1.1.2013 ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 ZSP tak, že pojmy pravidelný mesačný príjem a nepravidelný príjem sa vzťahuje aj na dohody.

Príklad č.1:

Zamestnanec uzatvorí so zamestnávateľom dohodu (buď DVP alebo DPČ alebo DBPŠ) od 1.1.2013 do 30.4.2013 tak, že odmena v sume 200 €/mesiac, za prácu vykonanú v jednotlivých mesiacoch, bude splatná do 15 kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. V období od 1.3.2013 do 31.3.2013 bude tento zamestnanec dočasne práceneschopný, nárok na odmenu mu z tohto dôvodu nevznikne.

Tento zamestnanec sa považuje za zamestnanca s pravidelným príjmom, lebo podmienky ustanovené v dohode mu zaručujú nárok na pravidelný mesačný príjem.

Príklad č.2:

Zamestnanec uzatvorí so zamestnávateľom dohodu (buď DVP alebo DPČ alebo DBPŠ) od 1.1.2013 do 30.4.2013 tak, že odmena v sume 800 € za vykonanú prácu, bude splatná jednorázovo, 15.5.2013.

Tento zamestnanec sa považuje za zamestnanca s nepravidelným príjmom, lebo podmienky ustanovené v dohode mu nezaručujú nárok na pravidelný mesačný príjem, odmenu mu zamestnávateľ vyplatí jednorázovo, až po ukončení práce.

 

3. Platenie poistného podľa ZSP a ZZP z príjmu dosiahnutého na základe dohody

Zmeny v § 4 ZSP, §7 ZSP, § 10b ods. 1 písm. a) ZZP a § 11 ods. 3 ZZP menia legislatívny stav s účinnosťou od 1.1.2013 tak, že okrem úrazového a garančného poistenia bude zamestnávateľ a zamestnanec pracujúci na dohodu platiť poistné aj na ďalšie druhy sociálneho poistenia a preddavky na poistné na zdravotné poistenie podľa toho, či osoba, ktorá prácu na základe dohody vykonáva, študuje alebo poberá niektorý druh dôchodku.

Od 1.1.2013 bude osoba pracujúca na dohodu považovaná za zamestnanca (bude platiť odvody rovnako, ako zamestnanec v pracovnom pomere) na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia vtedy, ak nie je študentom, poberateľom starobného, invalidného, invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového dôchodku, v prípade ak dovŕšila dôchodkový vek.

Za zamestnanca, ale len na účely dôchodkového poistenia, bude považovaný:

– študent,

– poberateľ starobného dôchodku,

– poberateľ invalidného dôchodku,

– poberateľ invalidného výsluhového dôchodku a

– poberateľ výsluhového dôchodku, v prípade ak dovŕšil dôchodkový vek.

Okrem doterajšieho úrazového a garančného poistenia bude takýto zamestnanec a jeho zamestnávateľ platiť iba starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie (pozor na výnimku u poberateľa dôchodku, v prípade ak dovŕšil dôchodkový vek) a do rezervného fondu solidarity. Nebude sa na nich vzťahovať povinnosť platiť nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Platenie poistného z DBPŠ sa však nebude týkať žiaka strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem z dohody u jedného zamestnávateľa nepresiahne sumu 66 eur, teda nebude platiť poistné. Odvod z takýchto dohôd sa nezmení, aj po 1.1.2013 bude iba zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné poistenie.

Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. 12.2012, ktorý nedovŕši dôchodkový vek do 28.2.2013 a ktorý je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec podľa § 293ck ods. 1 ZSP a toto dôchodkové poistenie trvá po 28.2.2013, zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28.2.2013.

Pri práci na základe akejkoľvek dohody bude od 1.1.2013 poistenec povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec. Pre poberateľa predčasného starobného dôchodku to znamená, že ak bude pracovať na základe dohody, zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28.2.2013.
Od 1.3.2013 teda buď ukončí prácu na základe dohody alebo mu zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Príklad č.3

Poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý mu Sociálna poisťovňa priznala do 31.12.2012, bude môcť pracovať na základe dohody a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok maximálne do 28.2.2013.

Od 1.3. 2013 sa musí rozhodnúť,

či ukončí prácu na základe dohody a bude poberať iba predčasný starobný dôchodok alebo

bude pracovať naďalej, pričom mu zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

 

4. Vymeriavací základ

Od 1.1.2013 sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky druhy sociálneho poistenia a rovnako aj na účely platenia preddavkov na poistné na zdravotné poistenie zjednocujú a zvyšujú na 5-násobok priemernej mzdy platnej v roku 2011. Tieto zmeny sú ustanovené v novelizovaných § 138 ZSP a § 13 ods.9 písm.b) ZZP.

Vymeriavací základ, z ktorého zamestnanec platí poistné na sociálne poistenie a preddavky na poistné na zdravotné poistenie je odmena zúčtovaná na základe dohody, maximálne však suma 3930 €/mesiac (5x 786 €/mesiac). Pre platenie poistného na úrazové poistenie naďalej platí, aj po 1.1.2013, že vymeriavací základ sa neobmedzuje maximálnou výškou.

Poznámka:

Suma 786 €/mesiac predstavuje jednu dvanástinu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 vo výške 9432 € (12 x 786) podľa Opatrenia MPSVR SR č. 136/2012 Z.z. Odvodzujú sa od neho dávky vo viacerých sociálnych oblastiach, no hlavne v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 vymeriavacie základy na účely ZSP a ZZP.

 

5. Prehľad sadzieb v % pri platení poistného z dohôd

Tabuľka č.1

Poistenie zamestnanca (ak nie je študent alebo dôchodca) v prípade, ak ide o pravidelný príjem vyplatený na základe DVP alebo DPČ

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %

4 %

14 %

NP

1,4 %

1,4 %

2,8 %

StP + StSp

1. + 2.pilier

10% + 4%

4 %

18 %

IP

3 %

3 %

6 %

PvN

1 %

1 %

2 %

ÚP

0,8 %

neplatí

0,8 %

GP

0,25 %

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č.2

Poistenie zamestnanca (ak nie je študent alebo dôchodca) v prípade, ak ide o nepravidelný príjem vyplatený na základe DVP alebo DPČ

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %

4 %

14 %

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP + StSp

1. + 2.pilier

10% + 4%

4 %

18 %

IP

3 %

3 %

6 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP

0,8 %

neplatí

0,8 %

GP

0,25 %

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %

neplatí

4,75 %

Celkom

32,8 %

11,0 %

43,8 %

Tabuľka č.3

Poistenie zamestnanca, študenta (s výnimkou žiaka strednej školy do dovŕšenia 18 rokov a príjme maximálne 66 €/mesiac) na základe DBPŠ

a rovnako aj

poistenie zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku, z odmeny na základe DVP alebo DBPŠ

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

neplatí

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP + StSp

1. + 2.pilier

10% + 4%

4 %

18 %

IP

3 %

3 %

6 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP

0,8 %

neplatí

0,8 %

GP

0,25 %

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %

neplatí

4,75 %

Celkom

22,8 %

7,0 %

29,80 %

Tabuľka č.4

Poistenie zamestnanca, poberateľa starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, z odmeny na základe DVP alebo DPČ

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

neplatí

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP + StSp

1. + 2.pilier

10% + 4%

4 %

18 %

IP

neplatí

neplatí

neplatí

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP

0,8 %

neplatí

0,8 %

GP

0,25 %

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %

neplatí

4,75 %

Celkom

19,80 %

4,0 %

23,80 %

Tabuľka č.5

Poistenie zamestnanca, študenta – žiaka strednej školy do dovŕšenia 18 rokov a príjme maximálne 66 €/mesiac, na základe DBPŠ

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ÚP

0,8 %

neplatí

0,8 %

GP

0,25 %

neplatí

0,25 %

Celkom

1,05 %

0,0 %

1,05%

Použité skratky:

Vysvetlivky:

ZP – zdravotné poistenie, NP – nemocenské poistenie, StP – starobné poistenie, StSp – starobné sporenie, IP – invalidné poistenie, PvN – poistenie v nezamestnanosti, RFS – rezervný fond solidarity, GP – garančné poistenie, UP – úrazové poistenie.