Správa revíznej komisie o hospodárení ZVKS za rok 2011

Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov  Slovenskej republiky podáva finančnú správu o hospodárení združenia za rok 2011

Prvýkrát sa členovia revíznej  komisie  v zložení členov Dr. Bieniková, Ing. P. Ilkiv, Ladislav Kunský a  sa zišli v auguste  2011 na samostatnom zasadnutí revíznej komisie a previedli kontrolu účtovných dokladov za I. polrok 2011 o hospodárení ZVKS. S výsledkami kontroly komisia  oboznámila členov výboru a predložili predsedníctvu  správu o finančnom hospodárení  a návrh opatrení  na odstránenie nedostatkov .

Kontrola účtovných dokladov za obdobie II. polroku 2011, bola urobená na základe účtovných dokladov poskytnutých Ing. Berčačinovou, účtovníčkou združenia. Revízna komisia podala písomnú správu o výsledku kontroly  o finančnom hospodárení  združenia ZVKS.

Revízna komisia konštatovala, že nedostatky uvedené v revíznej správe boli po konzultácii s Ing. Berčačinovou  a s RNDr. Kollárom a členmi revíznej komisie  odstránené.

Návrh opatrení revíznej komisie:

  • Revízna komisia žiada posielať pravidelne zápisnice každému členovi revíznej komisie z každého zasadnutia ZVKS
  • Revízna komisia žiada, aby  bol kvartálne prítomný aspoň jeden člen revíznej komisie na zasadaní ZVKS
  • Revízna komisia bude kontrolovať účtovné doklady 2 x do roka
  • Revízna komisia žiada aktualizovať  WEB stránku ZVKS

V zmysle stanov združenia, revízna komisia podľa § 12 písmena 2 podáva písomnú správu o výsledku kontroly, ktorú týmto predkladáme:

Príjmy združenia za sledované obdobie predstavovali čiastku : 45 454,13 €
Náklady za sledované obdobie boli vo výške 51 887,97 €
Stav pokladne: 260,07 €

Príjmy združenia za sledované obdobie 2011 boli získané:

a) Prijaté členské príspevky vo výške 4 482,-€

b) úroky pripísané v banke z účtu vo výške : 337,88 €

c) Osobitné výnosy vo výške 2050,80 €

d) Prijaté príspevky od iných organizácií LITA vo výške 38 583,45 €

CELKOM výnosy združenia vo výške 45 454,13 €

 

Náklady združenia za sledované obdobie r. 2011 boli vynaložené na:

a) Cestovné náklady na veľtrhy ( Bologna, Frankfurt, Praha)   20 381,80 €

b) Spotreba materiálu vo výške 1 677,74 €

c) Náklady na reprezentáciu v sume 879,17 €  
V rámci osláv 20. výročia založenia ZVKS na Bibliotéke boli vynaložené finančné prostriedky v sume 3 025,13 €               

d) Kolky 42,50 €

e)  Ostatné služby vo výške 29 658,22 €.Z toho boli náklady na:   

Kancelársky servis Dajama Abonent vo výške 7 650,-€
Granty vo výške 11 750,- €
Administratívne služby  For – Line: 1 000,-€
Príspevok na podporu vydavateľstva : 2 000,- €
Prenájom stánku na Bibliotéke 4 236 ,- €
Poštovné a bankové poplatky: 422,79 €
Občerstvenie a prenájom miestnosti na Valné zhromaždenie 1 619,43€
Právne poradenstvo a účtovníctvo : 830,- €
Príkazné zmluvy ( výpomoc na Bibliotéke) 150,- €

Stav bežného účtu k 31. 12. 2011 bol: 164 896,03 €
Stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2011: 260,07 €
Stav neuhradených záväzkov k 31.12.2011 vo výške 350,- €
faktúra za účtovníctvo  (uhradené 10.1. 2012) a 1 000,- € grant (uhradené 10.1. 2012)
Stav nevysporiadaných výsledkov hospodárenia minulých rokov 173 331,39 €
Stav neuhradených pohľadávok k 31.12.2011 vo výške 0,00 €

Revízna komisia konštatuje, že spoločnosť viedla účtovníctvo v roku 2011  v zmysle platného zákona o účtovníctve a ostatných platných právnych predpisov.

 

V Bratislave dňa 26. 4. 2012

RNDr. Anna Bieniková
Predseda kontrolnej a revíznej komisie                 ––––––––––––––––––––––––

Ing.Pavol Ilkiv
Člen revíznej komisie          ––––––––––––––––––––––––

Ladislav Kunský­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Člen revíznej komisie          ––––––––––––––––––––––––