ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 17. 5. 2016 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

 1. Otvorenie
  Predseda ZVKS Daniel Kollár otvoril valné zhromaždenie
  Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
 2. Overenie uznášaniaschopnosti
  Počet prítomných 43  zo 79 členov ZVKS, t.j. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.
 3. Odsúhlasenie programu
  Otvorenie, voľba orgánov VZ (D. Kollár)
  Správa o činnosti (D. Kollár)
  Správa o hospodárení (I. Bohušová)
  Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2016 a 2017 (D. Kollár)
  Diskusia
  Príprava a schválenie uznesenia
  Obed
  hlasovanie: za:  43 , proti: 0 , zdržal sa: 0
 1. Voľba orgánov VZ
  Návrh na predsedajúceho: Juraj Heger
  hlasovanie: za:  41, proti: 0, zdržal sa: 2
  Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
  hlasovanie: za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0
  Návrh na overovateľa: Iveta Bohušová
  hlasovanie: za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0
  Návrh na overovateľa: Zuzana Hudecová
  hlasovanie: za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Juraj Heger, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Iveta Bohušová a Zuzana Hudecová.

 1. Správa o činnosti
  Správu o činnosti ZVKS za rok 2015 a 1. štvrťrok 2016 predniesol predseda ZVKS Daniel Kollár.
 1. Správa o hospodárení
  Správu o hospodárení ZVKS za rok 2015 predniesla členka revíznej komisie ZVKS Iveta Bohušová.
 1. Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2016 a 2017
  Predseda ZVKS Daniel Kollár predložil hlavné tézy k činnosti ZVKS na roky 2016 a 2017:
  Legislatíva
       –   Konzultácie s MK SR o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky
  Knižný trh
      –    Zber relevantných údajov o knižnom trhu v spoluprácu s relevantnými inštitúciami (LIC, NOC, atď.)
  –    Vypracovanie Správy o knižnom trhu 2016
  Grantový systém 2016 a 2017
      –   Pokračovať v podpore čítania a rozvoja knižného trhu najmä v súvislosti s podporou podujatí smerujúcich ku zvýšeniu knižného predaja a čítania
  Veľtrhy
      –    Podpora účasti na tradične navštevovaných medzinárodných knižných veľtrhoch
  –   Príprava stánku a podpora aktivít súvisiacich s veľtrhom Bibliotéka 2016
  Iné
     –   Organizácia odborného seminára pre vydavateľov a kníhkupcov
  –   Aktivizácia kníhkupcov v súvislosti s činnosťou v rámci ZVKS a organizácia stretnutí vydavateľov a kníhkupcov
  –   Spolupráca s Knižnou revue a partnerstvo podujatia Kniha roka
  –   Mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách
 1. Diskusia
  Na úvod diskusie prezentoval D. Kollár ukážky Správy o slovenskom knižnom trhu za rok 2015 a Vývoja aktuálnej situácie na knižnom trhu. Následne k obidvom prezentáciám a ďalším otázkam knižného trhu začala diskusia:
  – p. Mládek (Tatran): navrhol, aby finančné prostriedky, ktoré boli použité na prípravu správ o knižnom trhu boli v budúcnosti použité na školenie a semináre pre vydavateľov,
  – p. Michalko (VSSS): upozornil, že v správe o knižnom trhu je v počte predaných kníh evidovaných aj množstvo českých titulov, t.j. výsledné číslo je skreslené – treba to sledovať oddelene a zaradiť uvedený údaj do sledovania,
  – p. Chovanec (Sl. spisovateľ): položil otázku prečo bola zrušená podpora na vydávanie kníh a zostala iba podpora podujatí na podporu čítania,
  – p. Kollár (Dajama): uviedol, že nakoľko tento rok končí podpora z LITA z výberu z Reprografického fondu, t. j. predsedníctvo rozhodlo o znížení podpory (zostala len podpora podujatí), aby zostali finančné prostriedky na ďalšie roky. Informoval o spôsobe financovania ZVKS a o potrebe prípravy financovania do budúcnosti,
  – p. Mládek (Tatran): vzniesol požiadavka o hľadaní inej formy financovania ZVKS, napr. organizácia knižného veľtrhu, možnosť vytvorenia obchodnej spoločnosti,
  – p. Veselý (Incheba): uviedol, že zo strany Incheby sa výrazné zmeny v organizovaní Bibliotéky nepripravujú, ale je možnosť rozširovania priestorov,
  – p. Malíková (IKAR): skonštatovala, že momentálne nie je v silách predsedníctva zorganizovať knižný veľtrh, dokonca ani pripraviť seriózny projekt,
  – p. Harmann (Artis Omnis): podporil dlhodobú tvorbu analytickej práce zo strany ZVKS. Podporil by aj možno účasti na školeniach aj v prípade vlastného financovania,
  – p. Mládek (Tatran): navrhol možnosť prezentovať vydavateľov mimo Bratislavy (knižné veľtrhy, podujatia),
  – p. Heger (Slovart): skonštatoval, že predsedníctvo sa chce viac zamerať aj na podporu kníhkupcov formou seminárov a vyzval členov, aby predkladali návrhy a námety na témy seminárov a iných podujatí,
  – p. Kollár (Dajama): uviedol, že je problém aktivizovať kníhkupcov aj vydavateľov, potvrdzuje to aj nízka účasť na seminároch a podujatiach,
  – p. Michalko (VSSS): navrhol hľadanie iných zdrojov podpory ZVKS (napr. zo štátneho rozpočtu),
  – p. Mládek (Tatran): navrhol organizovanie konferencií s kvalitnými školiteľmi,
  – p. Kollár (Dajama): informoval o Zákone o povinných výtlačkoch – mal by sa znižovať, na jeseň by mal byť nový zákon v prvom čítaní v parlamente,
  – p. Adamčíková (Didaktis): poukázala na zmenu resp. zrušenie odvádzania 2% do  LIT-fondu,
  – p. Heger (Slovart): uviedol, že momentálne je nepriechodná otázka zmeny, hľadá sa aspoň možnosť o odvode poplatku priamo autormi,
  – p. Baricová (Kníhkupectvo Barica): položila otázku, či je ZVKS poberateľom 2% z daní a či je to možné do budúcna. Veľtrh Bibliotéka pre kníhkupcov neprináša žiadne benefity,
  – p. Heger (Slovart): uviedol možnosť iniciovať vznik odbornej školy pre kníhkupcov, vyzval na podnety a návrhy zo strany členov
  – p. Svoboda (Ottovo nakladateľstvo): informoval o stave Belimexu a o vrátení pôžičky ZVKS zo strany Belimexu
  – p. Svoboda (Ottovo nakladateľstvo):  oznámil, že spoločnosť Kamelot-books dlží Ottovmu nakladateľstvu 20 mil. českých korún a p. Kolomazníček je trestne stíhaný,
  – p. Kolomazníček (Kamelot-books): vyhranil sa proti tvrdeniam p. Svobodu,
  – p. Kollár (Dajama): uviedol, že predsedníctvo nemá informácie o spore predchádzajúcich rečníkov,
  – p. Heger (Slovart): uviedol, že predsedníctvo nemôže v uvedenom obchodnom spore zaujať stanovisko a teda nemôže ani vylúčiť člena ani zrušiť jeho členstvo bez dôvodov uvedených v stanovách ZVKS,
  – p. Vallová (LIC): poukázala na to, že veľtrhy v zahraničí (Budapešť, Praha) majú vybudovanú medzinárodnú spoluprácu (čestný hosť, zahraniční autori, prekladatelia, obchodné komory), to prináša vyššiu prestíž a pozíciu. Bibliotéke chýba medzinárodný rozmer,
  – p. Dašková (Q111): kritizovala úroveň veľtrhu Bibliotéka – zlé podmienky pri realizácií podujatí ako aj celkové zlé podmienky pre vystavovateľov ako aj nedostatočnú propagáciu veľtrhu,
  – p. Kollár (Dajama): oboznámil s podporou ZVKS vydavateľom na Bibliotéke formou reprezentačného stánku a zároveň podporou (50% nákladov) typizovaných stánkov pre malých vydavateľov,
  – p. Michalko (VSSS): poukázal na nevhodné umiestnenie pódií na sprievodné podujatia, ktoré sa vzájomne rušia,
  – p. Kollár (Dajama): uviedol, že predsedníctvo bude rokovať s Inchebou o možnosti iného rozmiestnenia pódií na podujatí,
  – p. Chovanec (Sl. spisovateľ): poukázal na pozitívne stránky knižných veľtrhov,
  – p. Rehušová (Kniha Myjava): uviedla, že na Bibliotéke sa predáva mnoho kníh za nízke ceny, ktoré potom nekupujú ľudia v kníhkupectvách,
  – p. Bohušová (IaB): poznamenala, že Bibliotéka ma zlepšujúcu sa tendenciu a mnohí malí vydavatelia sa do siete kníhkupectiev nedostanú, tak sa prezentujú na Bibliotéke,
  – p. Veselý (Incheba): podal informáciu k čestným hosťom na Bibliotéke a problémom získania medzinárodného partnera. Incheba momentálne rokuje s partnerom z Ruska,
  – p. Kollár (Dajama): uviedol, že každý vydavateľ si musí vytvoriť vlastnú finančnú politiku, za akú cenu predáva knihy na veľtrhu,
  – p. Marenčin (Marenčin PT): poukázal, že obrat na Bibliotéke ledva vyrovná náklady a nie je to primárne o predaji, ale o zviditeľnení sa,
  – p. Mládek (Tatran): uviedol k prílohe SME o knihách, že nevidí benefit pre komerčných vydavateľov, ktorí si platia reklamu, ale v rámci redakčných príspevkov nie sú spomenutí,
  – p. Adamčíková (Didaktis): uviedla zlú skúsenosť ohľadom reklamy a recenzií v SME,
  – p. Heger (Slovart): uviedol, že ZVKS by malo podporiť tých, ktorí si nemôžu dovoliť inzerciu. Prílohu pripravujú ľudia mimo SME, aj reklamná plocha je za zvýhodnenejšie ceny,
  – p. Harmann (Artis Omnis): poznamenal, že na Slovensku nie je veľa periodík, ktoré sa venujú knihám. Navrhuje, aby ZVKS podporovalo podobné projekty. A vyzval aj členov, aby to podporili aj formou platenej reklamy,
  – p. Heger (Slovart): informoval o možnosti podpory vydávania 24 stranového magazínu zo strany ZVKS (6 strán reklama, 18 strán redakčné články). Vyzval aj na podporu zo strany vydavateľov formou platenej reklamy,
  – p. Mládek (Tatran): poznamenal, že nevidí perspektívu vo vydávaní takéhoto magazínu,
  – p. Chovanec (Sl. spisovateľ): uviedol, že takýto magazín je výberový pre určité druhy kníh a vydavateľov,
  – p. Michalko (VSSS): uviedol, že ak by ZVKS podporilo uvedený magazín, malo by určitým spôsobom zasahovať do redakcie,
  – p. Heger (Slovart): poznamenal, že nejde o literárny magazín ale knižný (a iné formy literatúry),
  – p. Michalko (VSSS): informoval o tom, že sa pripravuje Stretnutie slovenských spisovateľov (po 80 rokoch). Súčasťou budú panelové diskusie, pohľad na súčasnú literatúru. Navrhol participáciu ZVKS na uvedenom podujatí. Podujatie sa bude konať v septembri v Trenčianskych Tepliciach.
 1. Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia
  Návrh na uznesenie predniesla Táňa Pastorková.
  Uznesenie bolo valným zhromaždením schválené 52 hlasmi.
 1. Ukončenie valného zhromaždenia
  Juraj Heger poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

V Bratislave, dňa 17. mája 2016

Zapísala: Marianna Lázničková

………………………………..

Overili:
Iveta Bohušová

……………………………………………

Zuzana Hudecová

…………………………………………..

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 17. 5. 2016 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:

 1. Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2016 a 2017
 2. Všetky informácie z diskusie

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:

 1. Správu o činnosti ZVKS za rok 2015 a 1. štvrťrok 2016
 2. Správu o hospodárení ZVKS za rok 2015

III. Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu:

 1. rokovať s Inchebou o vhodnejšom rozmiestnení pódií na sprievodné podujatia na veľtrhu Bibliotéka
 2. pokračovať v realizácií grantového systému ZVKS formou podpory podujatí
 3. pokračovať v systéme zberu dát o knižnom trhu
 4. pokračovať v rokovaniach s Ministerstvom kultúry SR v súvislosti s novelizáciou zákona o povinných výtlačkoch, o DPH a o umeleckých fondoch
 5. pokračovať v aktivizácii kníhkupcov a vydavateľov
 6. pripraviť odborné školenie a seminár pre kníhkupcov a vydavateľov na základe návrhov členov ZVKS

 

Hlasovanie o bodoch I. až III:

hlasovanie: za 52, proti: 0, zdržal sa: 0