ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 20. 6. 2017 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

 1. Otvorenie
  Predseda ZVKS Daniel Kollár o 9:30 hod. otvoril valné zhromaždenie
  Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
 1. Overenie uznášaniaschopnosti
  Počet prítomných 51 zo 84 členov ZVKS,
  t.j. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.
 1. Odsúhlasenie programu

Voľba orgánov VZ
– predsedajúci, zapisovateľ, 2 overovatelia, 3 volebná komisia
Správa o činnosti
Správa o hospodárení
Diskusia
Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2017 a 2018 (D. Kollár)
Návrh na zmenu stanov (V. Malíková)
Návrh na zmenu výšky členských príspevkov (D. Kollár)
Diskusia
Hlasovanie o zmene stanov
Návrh členov predsedníctva a revíznej komisie (D. Kollár)
Diskusia
Voľba členov predsedníctva
Príprava a schválenie uznesenia
hlasovanie: za: 51, proti: 0, zdržal sa: 0

 1. Voľba orgánov VZ

Návrh na predsedajúceho: Juraj Heger
hlasovanie: za: 49, proti: 0, zdržal sa: 2

Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
hlasovanie: za: 51, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh na overovateľa: Magdaléna Fazekašová
hlasovanie: za: 51, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh na overovateľa: Anna Kolková
hlasovanie: za: 51, proti: 0, zdržal sa: 0

          Členovia volebnej komisie:

predseda: Vojtech Mikula
hlasovanie: za: 49, proti: 0, zdržal sa: 2

členky volebnej komisie: Erika Mészárosová, Daniela Kollárová
hlasovanie: za: 51, proti: 0, zdržal sa: 0

Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Juraj Heger, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Magdaléna Fazekašová a Anna Kolková.
Za členov volebnej komisie boli zvolení: predseda Vojtech Mikula a členky volebnej komisie Erika Mészárosová a Daniela Kollárová.

Do 10.00 hod. sa dostavilo ďalších 6 členov ZVKS, čím sa počet prítomných a hlasujúcich zdvihol na 57.

 1. Správa o činnosti

Správa o činnosti ZVKS za obdobie od mája 2016 do mája 2017 predniesol predseda ZVKS Daniel Kollár.

 1. Správa o hospodárení

Správu o hospodárení ZVKS za rok 2016 predniesla predsedníčka revíznej komisie ZVKS Anna Bieniková.

 1. Diskusia k bodom 5 a 6
  – Kolková, LÚČ: položila otázku, čo zahŕňa výdavok za prenájom vo výške 5 242,82 €. Juraj Heger spresnil, že išlo o celkové výdavky spojené s prenájmom priestorov, ubytovaním a realizáciou odborného semináru, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. 10. 2016 v Piešťanoch pre všetkých členov ZVKS;
  – Lališová, Mapa Slovakia: navrhla riešenie zníženej sadzby DPH za kartografické diela a doplnenie neobalových výrobkov kartografických vydavateľstiev do výnimky o neplatení recyklačných poplatkov pri novele zákona č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch;
  – Michelko, VSSS: požiadal o podrobnejšiu informáciu ohľadom inzercie ZVKS. Daniel Kollár spresnil, že išlo o celkové výdavky spojené s prílohou SME Magazínu o knihách a najmä propagáciou Bibliotéky 2016.
 1. Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2017 a 2018

Predseda ZVKS Daniel Kollár predložil hlavné tézy k činnosti ZVKS na roky 2017 a 2018:

          Legislatíva
– Konzultácie s MK SR o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky

          Knižný trh
– Zber relevantných údajov o knižnom trhu v spolupráci s relevantnými inštitúciami (LIC, NOC, atď.)
– Vypracovanie Správy o knižnom trhu 2017

Grantový systém 2018
– Pokračovať v podpore čítania a rozvoja knižného trhu najmä v súvislosti s podporou podujatí smerujúcich ku zvýšeniu knižného predaja a čítania

          Veľtrhy
– Podpora účasti na tradične navštevovaných medzinárodných knižných veľtrhoch
– Príprava stánku a podpora aktivít súvisiacich s veľtrhom Bibliotéka 2017

          Iné
– Organizácia odborného seminára pre vydavateľov a kníhkupcov
– Aktivizácia kníhkupcov v súvislosti s činnosťou v rámci ZVKS a organizácia stretnutí vydavateľov a kníhkupcov
– Mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách

 1. Návrh na zmenu stanov
  Návrh na zmenu stanov predložila členka predsedníctva ZVKS Valéria Malíková. 
 1. Návrh na zmenu výšky členských príspevkov
  Návrh na zmenu výšky členských príspevkov na rok 2018 predložil predseda predsedníctva ZVKS Daniel Kollár nasledovne:
  – spoločnosti s obratom do 100 000 € by mali členský príspevok 100 €
  – spoločnosti s obratom od 100 000 € do 500 000 € by mali členský príspevok 300 €
  – spoločnosti s obratom nad 500 000 € by mali členský príspevok 500 €
 1. Diskusia k bodom 8, 9 a 10
  – Štefkovič, Eastone Group: položil otázku, či existuje finančný rozpočet na ďalšiu činnosť ZVKS a ako sa zmení výška príjmov podľa nových pravidiel vyberania členských príspevkov;
  Odpoveď p. Heger (člen predsedníctva ZVKS): členský príspevok (aj jednotný aj odstupňovaný) nebude tvoriť rozhodujúci príjem. Rozpočet je možné plánovať až po Valnom zhromaždení, podľa zadaných úloh predsedníctvu. Zároveň uviedol možnosť zverejňovať prípadný rozpočet na webových stránkach združenia;
  – Michelko, VSSS: upozornil na skutočnosť, že účinnosť nových stanov je platná až dňom ich registrácie a teda v prípade zmeny počtu členov nového predsedníctva na 9, by sa nové predsedníctvo malo voliť až po účinnosti nových stanov;
  – Adamčíková, Didaktis: navrhla voliť nové 9-členné predsedníctvo s účinnosťou odo dňa registrácie stanov;
  Odpoveď p. Malíková (členka predsedníctva ZVKS): podľa názoru právničky JUDr. Drappanovej je pri združeniach možné, aby si valné zhromaždenie odsúhlasilo  dané zmeny s účinnosťou odo dňa hlasovania;
  – Gregor, Kníhkupectvo pána Gregora: podal návrh, aby predsedníctvo rozhodovalo na svojich zasadnutia o všetkých veciach 2/3 väčšinou všetkých členov predsedníctva;
  – Sabová, Kniha Myjava: položila otázku, aký obrat sa bude sledovať pri určovaní výšky členského príspevku, či z vydavateľskej / knižnej činnosti alebo z celej firmy;
  – Meško, Martinus: položil otázku, či je k dispozícii prehľad o obratoch jednotlivých spoločností;
  – Turčan, Tranoscius: navrhol, aby obrat, z ktorého by sa určoval členský príspevok bol iba obratom súvisiacim s knižnou produkciou a zároveň položil otázku, či je nutné rozširovať členstvo ZVKS aj o knižnice; navrhol aby v prípade 9-členného predsedníctva ZVKS, 5 členovia nesmeli byť dlhšie v predsedníctve ako dve volebné obdobia;
  – Adamčíková, Didaktis: navrhla sledovanie vydavateľského obratu zo štatistického výkazu KULT;
  – Bohušová, I&B: uviedla, že nepovažuje za nutné obmedzovať členstvo v predsedníctve na dve volebné obdobia, nakoľko každé tri roky sú nové voľby predsedníctva, t.j. je možné jednotlivých členov v prípade nespokojnosti vymeniť;
  – Marenčin, Marenčin PT: uviedol, že valné zhromaždenie by malo po volebnom období predsedníctva voliť nových členov nanovo, z tých, ktorí chcú byť v predsedníctve a majú program; položil otázku, aká je motivácia členenia členských príspevkov (zvýšenie finančného príjmu), či zmena neodradí od členstva, či by nebolo lepšie skôr zvyšovať členskú základňu; čo združenie doteraz ponúkalo svojim členom – podpora účasti na veľtrhoch, grantový program… ; združenie by malo chrániť knižný trh;
  – Rehušová, Kniha Myjava: položila otázku, ako budú do členskej základne zahrnuté knižnice;
  odpoveď p. Heger: knižnice sú ďalší subjekt na knižnom trhu, návrh otvára viac možností spolupráce;
  – Sabová, Kniha Myjava: navrhla členiť členské príspevky podrobnejšie;
  – Michelko, VSSS: navrhol určiť výšku členského príspevku ako 1 promile z obratu;
  – Hoferek, Elist: navrhol zrušiť príspevky na veľtrhy a zároveň zrušiť členský príspevok do výšky obratu 100 000€;
  – Kollár, (predseda ZVKS): navrhol výšku členského príspevku nasledovne:
  výška členského príspevku bude vo výške 1 promile obratu súvisiaceho s knižnou produkciou, pričom minimálny príspevok je 100 € a maximálny 500 €;
  – Michal, Artforum: navrhol minimálny členský príspevok vo výške 200 €.
 1. Hlasovanie o výške členského príspevku

Hlasovanie, aby členský príspevok zostal v rovnakej výške t.j. 100 € za člena
hlasovanie: za: 11, proti: 36, zdržal sa: 10

Hlasovanie, aby členský príspevok bol odstupňovaný nasledovne:
výška členského príspevku bude vo výške 1 promile obratu, pričom minimálny príspevok by bol 100 € a maximálny 500 €.
hlasovanie: za: 47, proti: 5, zdržal sa: 5

Hlasovanie, aby sa členský príspevok vypočítaval z obratu súvisiaceho s knižnou produkciou.
hlasovanie: za: 57, proti: 0, zdržal sa: 0

Hlasovanie, aby sa členský príspevok za rok 2018 vypočítaval z obratu súvisiaceho s knižnou produkciou z roku 2016.
hlasovanie: za: 57, proti: 0, zdržal sa: 0

 1. Hlasovanie o zmene stanov

Hlasovanie o účinnosti voľby nového predsedníctva ZVKS odo dňa voľby predsedníctva (20.6.2017)
hlasovanie: za: 54, proti: 0, zdržal sa: 3

Hlasovanie za návrh predsedníctva, že členovia predsedníctva sú volení na Valnom zhromaždení na 3 roky bez akýchkoľvek ďalších obmedzení.
hlasovanie: za: 55, proti: 0, zdržal sa: 2

Hlasovanie, aby členovia ZVKS rozhodovali na Valnom zhromaždení o všetkých návrhoch jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov združenia.
hlasovanie: za: 56, proti: 0, zdržal sa: 1

Hlasovanie o zvýšení počtu členov predsedníctva na deväť.
hlasovanie: za: 55, proti: 0, zdržal sa: 2

Hlasovanie za zavedenie funkcie Generálneho sekretára podľa návrhu stanov predložených predsedníctvom na VZ.
hlasovanie: za: 50, proti: 1, zdržal sa: 6

Hlasovanie, aby členovia predsedníctva ZVKS rozhodovali na svojich zasadnutiach o všetkých návrhoch 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva.
hlasovanie: za: 10, proti: 36, zdržal sa: 11

Hlasovanie o umožnení členstva v ZVKS knižniciam.
hlasovanie: za: 46, proti: 6, zdržal sa: 5

Hlasovanie o platnosti nových stanov ZVKS.
hlasovanie: za: 54, proti: 0, zdržal sa: 3

 1. Voľba členov predsedníctva a revíznej komisie ZVKS

Predseda ZVKS Daniel Kollár oboznámil členov ZVKS s nasledovnou volebnou procedúrou:
          Voľba členov orgánov ZVKS bude prebiehať tajne vyznačením 9 členov predsedníctva a 3 členov revíznej komisie z navrhovaných kandidátov. Hlas bude platný, ak na každom hlasovacom lístku bude označených max. 9 kandidátov predsedníctva a max. 3 kandidáti revíznej komisie. V prípade rovnosti hlasov bude opakovaná voľba medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov, ktorá bude verejná. Ďalší kandidát s najvyšším počtom je náhradník.
              Juraj Heger predstavil kandidátov na člena predsedníctva a revíznej komisie navrhnutých predsedníctvom ako aj ďalšími členmi ZVKS.

          Kandidáti do predsedníctva ZVKS navrhnutí predsedníctvom:
          Juraj Heger
Jaroslav Jankovič
Daniel Kollár
Valéria Malíková
Iveta Bohušová
Miloš Božek
Martin Štrba
Vladimír Michal
Ivan Harman

          Kandidáti do predsedníctva ZVKS navrhnutí ďalšími členmi ZVKS:
          Albert Marenčin
Matúš Mládek

         Kandidáti do revíznej komisie ZVKS navrhnutí predsedníctvom:
          Táňa Pastorková
Ivana Bottyánová
Veronika Adamčíková

   Kandidáti do revíznej komisie ZVKS navrhnutí ďalšími členmi ZVKS:
          Róbert Dostál

 1. Diskusia k bodu 14
  – Turčan, Tranoscius: upozornil, že každý člen predsedníctva by mal byť zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov ZVKS;
  – Božek, Panta Rhei: navrhol, aby sa z 9 kandidátov s najvyšším počtom hlasov vytvorilo 9-členné predsedníctvo, ktoré by sa následne schválilo nadpolovičnou väčšinou;
  – Kandidáti na členov predsedníctva a revíznej komisie ZVKS sa predstavili členom ZVKS prítomným na Valnom zhromaždení a súhlasili so svojou kandidatúrou;
  – Heger vyzval na návrhy na ďalších kandidátov na člena predsedníctva resp. revíznej komisie ZVKS;
  – Gregor, Kníhkupectvo pána Gregora: navrhol sám seba za kandidáta na člena predsedníctva ZVKS, pričom poukázal na možnosť, že ak bude zvolený za člena, môže zabezpečiť finančnú podporu v objeme od 50 000 do 200 000 € z fondu Ministerstva kultúry na celoročné fungovanie ZVKS a pozície generálneho sekretára
  – Harman (Artis Omnis): navrhol za člena predsedníctva p. Romana Michelka (VSSS), ktorý s kandidatúrou súhlasil.

          Návrhy na kandidátov do predsedníctva od p. Gregora a Harmana boli doplnené nasledovne:
          Martin Gregor
Roman Michelko

 1. Voľba členov predstavenstva a revíznej komisie ZVKS
  Kandidáti do predsedníctva ZVKS:  
 1. Bohušová Iveta (I&B)
 2. Božek Miloš (Panta Rhei)
 3. Gregor Martin (Kníhkupectvo pána Gregora)
 4. Harman Ivan (Artis Omnis)
 5. Heger Juraj (Slovart)
 6. Jankovič Jaroslav (Matys)
 7. Kollár Daniel (Dajama)
 8. Malíková Valéria (Ikar)
 9. Marenčin Albert (Marenčin PT)
 10. Michal Vladimír (Artforum)
 11. Michelko Roman (VSSS)
 12. Mládek Matúš (Vydavateľstvo TATRAN)
 13. Štrba Martin (Martinus)

Kandidáti do revíznej komisie ZVKS:

 1. Adamčíková Veronika (Didaktis)
 2. Bottyánová Ivana (Slovart)
 3. Dostál Róbert (Slovensk)
 4. Pastorková Táňa (Ikar)

Členky volebnej komisie rozdali 57 hlasovacích lístkov s menami kandidátov na členov predsedníctva (13) a revíznej komisie (4) ZVKS. Odovzdaných bolo 56 hlasovacích lístkov, pričom jeden hlasovací lístok na voľby do revíznej komisie bol neplatný.

 1. Diskusia
  – Adamčíková, Didaktis: navrhla zníženie vstupného na Bibliotéku;
  – Kollár, Dajama: informoval, že na spoločnom rokovaní ZVKS, LIC a Incheba boli predložené všetky pripomienky členov ZVKS a LIC. Predstavitelia Incheby nepripustili zníženie vstupného, rovnako aj poskytovanie parkovacích preukazov. Prisľúbili zlepšenie technického zabezpečenia veľtrhu;
  – Veselý, Incheba: informoval, že organizované skupiny a účinkujúci by mali mať výnimku zo vstupného (zľavnené resp. zdarma). Zároveň oboznámil s prípravou veľtrhu Bibliotéka 2017.
  – Vallová, LIC: informovala, že z vyššie uvedeného rokovania vyplynulo, že Incheba nemá za cieľ rozvíjať výstavu kníh Bibliotéka, aby to bolo napríklad zaujímavé pre zahraničných partnerov. Uviedla, že napríklad v zahraničí sú prevádzkovateľmi knižných veľtrhov komerčné firmy, ktoré ale úzko spolupracujú s profesijnými a záujmovými združeniami pri realizácií sprievodných podujatí. Preto navrhuje spoluprácu ZVKS, LIC a Incheby;
  – Mládek, Tatran: navrhol vypracovať etický kódex pre členov ZVKS;
  – Heger, Slovart: otvoril diskusiu na tému Internetové kníhkupectvá;
  – Michelko, VSSS: položil otázku, na základe čoho Martinus dáva k niektorým predávaným titulom dovetok kontroverzné.
  – Štrba, Martinus: vysvetlil obchodnú politiku Martinusu v tejto veci.
  – Kolomazníček, Kamelot Books: poďakoval vydavateľom, ktorí mu napriek kampani proti jeho spoločnosti naďalej dodávali knihy do distribúcie a zároveň im poďakoval za podporu;
  – Gregor, Kníhkupectvo pána Gregora: položil otázku, či je porovnávacia reklama v poriadku napr. aj v súvislosti so vstupom Amazonu na slovenský trh;
  – Heger, Slovart: navrhol na oceňovanie najlepších kníhkupcov;
  – Paulíčková, Seneca Publishing: navrhla užšiu spoluprácu ZVKS s inými profesijnými združeniami;
  – Heger, Slovart, p. Kollár, Dajama: informovali o komunikácii so zahraničnými partnermi ako aj príprave vstupu ZVKS do medzinárodných štruktúr;
  – Heger, Slovart: otvoril diskusiu na tému grantový program a veľtrhy;
  – Michelko, VSSS: podotkol, že príspevok na veľtrhy aj na Bibliotéku je dôležitý hlavne pre malých vydavateľov;
  – Paulíčková, Seneca Publishing: navrhla prezentovať ZVKS a jej členov na rôznych knižných akciách aj mimo Bratislavy;
  – Sabová, Kniha Myjava: podotkla, že chýba užšia spolupráca medzi členmi ZVKS (kníhkupci – vydavatelia – distribúcia)
  – Heger, Slovart: odpovedal, že cieľom predsedníctva je prehlbovať túto spoluprácu, organizovalo v minulosti stretnutie a seminár pre kníhkupcov a vydavateľov
  – Sabová, Kniha Myjava: poznamenala, že kníhkupci niekedy cítia krivdu voči vydavateľom, ktorí iným subjektom (napr. školy, škôlky) dodávajú knihy priamo a za lepších podmienok ako ich dostávajú kníhkupci, ktorí sa tým sa stávajú nekonkurencieschopnými;
  – Paulíčková, Seneca Publishing: poukázala na skutočnosť, že na druhej strane si niektorí kníhkupci pýtajú neprimerane vysoký rabat.
  – Gregor, Kníhkupectvo pána Gregora: upozornil na zmenu nákupných návykov, ľudia sa vracajú z nákupných stredísk mimo centra do malých obchodov v centre. Preto by tiež privítal propagáciu malých vydavateľov napríklad v starej tržnici v Bratislave.
  – Mládek, Tatran: navrhol vypracovať víziu existencie a fungovania ZVKS do budúcnosti.
 1. Hlasovanie o návrhoch vyplývajúcich z diskusie v bode 17

Hlasovanie za návrh, že finančnú podporu na účasť na knižných veľtrh budú mať iba členovia ZVKS s členským príspevkom 100 € a výška príspevku bude do výšky 250 € za rok.
hlasovanie: za: 54, proti: 0, zdržal sa: 3

Hlasovanie o finančnej podpore októbrovej prílohy SME o knihách s programom Bibliotéky 2017.
hlasovanie: za: 49, proti: 1, zdržal sa: 7

Hlasovanie za návrh na zrušenie grantového programu ZVKS.
hlasovanie: za: 31, proti: 19, zdržal sa: 7

 1. Výsledky volieb členov predstavenstva a revíznej komisie ZVKS

Po sčítaní hlasov volebnou komisiou, zverejnil jej predseda Vojtech Mikula počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti:

Počet hlasov pre kandidátov do predsedníctva ZVKS:      

 1. Bohušová Iveta (I&B) – 45 hlasov
 2. Božek Miloš (Panta Rhei) – 28 hlasov
 3. Gregor Martin (Kníhkupectvo pána Gregora) – 15 hlasov
 4. Harman Ivan (Artis Omnis) – 40 hlasov
 5. Heger Juraj (Slovart) – 48 hlasov
 6. Jankovič Jaroslav (Matys) – 28 hlasov
 7. Kollár Daniel (Dajama) – 47 hlasov
 8. Malíková Valéria (Ikar) – 36 hlasov
 9. Marenčin Albert (Marenčin PT) – 33 hlasov
 10. Michal Vladimír (Artforum) – 43 hlasov
 11. Michelko Roman (VSSS) – 22 hlasov
 12. Mládek Matúš (Vydavateľstvo TATRAN) – 29 hlasov
 13. Štrba Martin (Martinus) – 41 hlasov

Počet hlasov pre kandidátov do revíznej komisie ZVKS:

 1. Adamčíková Veronika (Didaktis) – 43 hlasov
 2. Bottyánová Ivana (Slovart) – 45 hlasov
 3. Dostál Róbert (Slovensk) – 37 hlasov
 4. Pastorková Táňa (Ikar) – 31 hlasov
 1. Hlasovanie o zložení predsedníctva ZVKS a revíznej komisie ZVKS

Členovia predsedníctva ZVKS s najvyšším počtom hlasov:

 1. Heger Juraj (Slovart) – 48 hlasov
 2. Kollár Daniel (Dajama) – 47 hlasov
 3. Bohušová Iveta (I&B) – 45 hlasov
 4. Michal Vladimír (Artforum) – 43 hlasov
 5. Štrba Martin (Martinus) – 41 hlasov
 6. Harman Ivan (Artis Omnis) – 40 hlasov
 7. Malíková Valéria (Ikar) – 36 hlasov
 8. Marenčin Albert (Marenčin PT) – 33 hlasov
 9. Mládek Matúš (Vydavateľstvo TATRAN) – 29 hlasov

náhradníci:

 1. Božek Miloš (Panta Rhei) – 28 hlasov
 2. Jankovič Jaroslav (Matys) – 28 hlasov

Hlasovanie za návrh, aby sa z 9 kandidátov s najvyšším počtom hlasov vytvorilo 9-členné predsedníctvo: za: 56, proti: 0, zdržal sa: 1

Členovia revíznej komisie ZVKS s najvyšším počtom hlasov:

 1. Bottyánová Ivana (Slovart) – 45 hlasov
 2. Adamčíková Veronika (Didaktis) – 43 hlasov
 3. Dostál Róbert (slovensk) – 37 hlasov
  náhradníčka: Pastorková Táňa  (Ikar) – 31 hlasov

hlasovanie: za: 54, proti: 0, zdržal sa: 3

 1. Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia

Návrh na uznesenie predniesla Valeria Malíková.
Uznesenie bolo valným zhromaždením schválené počtom 52 hlasov.
hlasovanie: za: 52, proti: 0, zdržal sa: 5

 1. Ukončenie valného zhromaždenia

Juraj Heger poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

 

Bratislave, dňa 20. júna 2017

Zapísala:
Marianna Lázničková

Overili:
Magdaléna Fazekašová
Anna Kolková

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 20. 6. 2017 o 9.00 hod.

Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:

 1. Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2017 a 2018
 2. Všetky informácie z diskusie

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:

 1. Správu o činnosti ZVKS za obdobie od mája 2016 do mája 2017
 2. Správu o hospodárení ZVKS za rok 2016
 3. Nové znenie stanov
 4. Výšku členských poplatkov
 5. Voľbu členov predsedníctva a revíznej komisie ZVKS

III. Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu:
zaoberať sa pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii:
– pracovať na príprave Etického kódexu
– podporiť októbrovú prílohe SME o knihách s programom Bibliotéky
– podporovať účasť malých vydavateľov na medzinárodných knižných veľtrhoch
– pripraviť víziu fungovania ZVKS na budúce roky
– zrušiť Grantový systém na podporu podujatí
– pracovať na prehĺbení spolupráce kníhkupcov a vydavateľov
– pracovať na zapojení do medzinárodných štruktúr.

Hlasovanie o bodoch I. až III:
hlasovanie: za 52, proti: 0, zdržal sa: 5