ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 25. 5. 2015 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

 1. Otvorenie
  Predseda ZVKS Daniel Kollár otvoril valné zhromaždenie
  Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
 2. Overenie uznášaniaschopnosti
  Počet prítomných 43 zo 78 členov ZVKS, t. j. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.
 3. Odsúhlasenie programu
  Návrh predsedníctva na zmenu programu VZ – rozšírenie programu o bod: zmena stanov v súvislosti so zavedením štatútu čestného člena.
  Hlasovanie o zmene programu: za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0
  Návrh programu VZ:
  Voľba orgánov VZ
  Správa o činnosti za rok 2014 a 1. štvrťrok 2015
  Správa o hospodárení za rok 2014
  Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2015 a 1. polrok 2016
  Návrh na zmenu stanov v súvislosti so zavedením štatútu čestného člena
  Diskusia
  Príprava a schválenie uznesenia
  Obed
  Hlasovanie o programe VZ: za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0
 1. Voľba orgánov VZ
  Návrh na predsedajúceho: Juraj Heger
  hlasovanie: za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1
  Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
  hlasovanie: za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0
  Návrh na overovateľa: Zuzana Hudecová
  hlasovanie: za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1
  Návrh na overovateľa: Iveta Bohušová
  hlasovanie: za: 41, proti: 0, zdržal sa: 2
  Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Juraj Heger, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Zuzana Hudecová a Iveta Bohušová.
 1. Správa o činnosti
  Správu o činnosti ZVKS za rok 2014 a 1. štvrťrok 2015 predniesol predseda ZVKS Daniel Kollár.
 1. Správa o hospodárení
  Správu o hospodárení ZVKS za rok 2014 predniesla členka revíznej komisie ZVKS Iveta Bohušová.
 1. Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2015 a 1. polrok 2016
  Predseda ZVKS Daniel Kollár predložil hlavné tézy k činnosti ZVKS na rok 2015 a 1. polrok 2016:
  Legislatíva
  – Konzultácie s MK SR o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky
  Knižný trh
  – Zber relevantných údajov o knižnom trhu v spoluprácu s relevantnými inštitúciami
  – Vypracovanie Správy o knižnom trhu 2015
  Grantový systém 2015 a 2016
  – Pokračovať v podpore čítania a rozvoja knižného trhu najmä v súvislosti s podporou podujatí smerujúcich ku zvýšeniu knižného predaja a čítania
  Veľtrhy
  – Podpora účasti na tradične navštevovaných medzinárodných knižných veľtrhoch
  – Príprava stánku a podpora aktivít súvisiacich s veľtrhom Bibliotéka 2014
  Iné
  – Organizácia odborného seminára o autorskom zákone
  – Aktivizácia kníhkupcov v súvislosti s činnosťou v rámci ZVKS a organizácia odborného seminára či stretnutí vydavateľov a kníhkupcov
  – Spolupráca s Knižnou revue a partnerstvo podujatia Kniha roka
  – Mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách
 1. Návrh na zmenu stanov
  Daniel Kollár predniesol návrh predsedníctva ZVKS na zmenu stanov v súvislosti so zavedením štatútu čestného člen. Do článku 3 stanov pridať bod č. 9 v znení: Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji knižnej kultúry, vydavateľsko-obchodných aktivít na knižnom trhu Slovenskej republiky alebo na rozvoji činnosti združenia. O priznaní čestného členstva rozhoduje predsedníctvo združenia na základe návrhu člena združenia. Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa ako riadny člen na podujatiach združenia, vykonávať činnosti a práce podľa potrieb združenia a vlastných možností. Čestný člen nemá hlasovacie právo. Čestné členstvo zaniká vystúpením, smrťou alebo rozhodnutím o zrušení čestného členstva predsedníctvom združenia na základe porušenia niektorého bodu stanov.
 2. Diskusia
  1. Na začiatok diskusie sa zvýšil počet prezentovaných členov ZVKS na 47 a Daniel Kollár informoval o situácii na knižnom trhu a prezentoval Správu o knižnom trhu na Slovensku v rokoch 2013 a 2014.2. Anna Kucianová zo Slovenskej národnej knižnice následne doplnila Správu o knižnom trhu na Slovensku v rokoch 2013 a 2014 o najnovšie údaje zo štatistického zisťovania, ktoré sa uskutočnilo v prvom polroku 2015.- Veronika Adamčíková (Didaktis): otázka, či je nutný zber ekonomických ukazovateľov do štatistiky Slovenskej národnej knižnice
  – Táňa Pastorková (Príroda): ekonomické ukazovatele sú k dispozícií aj na Finstate.
  – Matúš Mládek (Tatran): dotaz na ucelenejší zber dát – dáta o predaji kníh formou elektronického systému.
  – Juraj Heger (Slovart): informácia o zbere dát v zahraničí – systém, do ktorého dodávajú dáta o predaji jednotlivých titulov kníhkupci je financovaný vydavateľmi.

  3. Veronika Adamčíková (Didaktis) ako členka pracovnej skupiny pripravujúcej novelu autorského zákona informovala o zmenách súvisiacich s vydavateľkou činnosťou v novele autorského zákona.

  – Juraj Heger (Slovart): informoval o aktuálnej situácií v súvislosti s konkurzom TLP Media Plus (Belimex).
  – p. Micheľko (VSSS) – požiadal informácie o údajnej protimonopolnej razii v spoločnosti Ikar, Valeria Maliková (IKAR) – reagovala, že táto informácia nie je pravdivá.
  – Albert Marenčin (Marenčin PT): ZVKS by malo zdroje rozdeľovať skôr na podporu čítania a propagáciu, zlepšenie trhových podmienok pre vydavateľov ako na podporu vydávania jednotlivých titulov. Zároveň uviedol, že by bolo dobré zo štatistického zisťovania určiť, koľko do daňového systému odvádzajú vydavatelia a koľko by mohol prispievať štát.
  – p. Juráňová (ASPEKT): vidí pomoc pri podpore malých projektov z grantového systému ZVKS. Pokiaľ by sa to malo meniť v súvislosti s fungovaním Fondu pre rozvoj umenia, mohlo by ísť o určitú prechodnú dobu, kedy by ešte fungoval grantový systém ZVKS.
  – Iveta Bohušová (IaB): tiež vidí zmysel grantového systému hlavne pre malých vydavateľov.
  – p. Harmann (Artis Omnis): finančná podpora pomohla pri vydávaní knižných titulov. Granty z Ministerstva kultúry sú ťažšie prístupné. ZVKS by malo robiť najmä servis pre vydavateľov, tak ako to bolo v prípade TLP Media Plus, Autorský zákon… Napríklad pomoc v prípade spolupráce s kníhkupcami.
  – Táňa Pastorková (Príroda): vyvinúť aktivitu na uznanie dokumentov v systéme verejného obstarávania pri grantoch z MK SR. P. Kollár uviedol, že po jednaniach s MK SR dostalo ZVKS stanovisko, že to nebude ani v budúcnosti možné.
  – p. Adamčíková (Didaktis): podpora kníh má zmysel. Návrh na zrušenie 2% odvodu do Literárneho fondu. Informácia o vysokej DPH na knihy v rámci EU.
  – p. Kollár poďakoval p. Adamčíkovej za prácu v pracovnej komisii k novele Autorského zákona
  – p. Micheľko (VSSS) – ako člen Literárneho fondu informoval o podpore autorov z LF. Nedostatok propagácie kníh vo verejnoprávnej televízií – prípadne participácia ZVKS na podobnom projekte. P. Kollár informoval, že zatiaľ sa nepodarilo presadiť uvedený projekt v RTVS.
  – p. Harmann (Artis Omnis): LF – zastaralý systém (Zákon o umeleckých fondoch). Malo by to byť tak, aby odvody do LF si riešili samotní autori.
  – P. Dašková (Q111): otázka povinných výtlačkov a možnosti podpory knihy zo strany súkromného podnikateľa.
  – p. Meško (Martinus): možnosť vybudovania databázy knižného trhu a toto by malo robiť ZVKS.
  – p. Vallová (LIC): informovala, že na stretnutí s programovým riaditeľom RTVS tiež nebola úspešná. ZVKS by sa malo snažiť o vytvorenie systému na uľahčenie zberu informácií o knižnom trhu.
  – p. Mládek (Tatran): návrh na vypracovanie analýzy, čo by bolo potrebné na vybudovanie a fungovanie systému na zber dát knižného trhu.
  – p. Adamčíková (Didaktis): možnosť získať informácie zo Slovenskej národnej knižnice (zoznam autorov a diel), ktoré zatiaľ nebolo umožnené.
  – p. Marenčin (Marenčin PT): iniciovať na MK SR zrušiť odvod do LF resp. aby uvedený odvod platili priamo autori.
  – p. Štefkovič (Easton Group): návrh na hlasovanie, či bude pokračovať grantový program na podporu kníh a či časť zdrojov nepresunúť na tvorbu systému na zber dát.
  – p. Micheľko (VSSS): návrh pozvať predsedu LF, aby informoval o financovaní a práci fondu

  Hlasovanie:
  Kto je za to, aby grantový systém aj naďalej obsahoval aj podporu jednotlivých knižných titulov:
  Za: 34, proti: 7, zdržal sa: 6

  Kto je za to, aby predsedníctvo malo mandát na alokovanie časti zdrojov:
  Za: 44, proti: 0, zdržal sa: 3

 1. Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia
  Návrh na uznesenie predniesol Daniel Kollár.
  Uznesenie bolo valným zhromaždením schválené 46 hlasmi.
 1. Ukončenie valného zhromaždenia
  Juraj Heger poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

 

V Bratislave, dňa 25. mája 2015

Zapísala:
Marianna Lázničková

Overili:
Zuzana Hudecová
Iveta Bohušová

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 25. 5. 2011 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
    1. Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2015 a 1. polrok 2016
2. Všetky informácie z diskusie

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
      1. Správu o činnosti ZVKS za rok 2014 a 1. štvrťrok 2015
2. Správu o hospodárení ZVKS za rok 2014
3. Zmenu stanov ZVKS v súvislosti so zavedením štatútu čestného člena

II. Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu:
zaoberať sa pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii:
1. Pokračovať v realizácií grantového systém ZVKS podľa doterajších pravidiel.Rozpracovať systém ďalšieho zberu dát o knižnom trhu
2. Iniciovať novelizáciu Zákona o DPH (zníženie DPH na knihy), Zákona o umeleckých fondoch (2% a 1% LF) a Zákona o povinných výtlačkoch.
3. Opakovane kontaktovať vedenie RTVS ohľadom prezentácií kníh vo vysielaní RTVS

 

Hlasovanie o bodoch I. až III:
hlasovanie: za  46, proti: 0, zdržal sa: 0