Zápisnica
8.6.2018, Holiday Inn Žilina

1. Privítanie účastníkov
Účastníkov VZ privítal predseda Juraj Heger a člen predsedníctva Ivan Harman.

2. Otvorenie + informácie pre účastníkov
Valné zhromaždenie otvoril predseda Juraj Heger.

3. Overenie uznášaniaschopnosti
Z 81 členov je 52 členov prítomných t.z. VZ bolo uznášaniaschopné.

4. Odsúhlasenie programu
Hlasovanie za: 52, proti: 0, zdržal sa: 0

5. Voľba orgánov
Návrh na predsedajúceho: Juraj Heger
Návrh na zapisovateľa: Iveta Bohušová
Návrh na overovateľa: Vojtech Mikula
Hlasovanie za: 52, proti: 0, zdržal sa: 0

Do 11.00h. sa dostavil ďalší člen ZVKS, čím sa počet prítomných a hlasujúcich zvýšil na 53 členov.

6. Správa o činnosti
Správu o činnosti za obdobie od júna 2017 do mája 2018 predniesol Daniel Kollár, člen predsedníctva.

7. Správa o hospodárení
Správu o hospodárení za rok 2017 predniesla predsedníčka revíznej komisie ZVKS Veronika Adamčíková.

8. Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2018 a 2019
Predseda Juraj Heger predložil hlavné tézy k činnosti
– programové zaradenie členov Predsedníctva,
– legislatívne návrhy,
– PR
– zastupovanie členov v rámci medzinárodného združenia

9. Návrh na zmenu stanov
Návrh na zmenu stanov na zmenu adresy ZVKS odložilo.

10. Diskusia
1. Riaditeľka LIC, Miroslava Vallová informovala o prezentácii na veľtrhu v Paríži, v roku 2019. Kto vydáva obrazové, umelecké, sprievodcovské knihy a má resumé vo francúzskom alebo anglickom jazyku, môže ich poskytnúť na prezentáciu Slovenska. Do pozornosti dala návštevu 10 vydavateľov z Francúzska, v dňoch 27. – 30. júna 2018, pričom 28. jún je určený na stretnutia so slovenskými vydavateľmi.
2. Roman Michelko upozornil na veľkú byrokraciu v predkladaní projektov, všetkých podkladov v rámci výziev FPU. Vyzval Predsedníctvo ZVKS k rokovaniu s FPU. ZVKS by malo upozorniť na výber členov komisií a aktivovať členov do komisií FPU, aby podporený výber bol relevantnejší. Programy FPU nezahŕňajú určité knižné tituly (podprogramy). ZVKS podalo 4 žiadosti v roku 2018, z toho 1 prešla.
3. Jaroslav Jankovič mal dotaz k podpore členov na veľtrhoch vo forme finančného príspevku. Predseda Juraj Heger vysvetlil, že kto má členské 100€, má nárok na príspevok. Úplné obmedzenie sa týka všetkých v rámci grantového systému, keďže už neplynú príspevky s reprografického fondu.
4. Albert Marenčin informoval o štatistickom prieskume formou dotazníka a formulára. Vyzval kníhkupcov, aby podporili zber dát a napomohli tým k efektívnej spolupráci so Združením. Apeloval na vydavateľov, aby uvádzali na knihy cenu, prípadne žáner a aby sa tak postupne zamedzilo lepenie štítkov v predajniach.
5. Predseda združenia Juraj Heger informoval o Štatistickom zbere KULT, o Zákone o umeleckých fondoch (1% alebo 2%), novele Autorského zákona, novele ktorej súčasťou sú povinné výtlačky, oblastiach kde sa zúčastňuje rokovaní, sekretár alebo poverený člen predsedníctva. Pracovné stretnutia budú aj s novou riaditeľkou NOC, s vedením Incheby ohľadom Bibliotéky, vedením RTVS a snahy sú prezentovať združenie aj pomocou ostatných médií.
6. Ivan Veselý z Incheby vyzval k nahláseniu sa na sprievodné programy počas Bibliotéky – do konca júna a možnosť zaslať prihlášku za zvýhodnené ceny, kto tak neurobil.

11. Hlasovanie o uznesení
Návrh na uznesenie predniesol Juraj Heger
Uznesenie bolo VZ schválené počtom 53 hlasov.
Hlasovanie za: 53, proti: 0, zdržal sa: 0

12. Ukončenie
Juraj Heger poďakoval prítomným členom ZVKS za účasť na Valnom zhromaždení ktoré ukončil a zároveň pozval prítomných na obed a poobednú 3. Konferenciu o knižnom trhu.

V Žiline, dňa 8.6.2018

Zapísala: Iveta Bohušová
Overil: Vojtech Mikula