ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia II. Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 10. 5. 2012 o 14.00 hod., miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

 

1.      Otvorenie
  
      Predseda ZVKS Daniel Kollár otvoril valné zhromaždenie
Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR, prečítal uznesenie predsedníctva o prijatí nových členov a privítal nových členov ZVKS (Marenčin PT, Vydavateľstvo Aspekt, Artforum, Samuel Abrahám).

 2.      Overenie uznášaniaschopnosti
           Počet prítomných 33 z 59 členov ZVKS, t. z. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.

3.      Odsúhlasenie programu
    
     Voľba orgánov VZ (predsedajúci, zapisovateľ, 2 overovatelia)
          Zobratie na vedomie prijatie členov Indexu do ZVKS
          Návrh na zmenu stanov (dodatok č.1)
          Diskusia
          Voľba člena predsedníctva
          Príprava a schválenie uznesenia
                                         hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0.

 4.      Voľba orgánov VZ 
        
    Návrh na predsedajúceho: Boris Gregor
                  hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0
            Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
                  hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0
             Návrh na overovateľov: Martin Chovanec, Zuzana Hudecová
                  hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0

             Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Boris Gregor, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Martin Chovanec a Zuzana Hudecová.

5.      Zobratie na vedomie prijatia členov Indexu do ZVKS
     
     hlasovanie: za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

6.      Návrh na zmenu stanov
   
      Daniel Kollár prečítal návrh na zmenu stanov ZVKS – dodatok č. 1.

7.      Diskusia k predchádzajúcim bodom
         
neboli príspevky

8.      Schválenie zmeny stanov ZVKS – dodatku č. 1
   
      hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0.

9.      Voľba člena predsedníctva ZVKS a zobratie na vedomie vzdanie sa členstva Borisa Gregora v predsedníctve ZVKS.
          
Pán Boris Gregor sa vzdal funkcie člena predsedníctva ZVKS a zároveň združenie Index nominovalo za nového člena predsedníctva ZVKS pána Alberta Marenčina.
           hlasovanie: za: 31, proti: 0, zdržal sa: 2

10.  Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia 
 
      Návrh na uznesenie predniesol Boris Gregor. Uznesenie bolo valným zhromaždením schválené jednomyseľne.

11.  Ukončenie valného zhromaždenia
 
      Boris Gregor poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil. 

 V Bratislave, dňa 10. mája 2012

 Zapísala: Marianna Lázničková                                                 

Overili:
Martin Chovanec
Zuzana Hudecová 

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia II. Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 10. 5. 2012 o 14.00 hod., miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

 

                         I.      Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1.    Prijatie nových členov ZVKS
2.    Abdikáciu člena predsedníctva ZVKS Borisa Gregora

                      II.      Valné zhromaždenie schvaľuje:
1.     Dodatok č. 1 k Stanovám ZVKS
2.    Pána Alberta Marenčina za člena predsedníctva ZVKS

Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia:
       
 hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0