Návrh plánu činnosti ZVKS na roky 2018/19 vychádza zo schválenej agendy ZVKS a rozpočtových možností. Nakoľko ani v roku 2018 sa neočakáva príspevok z Rozúčtovacieho fondu LITA na základe novoprijatej legislatívy EÚ, predsedníctvo ZVKS pripravilo nasledovný návrh činnosti rozdelený do týchto oblastí:

Legislatíva
– Konzultácie s MK SR a novou ministerkou o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky – Autorský zákon, zmeny v dotačnom systéme a programoch FPU, Zákon o povinných výtlačkoch, Zákon o DPH na e-knihy (zníženie DPH), zmeny v štatistickom zisťovaní KULT a zmeny v Zákone o umeleckých fondoch (2% a 1% LF).

Knižný trh
– Zber relevantných údajov o knižnom trhu celkovo
– Zber relevantných údajov o knižnom trhu a kníhkupectvách formou dotazníka
– Vypracovanie Správy o knižnom trhu 2017 (prebieha)

Grantový systém
– Pokračovať v podpore čítania a rozvoja knižného trhu najmä v súvislosti s podporou podujatí smerujúcich ku zvýšeniu knižného predaja a čítania

Veľtrhy
– Podpora účasti na tradične navštevovaných medzinárodných knižných veľtrhoch
– Podpora účasti v rámci grantu FPU na 70. MKV Frankfurt´18
– Príprava stánku, podpora malých stánkov a aktivít súvisiacich s Bibliotékou´18
– Spolupráca a odborný garant Bibliotéky´18
– Podpora účasti na národnom stánku SR v rámci grantu LITA na LivreParis´19

Iné
– Organizácia konferencie pre vydavateľov a kníhkupcov (a nečlenov ZVKS)
– Odborný seminár pre redaktorov (jeseň)
– Aktivizácia kníhkupcov v súvislosti s činnosťou v rámci ZVKS a organizácia stretnutí vydavateľov a kníhkupcov
– Spolupráca s Knižnou revue a partnerstvo podujatia Kniha roka
– Mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách