PROGRAM Valného zhromaždenia, dňa 8.6.2018, 10.00h., Holiday Inn Žilina

1. Privítanie účastníkov
2. Otvorenie + informácie pre účastníkov
3. Overenie uznášaniaschopnosti
4. Odsúhlasenie programu
5. Voľba orgánov
6. Správa o činnosti
7. Správa o hospodárení
8. Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2018 a 2019
9. Návrhy – na zmenu stanov
10. Diskusia
11. Hlasovania o uznesení
12. Ukončenie valného zhromaždenia