Správa o činnosti 2017-2018
od júna 2017 do mája 2018

Predsedníctvo ZVKS zvolené na Valnom zhromaždení v júni 2017 na svojom prvom zasadnutí zvolilo do funkcie predsedu Juraja Hegera a do funkcie podpredsedu Vladimíra Michala.

Následne Predsedníctvo pripravilo plán činnosti ZVKS do konca roka 2018 a na prvý polrok 2019, ktorý vychádzal z návrhu rámcového plánu činnosti a úloh schválených na VZ v júni 2017. Medzi hlavnými prioritami boli:
– vytvorenie pozície generálneho sekretára ZVKS a jeho zapojenie do činnosti Združenia,
– nové zdroje financovania a nové výbery členského,
– vytvorenie a prehodnotenie podmienok a možností pri grantovom systéme, ako aj príspevkov na medzinárodné knižné veľtrhy,
– nadviazanie novej formy partnerstva s a.s.Incheba pri organizovaní knižného veľtrhu Biblioteka.

Predsedníctvo ZVKS zorganizovalo v Piešťanoch na jeseň 2017 Konferenciu o knižnom trhu na Slovensku. Konferencia, na ktorej sa diskutovalo o dvoch základných okruhoch otázok – o formách marketingovej spolupráce medzi vydavateľmi a kníhkupcami a o úlohách ktoré na knižnom trhu plnia knižné distribúcie – mala veľmi dobrý ohlas medzi členmi aj prítomnými nečlenmi ZVKS. Predsedníctvo sa zhodlo, že by bolo zaujímavé spojiť každoročné riadne Valné zhromaždenie s ďalšou konferenciou o knižnom trhu. Tá tohtoročná sa sa napokon uskutočňuje v Žiline.

Medzi úlohy Predsedníctvo zaradilo aj nové rokovanie s Inchebou, ako organizátorom Bibliotéky, o užšej spolupráci formou spoluorganizátora – odborného garanta veľtrhu. Prvé rokovania prebehli v januári s tým, že do začiatku leta sa pripravia spoločné predstavy a podmienky. Zároveň postupne prebieha príprava programu, stánku a aktivít súvisiacich s knižným veľtrhom Bibliotéka 2018.

V novembri 2017 malo ZVKS opäť reprezentatívny stánok, v ktorom mali možnosť členovia ZVKS vystavovať bezplatne svoju produkciu a takisto tu mali aj priestor na organizáciu podujatí. Viacerí členovia ZVKS túto možnosť aj využili a usporiadali na stánku ZVKS prezentáciu svojich noviniek. Predsedníctvo ZVKS v súvislosti s úlohou podpory malých samostatných stánkov vydavateľov na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017 schválilo pre členov ZVKS príspevok v čiastke 50% z celkovej ceny 220 €, príspevok bol poukázaný 10 vydavateľom, ktorí si objednali túto formu stánku.
ZVKS spolupracovalo s LIC aj pri organizácii viacerých ďalších sprievodných podujatí, ktoré boli dôležitou súčasťou výstavy. Namiesto slávnostného večera zorganizovalo predsedníctvo ZVKS v prvé dva dni veľtrhu čašu vína kde boli pozvaní prítomní členovia i nečlenovia ZVKS, ako aj vystavovatelia Biblioteky a kde sa stretlo viacero vydavateľov, kníhkupcov a autorov. Jeden z večerov bol spoluorganizovaný Vydavateľstvom Slovart.

Okrem pozitívnych ohlasov však Predsedníctvo ZVKS opäť zaznamenalo aj sťažnosti ohľadom organizácie a technického vybavenia veľtrhu Bibliotéka.

Na základe tejto skutočnosti pripravilo na rokovanie Návrhy a pripomienky ZVKS k Bibliotéke 2018:
– ZVKS odporúča skrátiť otváracie hodiny vo štvrtok až sobotu do 19.00h.
– Dlhšiu otváraciu dobu navrhujeme ponechať iba za predpokladu spoločného zabezpečenia atraktívneho kultúrneho programu pre návštevníkov.
– V rámci propagácie a medializácie Bibliotéky ZVKS navrhuje podporu priamo počas veľtrhu formou štúdia, a priamych vstupov do vysielania (napr. rtvs: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Dámsky klub, Umenie popr. iné médiá…).
– ZVKS navrhuje zabezpečiť lepšie osvetlenie – nevyužívajú sa všetky svetlá, v stánkoch je tma, knihy vyžadujú viac omnoho viac svetla (poznatky od návštevníkov).
– ZVKS má výhrady voči vysokým cenám vystavovateľských a parkovacích preukazov.
– ZVKS komunikuje negatívne komentáre zo strany návštevníkov k cenám vstupného pre návštevníkov.
– ZVKS požaduje vystavenie špeciálnych parkovacích preukazov pre zásobovanie.
– Požiadavky na výmenu kobercov – sú potrhané, staré, špinavé, každý rok tie isté. Navrhujeme použiť v uličkách nové alebo úplné iné koberce a natiahnuť ich na celú plochu uličiek.
– Zabezpečiť upratovanie v stánkoch – v mnohých stánkoch upratovacia služba nevysávala.
– Zabezpečiť dokonalú prípravu stánkov zo strany organizátora v deň otvorenia, upratanie po inštalácii, strhnutie fólií…
– Zabezpečiť čistotu na WC, zásobenie toaletným papierom, doplnenie mydelničiek, funkčnosť vodovodných batérií, výrazne označiť WC vo vedľajšej hale.
– Zabezpečiť pre vystavovateľov osvetlenie haly až do ich odchodu zo stánkov, t.j. 60 minút po uzatvorení haly pre návštevníkov.
– Zlepšiť ozvučenie pódií v rámci sprievodných programov a minimalizovať možnosť vzájomného rušenia sa.
– Zlepšiť označenie a usporiadanie pódií v hale A1 (na základe odozvy od návštevníkov ako aj účinkujúcich).
– Zosúladiť otvorenie brán výstaviska a začiatku sprievodných programov.
– V rámci Sprievodných programov uvádzať programy chronologicky po dňoch.
– Výrazne odčleniť vystavovateľov a predajcov, ktorí neponúkajú knižné tituly, ideálne do zadnej časti haly, aby nerušili celkový dojem knižného a pedagogického zamerania.
– Pozvánky a preukazy na sprievodný program poskytnúť vystavovateľom s väčším časovým predstihom (ideálne 2 týždne pred zahájením veľtrhu).
– Zachovať malé stánky pre členov ZVKS, zlepšiť ich polohu ako aj propagáciu napr. formou smerovej informačnej tabule.
– Pripraviť súťaž pre platiacich návštevníkov.

Valné zhromaždenie ZVKS udelilo Predsedníctvu mandát rokovať o vstupe ZVKS do Federácie európskych vydavateľov (FEP/FEE) zo sídlom v Bruseli. FEP/FEE je nezávislá, nekomerčná asociácia združení vydavateľov kníh, ktorá zastupuje 29 národných združení vydavateľov kníh Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. FEP/FEE bola založená v roku 1967, zaoberá sa európskymi právnymi predpismi a radí združeniam vydavateľov o autorských právach a iných legislatívnych otázkach, navonok k EU parlamentu ako aj dovnútra k národným parlamentom ohľadom implementácie zákonov v rámci európskeho knižného trhu. Na Valnom zhromaždení FEP dňa 30. novembra 2017 bolo ZVKS prijaté za jej riadneho člena. Predsedníctvo preverovalo tiež podmienky vstupu ZVKS do EBF, Európskej federácie kníhkupcov, združujúcej kníhkupecké organizácie jednotlivých krajín. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebiehajú rokovanie o možnom zlúčení EBF a FEP, nevyvíjalo Predsedníctvo v posledných mesiacoch žiadnu ďalšiu konkrétnu aktivitu.

Predsedníctvo iniciovalo aj niekoľko stretnutí s ministrom kultúry SR, na ktorých bola komunikovaná problematika e-kníh a DPH, projekt Národného knižničného systému, povinných výtlačkov a odštepov pre vydavateľov z Reprografického fondu. Prediskutovalo pripomienky k štatistickým výkazom o neperiodických publikáciách KULT a odmietavo vystúpilo proti ďalšej byrokratizácii vypĺňania štatistických výkazov KULT. Pripomienkovalo novelu zákona MK SR vzhľadom na chystané zmeny v odovzdávaní povinných výtlačkoch vydavateľov a iných rámcových zmien a dosiahlo, že MK SR si osvojilo všetky zmeny navrhované ZVKS a súhlasilo aj s prípravou chystaných odporúčaní v súvislosti so sníženým DPH na e-knihy, ktoré malo byť realizované v roku 2018, avšak pre blokáciu zo strany Českej republiky k nemu zrejme nedôjde.

Predsedníctvo ZVKS pokračovalo aj v roku 2017 v udeľovaní príspevkov pre členov v súvislosti s účasťou na zahraničných veľtrhoch. Len na podporu účasti na veľtrhoch vynaložilo v roku 2017 sumu takmer 14 000 € a v prvom polroku 2018 sumu 3 500 €. Predsedníctvo ZVKS aj v roku 2018 podporilo účasť členov na veľtrhoch s národným stánkom, ako aj na iných veľtrhoch, ale už za nových podmienok, schválených na predošlom VZ. Podkladom pre udelenie príspevku bola podpísaná prezenčná listina na národnom stánku alebo poslaná žiadosť adresovaná ZVKS a následné dokladovanie účasti na veľtrhu. V tejto súvislosti boli vyplatené príspevky a podpora ZVKS malým členom za medzinárodné veľtrhy v Bologni, Paríži, Londýne a v Prahe.
Vzhľadom na zastavenie príjmov ZVKS z Reprografického fondu ZVKS vďaka aktivite generálneho sekretára oslovilo Fond na podporu umenia a LITA so žiadosťami o granty na účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch v zahraničí. Združeniu sa takto podarilo získať dodatočné granty. Ide o projekty na medzinárodné knižné veľtrhy Buchmesse Frankfurt 2018 a Salon du Livre Paris v marci 2019. O podrobnostiach je možné informovať na Valnom zhromaždení.

V roku 2017 ZVKS zrealizovalo aj ďalšie kolo grantového systému na podporu knižných podujatí a podporilo 7 žiadostí v sume 6 250 €. Začiatkom roka 2018 predsedníctvo ZVKS prezentovalo opäť nové podmienky grantového systému. Podmienky boli uverejnené aj na webovej stránke ZVKS ako aj fb stránke zvksr. Predsedníctvo ZVKS obdržalo za polrok 2018 6 nových žiadostí o podporu podujatia z grantového systému, ktoré do VZ zatiaľ neschválilo. V súvislosti s pokračovaním či vyhlásením ďalšieho kola grantového systému, predsedníctvo vyvolá diskusiu na VZ 2018 a na základe jeho odporúčaní bude postupovať ďalej.

Predsedníctvo si v rámci svojej agendy rozdelilo odborné témy (priority):
Iveta Bohušová a Vladimír Michal – vzdelávanie
Valéria Malíková – legislatíva
Daniel Kollár – štatistika
Albert Marenčin – zmapovanie trhu
Matúš Mládek – štandardizácia
Martin Štrba a Ivan Harman – etika a normy/komunikácia (fb, web spolu s MG)

Združenie by malo poskytovať aj právny servis pre členov. Koordinátorom je M.Gajdoš v súčinnosti s právnikom, s účtovníčkou p.Berčačinovou a s Republikovou úniou zamestnávateľov.

V spolupráci s časopisom Knižná revue, ktorý dostávajú členovia ZVKS bezplatne (vrátane nových členov), sa ZVKS podieľalo aj na príprave a vyhodnotení súťaže Kniha roka, ktorá sa konala 3.5. v priestore kníkupectva panta Rhei na Poštovej ulici, za účasti všetkých laureátov.

Predsedníctvo aj v roku 2017 prezentovalo Správu za slovenský knižný trh v roku 2016 ktorú, síce oneskorene ale predsa, poslalo svojim členom ako aj médiám. Správa o slovenskom knižnom trhu za rok 2016, ako aj predchádzajúce, sú uverejnené na webe ZVKS. Aj po VZ 2017 pokračovalo nové predsedníctvo ZVKS na svojich zasadnutiach v roku 2017 a aj v prvom polroku 2018 v napĺňaní jednotlivých bodov správy, ktorú predloží na VZ 2018. Zároveň vyvolá k nej diskusiu na VZ a na základe jeho odporúčaní bude postupovať ďalej.

Predsedníctvo aj v roku 2017 pokračovalo v spolupráci s Denníkom SME v súvislosti s podporou samostatného mesačníka Magazín o knihách venovaného propagácii knižnej kultúry. Predsedníctvo schválilo inzerciu v októbrovom čísle so 4 stranovou prílohou venovanou Bibliotéke v hodnote 2 500 €. Zároveň predsedníctvo chce vyvolať k podobným aktivitám diskusiu na VZ a na základe jeho odporúčaní bude postupovať ďalej.

Predsedníctvo na základe nového výberu príspevkov za členské skonštatovalo dvojnásobný nárast oproti minulému roku. Na rok 2018 sa podľa poskytnutých údajov má vybrať členské v sume 17 308 €, do 31.5. prišlo na účet 16 274 €, pre porovnanie za rok 2017 sa vybralo členské v sume 8 400 € a v roku 2016 v sume 8 200 € pri približne podobnom počte členov. Všetky podrobnejšie údaje sú k dispozícii na sekretariáte ZVKS.

Predsedníctvo urobilo aj revíziu členskej základne a rozhodlo na základe neuhradenia členských príspevkov príp. na základe žiadostí o ukončení členstva vylúčiť alebo vyradiť z členskej základne ZVKS 8 členov – Ing. Martin Gregor-Kolibri (ukončenie činnosti), Wolters Kluwer, Eastone Group, Vydavateľstvo Lúč, Tatraplan, Branko Kocian-Motýľ (vlastné žiadosti), Slovart-Store (presunutie činnosti pod iný subjekt) a VEDA – vydavateľstvo SAV (neuvedené).
Do konca mája neuviedlo svoj presný postoj k členstvu spoločnosť Loke a Vydavateľstvo Matice slovenskej.

Zároveň v roku 2018 prijalo ZVKS 6 nových členov – Kníhkupectvo Christiania, CBS, Vydavateľstvo Monokel, Verbarium, Dibuk a Kníhkupectvo alter ego, celkový počet k 31.5. je 81 členov. Predsedníctvo počas periódy medzi VZ malo doteraz spolu 8 zasadnutí, z ktorých zápisnice priebežne zverejňuje na webových stránkach ZVKS, v sekcii pre členov. Súčasné predsedníctvo ZVKS má funkčné obdobie na základe volieb v roku 2017 do roku 2020.