ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 11. 4. 2013 o 9.00 hod., miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

 1. Otvorenie
Predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ďalej ZVKS) Daniel Kollár otvoril valné zhromaždenie
2.  Overenie uznášaniaschopnosti
Počet prítomných 34 z 66 členov ZVKS, t. z. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.
3.  Návrh na zmenu programu a odsúhlasenie programu
Doplnenie programu o voľbu člena revíznej komisie ZVKS
            hlasovanie: za: 34  proti: 0, zdržal sa: 0
Doplnenie programu o návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2013
            hlasovanie: za: 34  proti: 0, zdržal sa: 0
Odsúhlasenie programu:
      Voľba orgánov VZ (predsedajúci, zapisovateľ, 2 overovatelia)
      Správa o činnosti za rok 2012
      Správa o hospodárení za rok 2012
      Návrh rámcového plánu činnosti na roky2013 a 2014
      Voľba člena revíznej komisie ZVKS
      Návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2013
      Diskusia k predchádzajúcim bodom
      Príprava a schválenie uznesenia       
            hlasovanie: za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0

4.    Voľba orgánov VZ 
          Návrh na predsedajúceho: Juraj Heger
            hlasovanie: za: 32, proti: 0, zdržal sa: 2
          Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
            hlasovanie: za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0
          Návrh na overovateľa: Martin Chovanec
            hlasovanie: za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0
          Návrh na overovateľa: Mária Laurincová
            hlasovanie: za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0

          Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Juraj Heger, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Martin Chovanec a Mária Laurincová.

5.      Správa o činnosti
          Správu o činnosti ZVKS od mája 2012 do apríla 2013 predniesol predseda ZVKS Daniel Kollár.

6.     Správa o hospodárení
          Správu o hospodárení ZVKS za rok 2012 predniesol člen revíznej komisie ZVKS Pavol Ilkiv.

7.     Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2013 a 2014
Predseda ZVKS Daniel Kollár predložil hlavné tézy činnosti ZVKS na roky2013 a 2014:
Legislatíva
–    konzultácie s MK SR o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky
–    obnovenie legislatívneho procesu o povinných výtlačkoch
Grantový systém 2013 a 2014
–    pokračovať v podpore vydávania pôvodnej slovenskej literatúry podľa nastavených pravidiel z posledných dvoch rokov
Veľtrhy
–    podpora účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch s akcentom na Svět knihy 2013 a Frankfurt 2013
–    príprava stánku a podpora aktivít súvisiacich s veľtrhom Bibliotéka 2013
Iné
–    organizácia odborného seminára o autorských zmluvách
–    spolupráca s Knižnou revue a organizácia podujatia Kniha roka
–    mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách
–    podanie novej prihlášky projektu Books in Print

8.    Doplňujúca voľba člena revíznej komisie
  Návrh na doplnenie člena revíznej komisie: Iveta Bohušová (Vydavateľstvo I&B)
            hlasovanie: za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

 9.    Návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2013
  Návrh na zvýšenie členského príspevku vo výške 100 €
            hlasovanie: za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0

10.   Diskusia (diskutujúci a témy) 
          a.    p. Martin Chovanec (Slovenský spisovateľ) – nespokojnosť so systémom zasielania povinných výtlačkov.
                 p. Martin Gregor (Svojtka & Co.) – štatistika knižníc a knižného trhu
                 p. Táňa Patorková (Príroda) – neplatenie DPH z povinných výtlačkov

          b.   p. Roman Michalko (VSSS) – platobná disciplína (Belimex, Panta Rhei)
                 p. Juraj Heger (Slovart) – právne aspekty riešenia problému platobnej disiplíny
                 p. Bernáth (Topas) – seminár ohľadom vymáhania pohľadávok
                 p. Táňa Pastorková (Príroda) – právne zastupovanie členov
                 p. Jaroslav Jankovič – informácie z činnosti komisie na riešenie problému platobnej disiplíny
                 p. Vojtech Mikula – zrušenie komisionálneho predaja

           c.  p. Šikurová (Iura Edition) – žiadosť o informáciu o príspevkoch z reprografického fondu
                 p. Daniel Kollár (predseda ZVKS) – vysvetlenie ohľadne príspevku z LITA

          d.  p. Matúš Mládek (Vydavateľstvo Tatran) – štatistiky o vydaných knihách a predaji, možnosť vývoja softvéru príp. štandardizácia údajov

11.     Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia
Návrh na uznesenie predniesol Juraj Heger.
Uznesenie bolo schválené valným zhromaždením: za 35, proti: 0, zdržal sa: 0

12.     Ukončenie valného zhromaždenia
Juraj Heger poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 11. apríla 2013

Zapísala:
Marianna Lázničková                                                 

Overili:
Martin Chovanec
Zuzana Mária Laurincová

 

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 11. 4. 2013 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

              I.        Valné zhromaždenie berie na vedomie:
 
                        1.    Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2013

 

           II.         Valné zhromaždenie schvaľuje:
                         
1.    Správu o činnosti ZVKS od mája 2012 do apríla 2013
                          2.    Správu o hospodárení ZVKS za rok 2012
                          3.    Voľbu p. Ivety Bohušovej za člena revíznej komisie do budúceho Valného zhromaždenia.
                          4.    Zvýšenie členského príspevku z 83 EUR  na 100 EUR od roku 2013.

         III.         Valné zhromaždenie ukladá:
                         
1.    predsedníctvu združenia pokračovať v rokovaní s MK SR o novelizácii zákona o povinných výtlačkoch
                          2.    predsedníctvu združenia pripraviť právne odporúčania a zorganizovať seminár na riešenie často sa vyskytujúcich právnych problémov na knižnom trhu
                         3.    predsedníctvu združenia preskúmať možnosti štandardizácie a spracovávania štatistiky údajov knižného trhu

Hlasovanie o bodoch I. až III:
hlasovanie: za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0.