Zápis_zo stretnutia na Ministerstve kultúry konaného dňa 10.7.2018 o 11.00h.

za MK SR

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry

Jozef Švolík, generálny riaditeľ poverený zastupovaním ved. zamestnanca

Peter Hajnala, poradca ministerky

za ZVKS

Juraj Heger, predseda

Vladimír Michal, podpredseda

Martin Gajdoš, generálny sekretár

 

J.Heger na úvod stretnutia poďakoval ministerke, pani Ľ. Laššákovej, za prijatie a oboznámil ju s činnosťou ZVKS. Po úvodnom oboznámení J. Heger informoval ministerku o postavení Združenia v rámci knižného trhu a pokračoval témami, ktoré sa aktuálne dotýkajú knižného trhu:

  • novela Autorského zákona a právo vydavateľa na náhradu odmeny,
  • povinné výtlačky,
  • možné zníženie sadzby DPH na knihy (na 5%),
  • zadefinovanie knihy / kníh ako súčasť kultúrneho dedičstva,
  • vyradenie knihy / kníh v rámci novely o odpadoch a recyklačného fondu,
  • podpora malých obecných, mestských, regionálnych knižníc a kníhkupectiev,
  • vyčlenenie autorských honorárov z nákladov, ktoré sú daňovo uznateľné až po zaplatení,
  • výbe DPH za knižný trh.

Autorský zákon a právo vydavateľa na náhradu odmeny – po vypočutí stanoviska a argumentov zo strany Združenia, ministerka uznala argumenty a vyjadrila sa, že nevidí problém v opätovnom zavedení možnosti dostávať určitý podiel financií z OKS, poverila súčinnosťou J. Švolíka o zapracovanie návrhu a pripomienok znenia zákona zo strany Združenia do aktuálneho zmenia pripravovanej novely AZ.

Povinné výtlačky – ministerka uznala predkladané argumenty zo strany Združenia, ide o zníženie počtu povinne odovzdávaných titulov a zároveň zníženie na 4 odberné miesta, ale na bližšie vyjadrenie si vyžiadala čas. Požiadala zástupcov Združenia o stretnutie s riaditeľmi inštitúcií zo Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice Bratislava. Na základe uvedených stretnutí a po dohode sa určia relevantné odberné inštitúcie, ako aj počty titulov a popr. ich tematické zaradenia do daných inštitúcií. Ministerka, napriek uvedeným slovám, zároveň trvá na zachovaní dodávania titulov do Parlamentnej knižnice, uznala však potrebu selektovania titulov podľa odbornosti.

Zníženie sadzby DPH – v súčasnosti je na knihy zavedená 10% DPH, Združenia navrhuje sadzbu 5% DPH a argumentovalo podobnými sadzbami v okolitých krajinách ako napr. v Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku alebo Rumunsku (v ČR nateraz 10%), zároveň argumentovalo zvýšenými víkendovými príplatkami zamestnancom, kde by sa aj takýmto spôsobom mohli čiastočne nové náklady vykompenzovať. Ministerka uznala návrh ako aj argumenty ale dodala, že táto záležitosť nespadá len do rezortu Ministerstva kultúry ale hlavne rezortu Ministerstva financií ako aj Ministerstva práce a sociálnych vecí, napriek tomu sa pokúsi otvoriť diskusiu k predmetnej téme.

Zadefinovanie knihy / kníh ako súčasť kultúrneho dedičstva – tento návrh vznikol, aj na základe dávnejších problémov, pri zaradení knihy v rámci odpadového hospodárstva do skupiny neobalových materiálov ako bežný tovar, a s ním aj súvisiace neúmerne poplatky za likvidáciu odpadu. Pri júnovej návšteve skupiny francúzskych vydavateľov zaznel z ich strany argument, že vo Francúzsku má kniha zavedený podobný štatút a vyhli sa tak podobným problémom, zároveň kniha a knižný trh získali určité spoločenské postavenie a celkovo zvyšujú národnú kultúrnu osvetu. Ministerke sa tento návrh pozdával, ale vyjadrila sa k potrebe rozsiahlejšej diskusie v rámci kultúrneho spektra.

Vyradenie knihy / kníh v rámci odpadového hospodárstva – ako vyplýva z vyššie uvedeného, v prípade zavedenia štatútu knihy ako kultúrneho dedičstva, by tento nedoriešený problém pomohol vyriešiť aj nezaradenie knihy v rámci odpadov a recyklačného fondu. Ministerka prijala uvedené argumenty a vyjadrila podporu v prípade komunikácie s Ministerstvom životného prostredia.

Podpora regionálnych knižníc a kníhkupectiev – v diskusii s ministerkou zaznelo aj upozornenie na situáciu v rámci obecných, mestských a regionálnych malých (menších), ale dôležitých knižníc a kníhkupectiev, ktoré boli vždy akou si „kultúrnou inštitúciou“ a ktoré si zaslúžia určitú podporu, či už zo strany štátu alebo daného regiónu. Podpora by mohla dotačná napr. vo forme nájomného, úľavy na daniach, vytvorení pracovného miesta a pod. Celkovo by malo ísť o väčšie prepojenie v miestnej, nielen kultúrnej, komunite. Ministerka sa s uvedenými argumentmi stotožnila, ale vzhľadom na iné priority ich nateraz nevidí ako reálne.

Podvojné účtovníctvo u autorských honorárov – Združenie otvorilo možnosť opätovného zavedenia systému podvojného účtovania autorských honorárov oproti tzv. cash-based systému, ktorý bol zavedený 18.12.2016 za rok 2016. Zároveň vyjadrilo požiadavku, aby podobné zmeny boli realizované v budúcnosti tak, aby neboli retroaktívne platné za daný rok, kedy ich prijali ale vždy od 1.1. nasledujúceho roku. Ministerka síce uznala argumenty, ale vyjadrila sa, že uvedené zmeny nie sú v kompetencii Ministerstva kultúry.

Výber DPH za knižný trh – v rámci diskusie o finančných ukazovateľoch za knižný trh operuje Združenie len približnými, svojpomocne, získanými údajmi a teda požiadalo Ministerstvo kultúry o spoluprácu pri získaní presného sumáru výberu DPH za minulé roky. Ministerka uvedenej žiadosti vyhovela a v spolupráci s Ministerstvom financií sa pokúsi zistiť celkovú sumu výberu DPH za knižný trh.