Zápis_zo stretnutia na Fonde pre podporu umenia konaného dňa 7.8.2018 o 10.30h.

za FPU

Peter Michalovič, predseda Rady

Jozef Kovalčik, riaditeľ

za ZVKS

Juraj Heger, predseda

Martin Gajdoš, generálny sekretár

 

J.Heger úvodom stretnutia poďakoval za prijatie a oboznámil p.Michaloviča a p.Kovalčíka s činnosťou ZVKS. Po oboznámení prišlo k vzájomnej diskusii o možnostiach, problémoch a návrhoch, kde medzi hlavné témy patrili – obsadzovanie komisií, odvolacie konanie, zmeny v programoch a podprogramoch.

Mechanizmus obsadzovania odborných komisií FPU – po vypočutí argumentov zo strany Združenia, zástupcovia FPU uznali argumenty a vyjadrili sa, že minulý rok sa zmenili kritériá a podmienky na výber kandidátov ako hodnotiteľov žiadostí. Poukázali na celkový podstav a ťažšie hľadanie vhodných kandidátov. Zmeny nastali aj v možnosti nominovať kandidátov kedykoľvek po celý rok, a preto navrhli ZVKS nominovať zo svojich členov zástupcov do všetkých programov a komisií, s tým, že výber ostáva podľa kritérií FPU.

Zavedenie odvolacieho konania – zástupcovia FPU uviedli, že boli návrhy na zavedenie odvolania ale po zvážení všetkých argumentov sa rozhodli uvedenú možnosť neakceptovať. Proti boli hlavne časové hľadisko (dĺžka odvolacieho procesu) ako aj personálne kapacity, zároveň pri konzultáciách s podobnými inštitúciami v rámci ich členstva v Medzinárodnej asociácii umeleckých rád a kultúrnych agentúr, dostali informácie, že ani jedna z nich túto možnosť nemá zavedenú. Ako protiargumenty uviedli, že sa snažia v rámci svojich možností, o čo najférovejšiu komunikáciu zo všetkými žiadateľmi, ako aj ich vybavenie žiadostí.

Zmeny v programoch a podprogramoch – zástupcovia FPU nesúhlasili s tvrdením o vyradení  programov, práve naopak argumentovali rozšírením a väčšou možnosťou podpory v programoch a podprogramoch. Zároveň uviedli, že po dlhších rokovaniach na Ministerstve financií SR sa im podarilo od tohto roka vylobovať a zadefinovať do Zákona o FPU, možnosť využívať finančné prostriedky ktoré ostali nevyčerpané resp. ktoré ostali po neuskutočnených projektoch. Uvedené finančné prostriedky sa doteraz vždy museli vrátiť do štátneho rozpočtu, po novom sa musia použiť v dodatočne vyhlásených programoch (projektoch).

Podpora regionálnych kníhkupectiev a knižníc – ako už bolo spomenuté, aj na základe novely Zákona o FPU a možnosti využívania finančných prostriedkov z neuskutočnených projektov, sa v rámci diskusie zhodli zástupcovia FPU a ZVKS na možnosti spoločnej prípravy programu a podprogramu pri podpore regionálnych malých a menších kníhkupectiev (knižníc), za účelom nielen obnovy a zachovania kníhkupectiev, ale aj za účelom pokračovania ich činnosti ako miestnych „kultúrnych inštitúcií“.