Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.5.2019 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Albert Marenčin
6. Vladimír Michal
7. Matúš Mládek
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadania
3) Podpora čítania – návrh
4) Bibliotéka 2019
5) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
Livre Paris 2019 – vyúčtovanie grantu pre vedenie LITA, ako aj príspevky pre účastníkov, bolo odoslané do 30.4.

Zníženie DPH na knihy – na základe odporúčania Smernice Rady EU 2018/1713 M.Gajdoš, spolu s J.Hegerom, pripraví list pre ministerku kultúry, nového ministra financií a členov výboru pre kultúru a médiá v NR SR za účelom informovania o uvedenej Smernici a snahe zaradenia do návrhu na zníženie DPH v NR SR. M.Gajdoš osloví P.Blublu (ZPS) za účelom získania informácií o štatistike a dátach výroby v SR a zahraničí, ako aj zamestnanosti v polygrafickom sektore. Návrh A.Marenčina, o úprave dôvodovej správy pre nového ministra, bude uvedený v danom liste. T: 20.5.

LITA – M.Gajdoš informoval, že pôvodne predbežne dohodnuté stretnutie sa zo strany vedenia LITA odkladá na záver júna resp. na júl. J.Heger pripraví návrh (text) všeobecných zásad ktoré by sa mohli uvádzať v zmluvách.

FPU – M.Gajdoš informoval, že požiadal zástupcu z FPU p.Paleca o prezentáciu na Konferencii, ktorý účasť predbežne prisľúbil. V prípade jeho neúčasti sa zúčastní iný zástupca. Zároveň opäť vyzve členov FPU o poskytnutie nových možností a podmienok pre kníhkupcov v rámci programov.

Jarné knižné turné – M.Gajdoš poslal členom predsedníctva súhrn s návrhmi a pripomienkami od účastníkov. Časť súhrnu s fotodokumentáciou bude zapracovaná do Správy o činnosti na VZ. Do konca mája pripraví a pošle upravenú štatistiku dotazníkov od kníhkupcov.

Správa o knižnom trhu – M.Gajdoš zosumarizuje doterajšie jednotlivé údaje (príspevky) do kapitol od členov predsedníctva, časť údajov bude k dispozícii neskôr vzhľadom na posunuté informácie z výkazov KULT a SNK.

Valné zhromaždenie a Konferencia – M.Gajdoš rozposlal začiatkom mája všetkým členom prvú pozvánku na VZ so základnými informáciami. Predsedníctvo sa zaoberalo celkovým programom, program VZ ostáva nezmenený, J.Heger sa v rámci správy o hospodarení pokúsi pripraviť základný rozpočet na rok 2020. Program na K bude mať 4 témy, o prezentáciu a svoj pohľad kníhkupca prejavila záujem Z.Sabová (Kniha Myjava). Predsedníctvo túto možnosť odobrilo s tým, že svoj záujem má vyjadriť do 14.5., zároveň navrhlo zaradiť sa k už uvedeným témam a dohodnutým prednášateľom. M.Gajdoš pripraví finálne pozvánky na VZ (s upresneným programom) a na K s informáciami o programe a ubytovaní, zároveň ich vopred pošle členom predsedníctva na pripomienkovanie a odsúhlasenie. Predsedníctvo sa zhodlo pozvať na VZ p.Švolíka ako zástupcu MK SR (sekcia umenia) a zástupcu FPU (podpredseda Rady), ako aj zástupcu z LITA.

Ad 3)
Popora čítania – A.Marenčin pripravil a navrhol akciu „čítačiek a autogramiád“ pre autorov v rôznych kníhkupectvách po Slovensku ktorú by zastrešilo ZVKS. Predsedníctvo po diskusii prijalo uvedený návrh s tým, že každý s členov predsedníctva pošle svoje pripomienky a návrhy priamo A.Marenčinovi na zapracovanie do T: 12.6.

Ad 4)
Bibliotéka – predsedníctvo poverilo M.Gajdoša poslať prihlášku na výstavu a zároveň pripraviť technickú realizáciu stánku na prípadné zmeny. Do nového stretnutia M.Gajdoš pošle členom predsedníctva Memorandum o spolupráci s Inchebou, za účelom doplnenia požiadaviek zo strany ZVKS. Do pripravovaného seminára, počas Bibliotéky, navrhol A.Marenčin zaradiť prezentáciu p.Trávnička a zároveň navrhol zmeniť veľkosť a pozíciu stánku ZVKS tak aby malí vystavovatelia boli po obvode stánku na jednom mieste. Táto, ako aj iné možnosti, budú súčasťou diskusie počas VZ a K.

Ad 5)
Zmluvné partnerstvo – predsedníctvo sa zaoberalo myšlienkou od J.Šefčíka (Sport legal) o možnosti dohodnúť pre členov, pod hlavičkou ZVKS, skupinovú zľavu na doručovanie v Slovenskej pošte alebo spoločne dohodnutej kuriérskej spoločnosti (napr. Geis…). M.Gajdoš pripraví list pre uvedené spoločnosti za účelom zistenia možností. T: 30.5.

FEP/FEE – v dňoch 22.-23.5. sa uskutoční Valné zhromaždenie v Brne, na ktorom sa zúčastnia: 1.deň „technický míting“ J.Heger, 2. deň „hlasovanie“ M.Mládek a M.Gajdoš.

SNK – M.Gajdoš osloví vedenie SNK v Martine ohľadom stretnutia na 13.6.

Príspevok na veľtrhy – predsedníctvo schválilo príspevky pre účastníkov výstavy Svět Knihy v Prahe v sume 100€, podľa dávnejšie stanovených kritérií.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 13.6.2019 o 18.30 hod. vo Vysokých Tatrách.

Zápis bol urobený dňa 14.5.2019

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger