Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 29.1.2018 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Matúš Mládek
8. Martin Štrba – vopred ospravedlnená neúčasť
9. Vladimír Michal – ospravedlnená neúčasť
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) SVK-FRA návšteva vydavateľov (nové informácie)
3) Bibliotéka – stretnutie s Inchebou
4) Odborné témy – garanti
5) Valné zhromaždenie – príprava
6) Zrušenie členstva
7) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
M.Gajdoš informoval Predsedníctvo prostredníctvom p.M.Vallovej (LIC) o zmene termínu na návštevu Paríža. Presný termín zatiaľ nebol určený ale návšteva by sa mala uskutočniť začiatkom marca, t.č. sa čaká na vyjadrenie francúzskej strany. Na základe tejto informácie bola vypracovaná a poslaná žiadosť o podporu z fondu LITA na kultúrne účely.

Ad 3)
Bibliotéka – pracovného stretnutia sa zúčastnili J.Heger, V.Malíková, M.Štrba a M.Gajdoš.
V rámci diskusie vzišli rôzne návrhy a postrehy, zo strany Incheby je záujem na vzájomnú spoluprácu a taktiež súhlasili so zmenou otváracích hodín, zvyšné témy sú predmetom ďaľšieho rokovania v rámci prípravných výborov, zároveň zo strany ZVKS ostali otvorené tieto základné otázky ktorými sa bude Predsedníctvo zaoberať:
akým spôsobom participovať na výstave,
akým spôsobom sa má uberať výstava,
umožnenie vstupu do ekonomických ukazovateľov výstavy,
riešenie nespokojnosti s celkovým technickým servisom,
ako pritiahnuť viac návštevníkov,
ako riešiť pozíciu malých a menších vydavateľov v rámci výstavy…

Pohľad M.Štrbu (poslal mailom vopred) – “Navrhujem, aby ZVKS vystupovalo ako kultúrny garant výstavy, ktorého hlavnou úlohou by malo byť, aby Bibliotéka nebola z pohľadu úradov len biznisový event a z pohľadu účastnikov knižný bazár. Našu úlohu vidím najmä v koordinovaní programu pre deti v doobedných hodinách štvrtok-piatok, pokúsiť sa zabezpečiť širšiu paletu vydavateľov vystavujúcich na veľtrhu, lepšiu koordináciu programu medzi jednotlivými pódiami a celkovo hľadaní pridanej hodnoty pre celú Bibliotéku.”

Ad 4)
Priority garantov:
I.Bohušová – zúčastní sa ako členka poroty v rámci Ceny o Najkrašiu knihu roka v Bibiane,
I.Harman – zúčastní sa ako člen prípravnej skupiny o novele Autorského zákona na MK SR, zároveň vypracuje prvotný návrh na Etický kódex (spolupráca M.Štrba),
A.Marenčin – vypracovanie dotazníka na zmapovanie kníhkupectiev ktorý sa bude v priebehu mesiaca február posielať (spolu s M.Gajdošom)
J.Heger – žiadosť o stretnutie s ministrom kultúry,
D.Kollár – vypracovanie žiadosti o podporu z fondu LITA na kultúrne účely (spolu s M.Gajdošom).

Ad 5)
Predsedníctvo sa zhodlo a určilo predbežne dva júnové termíny 7.-8.6. alebo 14.-15.6. na uskutočnenie Valného zhromaždenia, mesto Piešťany alebo Žilina – M.Gajdoš v spolupráci s I.Harmanom preveria kapacitné ako aj termínové možnosti. Pôjde o 2 dňovú akciu spojenú s konferenciou/seminárom pre členov Združenia. Témy na konferenciu budú určené v priebehu februára. Za týmto účelom bola podaná aj žiadosť o grant v rámci FPÚ.

Ad 6)
Predsedníctvo vzalo na vedomie žiadosti o zrušenie členstva a zároveň členstvo zrušilo:
Martin Gregor – Kolibri, Wolters Kluwer, Eastone Group, Vydavateľstvo Lúč.

Ad 7)
7.1 Neplatiči – aktivity PhDr. Sylvie Nemcovej, Šenkvice. Presedníctvo poverilo V.Malíkovú v rámci právneho servisu o preverenie možnosti uvádzania neplatičov na web stránke (voľne prístupný údaj alebo čiastočne len pre členov).

Pohľad M.Štrbu (poslal mailom vopred) – “Pomôže etický kódex a dohodnutie konkrétnych krokov, ako v tomto prípade postupovať. Zároveň by táto informačná aktivita bola ďaľším z benefitov pre členov. Osobne súhlasím s tým, aby keď sa preukáže neuhradenie faktúr napr. po 3 mesiacoch, aby sme upovedomili členov ZVKS o tom, že je tu hráč, ktorý má zaväzky. Podmienky, ktoré by za mňa mali byť splnené:
– veriteľ je členom ZVKS,
– dlžník nemusí byť členom ZVKS,
– dlžná suma prekračuje 800 eur,
– splatnosť prekročila obdobie 3 mesiacov,
– je jasne preukázateľné, že faktúra uhradená nebola.
Informovať len veľmi slušne, že spolocnosť XY má dlh vo výške XY eur u jedného z našich členov (nemenovať), čím je v rozpore so základnými etickými princípmi podnikania a knižného trhu.”

7.2 M.Gajdoš informoval o Zmluve a príspevku pre Literárne informačné centrum na stánok MKV Book Fair London. Predsedníctvo nesúhlasilo s uvedenou sumou a zhodlo sa na znížení príspevku na polovicu. Uvedené stanovisko ako aj nová Zmluva bola poslaná riaditeľke LIC p.M.Vallovej.

7.3 Kniha roka – M.Gajdoš spolu s J.Hegerom informovali o novom hlasovaní v uvedenej cene, ktorú organizuje Knižná revue, Predsedníctvo sa zhodlo na pokračovaní spolupráce. Zároveň M.Gajdoš informoval aj o pokračovaní distribúcie Knižnej revue členom Združenia.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 13.00 hod. v Slovart-e.

Zápis bol urobený dňa 30.1.2018

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger