Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 5.4.2018 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Vladimír Michal
8. Matúš Mládek
9. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadania
3) VZ a Konferencia v Žiline
4) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
FPÚ – J.Heger informoval o vyradení jednej zo žiadostí ZVKS z formálnych dôvodov. D.Kollár upozornil, že proti vyradeniu žiadosti je možné sa odvolať, M.Gajdoš sa v prípade potreby spojí so sekretariátom FPÚ. V rámci podaných žiadostí ostali aktuálne ešte tri, ktoré budú vyhodnotené začiatkom mája.

Správa o knižnom trhu 2017 – bolo dohodnuté, že jednotlivé kapitoly budú autorsky/editorsky aj naďalej zastrešovať členovia predsedníctva. M.Gajdoš už začal pripravovať novú správu a taktiež zber dát. Ideálnym cieľom by bolo prezentovať výsledky Správy už na konferencii v Žiline, ale je pravdepodobné, že sa dovtedy získať všetky čísla nepodarí.

RÚZ – ZVKS nenavrhne do orgánov RÚZ vlastného kandidáta, podporí P.Blublu zo Zväzu polygrafie v prípade, že bude kandidovať. Na Sneme RÚZ sa zúčastní M.Gajdoš.

Etický kódex – I.Harman poslal prvý návrh jeho obsahu, k téme sa predsedníctvo vráti na ďalšom zasadaní

Dotazník pre kníhkupcov – A.Marenčin informoval o tom, že má prvé reakcie od kníhkupcov, ktorí sú členmi. J.Heger sľúbil dohodnúť v Panta Rhei a Martinuse centrálne vyplnenie dotazníka po jednotlivých predajniach. Je potrebné dohodnúť spôsob zasielania dotazníka nečlenom ZVKS.

GDPR – množia sa dotazy členov na túto otázku. Téma bude súčasťou konferencie v Žiline, M.Štrba a M.Gajdoš komunikujú s firmou, ktorá bude viesť školenie.

Ad 3)
M.Gajdoš informoval o stave príprav Konfrencie v Žiline. Rozošle členom predbežné pozvánky, aby si zarezervovali termín.

Ad 4)
Predsedníctvo si vymenilo informácie o postupnom prebratí činnosti distribúcie Slovart-Store distribúciou Ikar.

V.Malíková informovala o právnickom stanovisku k prípadnému zoznamu neplatičov na stránke ZVKS – musí byť v členskej zóne.

Predsedníctvo diskutovalo o otázke štandardizácie postupov pri spracovávaní vratiek, ktoré by mohli platiť pre všetky relevantné subjekty na knižného trhu.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 15.5.2018 o 13.00 hod. v Slovart-e.

Zápis bol urobený dňa 14.5.2018

Zapisovateľ: Juraj Heger

Schválil: Martin Gajdoš