Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.6.2018 v Žiline.

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Albert Marenčin
6. Vladimír Michal
7. Matúš Mládek
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Príprava a úlohy pred Valným zhromaždením a Konferenciou

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
V rámci prípravy pred VZ a K si členovia Predsedníctva rozdelili úlohy:

J.Heger – ako predseda ZVKS bude celé VZ a K moderovať, v rámci VZ otvorenie, uznášaniaschopnosť,
program, diskusia…, v rámci K prezentácia 1. časti programu ohľadom legislatívy,
I.Harman – ako „domáci“ privítanie a darček v podobe knižnej publikácie,
D.Kollár – prednesie správu o činnosti,
I.Bohušová – spolu s K.Bohušovou prezentácia účastníkov a zapisovateľka,
M.Mládek – v rámci K prezentácia 2. časti programu ohľadom knižného trhu,
M.Štrba – v rámci K prezentácia 1. časti programu ohľadom GDPR,
V.Malíková – súčinnosť pred K v rámci tém a legislatívy,
V.Michal a A.Marenčin – súčinnosť pri príprave VZ a K,
a
M.Gajdoš – celkové zastrešenie VZ a K

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 25.6.2018 o 13.00 hod. v Slovart-e.

Zápis bol urobený dňa 7.6.2018

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger