Stanovy

STANOVY
Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov združenia je: Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ďalej len „združenie“) a jeho oficiálna skratka je ZVKS.

2. Sídlo združenia je: Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, Slovenská republika.

3. Združenie je právnickou osobou založenou dňa 27.06.1991 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Poslanie a ciele združenia

1. Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky je samostatná organizácia, ktorá zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov, ochraňuje vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj.

2. Poslaním a cieľom združenia je:

2.1. nadväzovať a udržiavať kontakty s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí,
2.2. napomáhať v rámci svojich možností svojim členov pri riešení závažných problémov s orgánmi štátnej správy a inými právnymi subjektmi,
2.3. koordinovať a zabezpečovať spoločensky prospešné služby svojich členov,
2.4. poradenská, vzdelávacia a informačná činnosť,
2.5. zriaďovať a spravovať fondy, ktoré slúžia spoločným záujmom členov,
2.6. iniciovať, prerokúvať a pripomienkovať legislatívne návrhy,
2.7. vykonávať ďalšie vydavateľsko-obchodné aktivity, ktorými ho členovia združenie poveria.

Článok 3
Vznik a zánik členstva v združení

1.   Členom združenia môže byť na základe písomnej prihlášky fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s týmito Stanovami, stotožňuje sa s poslaním a cieľmi združenia, má záujem napĺňať jeho ciele a je činná v oblasti:

1.1. vydavateľskej činnosti, t.j. vydávania neperiodických publikácií, hudobnín, kartografických výrobkov, kalendárov, nosičov zvuku a obrazu, umeleckých reprodukcií, učebných pomôcok a ďalších tovarov kultúrnej povahy,
1.2.  distribučno-obchodnej činnosti, t.j. veľkoobchodného a maloobchodného predaja a skladovania, vykonáva komisionálnu činnosť, zabezpečuje dovoz a vývoz a iné služby, kníhkupectvá, obchody s predajom nosičov zvuku a obrazu, umeleckých reprodukcií, učebných pomôcok a ďalších tovarov kultúrnej povahy.

2.  Členmi združenia sa môžu stať aj podnikateľské subjekty, spoločnosti, združenia a jednotlivci, ktorí nespĺňajú podmienky podľa čl. 3, ods. 1, ak sú aspoň sčasti činné v týchto oblastiach.

3.   Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov združenia. Uchádzač o členstvo v združení požiada písomnou žiadosťou o prijatie za člena adresovanou združeniu. O prijatí resp. neprijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo. Predsedníctvo je povinné vyrozumieť člena o prijatí resp. neprijatí do  30 dní od prijatia písomnej žiadosti uchádzača. Prípadné zamietnutie prihlášky predsedníctvo nemusí zdôvodňovať.

4.  Členstvo v združení zaniká:

4.1. dobrovoľným vystúpením člena zo združenia. Člen združenia je povinný  najneskôr 15 dní pred vystúpením zo združenia písomne oznámiť predsedníctvu, že zo združenia vystupuje. Doručenie písomného oznámenia predsedníctvu sa považuje za výmaz člena zo zoznamu členov združenia,
4.2. uplynutím posledného dňa lehoty, ktorú predsedníctvo dodatočne poskytlo členovi na zaplatenie dlhov voči združeniu, ak tento člen ani v dodatočne poskytnutej lehote dlžnú čiastku nezaplatil,
4.3.  zánikom združenia,
4.4. vylúčením člena zo združenia.

5. Členstvo v združení zaniká výmazom zo zoznamu členov združenia. Zánikom členstva bývalému členovi nevzniká nárok na žiadny podiel z majetku združenia, ani na vrátenie prijímacieho poplatku, pokiaľ bol takýto stanovený, ani na vrátenie už zaplatených členských poplatkov.

6. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje predsedníctvo jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. O vylúčení člena predsedníctvo rozhodne, pokiaľ tento:

6.1. obzvlášť závažným spôsobom porušil povinnosti člena,
6.2. opakovane, aj po upozornení, pravidelne a po dlhšiu dobu menej závažným spôsobom porušuje povinnosti člena,
6.3. poškodzuje dobré meno združenia,
6.4. vyvíja činnosť nezlučiteľnú s cieľmi združenia,
6.5. neplatí členský príspevok, po dobu dlhšiu ako 1 rok.

7. Člen vylúčený predsedníctvom združenia má právo odvolať sa voči rozhodnutiu predsedníctva. Odvolacím orgánom je Valné zhromaždenie (ďalej VZ). VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Práva a povinnosti ostávajú členovi počas odvolacieho konania zachované s výnimkou hlasovacieho práva.

8. Predsedníctvo je povinné písomne upozorniť člena na menej závažné porušovanie povinností z jeho strany a na možnosť vylúčenia zo združenia. Pokiaľ nedôjde zo strany  člena k náprave, o jeho vylúčení rozhodne predsedníctvo.

Článok 4
Práva a povinnosti člena združenia

1. Člen združenia má právo:

1.1. zúčastniť sa zasadania valného zhromaždenia, hlasovať na ňom a predkladať návrhy v súlade s rokovacím poriadkom,
1.2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
1.3. za podmienok určených valným zhromaždením využívať služby združenia a zúčastňovať sa všetkých jeho hospodárskych aktivít,
1.4. podávať návrhy na vykonanie kontroly revíznej komisii združenia,
1.5. obracať sa na orgány združenia s návrhmi, podnetmi a sťažnosťami a žiadať
o stanovisko,
1.6. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

2. Člen združenia je povinný:

2.1. dodržiavať stanovy združenia, ostatné vnútorné predpisy združenia a rozhodnutia orgánov  združenia,
2.2. platiť členské príspevky v schválenej výške a určených lehotách; neplnenie tejto        povinnosti sa považuje za závažné porušenie stanov,
2.3. priebežne oznamovať zmenu všetkých skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre správnu identifikáciu členov združenia
2.4. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom    združenia pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
2.5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
2.6. zachovávať mlčanlivosť o dôverných oznámeniach združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Orgány združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Predsedníctvo združenia
3. Revízna komisia

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia najmenej jedenkrát do roka, tak, aby sa toto zhromaždenie konalo najneskoršie do 30.5. príslušného kalendárneho roka. Predseda zvolá valné zhromaždenie kedykoľvek, ak o to požiada aspoň  jedna tretina všetkých členov združenia alebo predseda revíznej komisie združenia, a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti na zvolanie valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou alebo mailovou pozvánkou zaslanou na adresu člena združenia, ktorú ako poslednú oznámil predsedníctvu.

3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica všetkých členov združenia. O zasadnutiach Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.

4. Pokiaľ riadne zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predsedníctvo zvolá náhradné valné zhromaždenie, a to do jedného mesiaca od dátumu, kedy sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

5. Náhradné valné zhromaždenie nemôže rozhodnúť o zmene stanov združenia a ani o voľbe a odvolaní členov predsedníctva a členov revíznej komisie združenia.

6. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých prítomných, pokiaľ tieto stanovy alebo rokovací poriadok neurčuje inak.

7. Na prijatie nasledovných rozhodnutí je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných hlasov:

7.1. voľba a odvolanie člena predsedníctva združenia,
7.2.  voľba a odvolanie člena revíznej komisie,
7.3.  zmena stanov združenia.

8. Valné zhromaždenie rozhoduje o zániku združenia, o jeho zlúčení s iným občianskym združením alebo o jeho dobrovoľnom rozpustení.

9. Pri zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§§ 70 až 75).

10. Valné zhromaždenie schvaľuje:

10.1. stanovy, ich zmeny a doplnky,
10.2. rokovací a volebný poriadok,
10.3. plán činnosti a výročnú správu,
10.4. rozpočet združenia a správu revíznej komisie o hospodárení,
10.5. prijímací a členský poplatok a prípadné ďalšie príspevky členov združenia,
10.6. zriaďovanie fondov združenia.

11. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predsedníctva a členov revíznej komisie.

12. Člen združenia sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je povinný odovzdať listinu o svojom splnomocnení predsedníctvu pri prezentácii účasti na valnom zhromaždení.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

1. Štatutárnym orgánom združenia je predsedníctvo združenia.

2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu

3. Predsedníctvo združenia je sedemčlenné a je volené valným zhromaždením na obdobie troch rokov, pričom aspoň štyria členovia nesmú byť dlhšie v predsedníctve ako dve po sebe nasledujúce volebné obdobia. Predsedníctvo združenia volí a odvoláva jednoduchou väčšinou predsedu združenia, ktorý koná v mene združenia.

4. Predsedníctvo najmä:

4.1. schvaľuje vnútorné predpisy a prevádzkové poriadky,
4.2. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie plán činnosti združenia, správu o činnosti a o výsledkoch hospodárenia
4.3. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výšku ročného členského príspevku,
4.4. vedie zoznam členov združenia,
4.5. spravuje majetok združenia,
4.6. zvoláva valné zhromaždenie,
4.7. plní uznesenia valného zhromaždenia
4.8. volí a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia.

5. Predseda združenia riadi činnosť združenia a činnosť predsedníctva. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda združenia. Predseda zvoláva zasadnutie predsedníctva písomne alebo e-mailom.

6. Zasadnutie predsedníctva sa koná spravidla raz mesačne, minimálne však raz za tri mesiace. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica všetkých jeho členov. O zasadnutí predsedníctva je predsedníctvo povinné vyhotoviť zápisnicu.

Článok 8
Konanie menom združenia

1. V mene združenia koná a podpisuje sa predseda združenia samostatne.

2. V mene združenia sa predseda podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia alebo k odtlačku jeho pečiatky pripojí svoj podpis.

3. Podpredseda združenia a ostatní členovia predsedníctva združenia konajú menom združenia vždy dvaja spoločne.

4. Podpredseda  združenia a ostatní členovia predsedníctva združenia sa v mene združenia podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia alebo k odtlačku jeho pečiatky pripoja vždy dvaja svoje podpisy.

Článok 9
Revízna komisia

1. Kontrolným orgánom hospodárenia a dodržiavania stanov združenia je revízna komisia, ktoré má sú troch členov. Členovia revíznej komisie sú volení valným zhromaždením na obdobie troch rokov a na svojom zasadnutí si volia spomedzi seba predsedu.

2. Členovia revíznej komisie vykonávajú kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia a dodržiavania stanov združenia, jeho účtovníctva a financií. O svojich zasadnutiach vyhotovujú zápisnicu.

3. Predseda revíznej komisie minimálne raz ročne predkladá Správu o hospodárení združenia za uplynulý kalendárny rok. Predseda revíznej komisie je povinný predložiť valnému zhromaždeniu Správu o hospodárení vždy, keď o to valné zhromaždenie požiada.

4. Funkcia člena revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva združenia.

Článok 10
Zásady hospodárenia združenia

1. Združenie svoju činnosť financuje z členských príspevkov, z výnosov hospodárenia so svojím majetkom a z ďalších zdrojov.

2. Členské príspevky môžu byť:

2.1. jednorazový vstupný členský príspevok,
2.2. pravidelný ročný členský príspevok,
2.3. mimoriadny členský príspevok na základe uznesenia valného zhromaždenia v súvislosti s investičnými akciami.

3. Ďalšie zdroje príjmov združenia sú:

3.1. dary fyzických a právnických osôb,
3.2. príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,
3.3. výnosy z majetku združenia,
3.4. príjmy z iných zdrojov.

4. Členské príspevky a všetky zdroje príjmov združenia môžu byť používané jedine v súlade s predmetom činnosti združenia a na zabezpečenie jeho činnosti.

5. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami združenia.

6. Hospodárskym obdobím združenia je kalendárny rok. Správu o hospodárení za uplynulé obdobie predkladá predsedníctvo na schválenie valnému zhromaždeniu.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.05.2011.

2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3. Tieto stanovy po ich schválení a nadobudnutí účinnosti registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky nahrádzajú všetky ostatné stanovy, prijaté pri založení združenia alebo schválené združením. Všetky stanovy, ktoré predchádzajú týmto stanovám strácajú svoju platnosť.

4. Združenie zaniká podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Schválené na valnom zhromaždení Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 10.05.2011.

Za správnosť:   

Daniel Kollár
predseda
Združenie vydavateľov a kníhkupcov
Slovenskej republiky

 

 

DODATOK č. 1

 K STANOVÁM
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ZDRUŽENIE VYDAVATEĽOV A KNÍHKUPCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava
IČO: 30842361

 

 Stanovy boli prijaté na Valnom zhromaždení združenia dňa 10. 5. 2011
Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako príslušnom orgáne dňa 16. 6. 2011 pod č. VVS/1-900/90-4026-2.

I.     Článok 2, Poslanie a ciele združenia, bod 1 sa upravuje nasledovne:

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky je samostatná organizácia, ktorá zastupuje stavovské a profesijné záujmy  svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti knižnej kultúry, ochraňuje vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj.

II.    Článok 2, Poslanie a ciele združenia, bod 2 sa dopĺňa o nový pod bod 2.8., ktorý znie:

„podporovať vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky pri výkone ich podnikateľskej a nepodnikateľskej činnosti, týkajúcej sa šírenia knižnej kultúry, vrátane poskytovania finančnej a inej hmotnej návratnej a nenávratnej pomoci.

III.  Ostatné ustanovenia Stanov sa nemenia.

IV.   Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Stanov prijatých na Valnom zhromaždení dňa
10. 5. 2011.

Dodatok č. 1 k Stanovám bol schválený na Valnom zhromaždení dňa 10. 5. 2012

V Bratislave dňa  10.5. 2012

RNDr.Daniel Kollár, CSc.
predseda združenia

 

 

 

DODATOK č. 2

 K STANOVÁM
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ZDRUŽENIE VYDAVATEĽOV A KNÍHKUPCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava
IČO: 30842361

 

Stanovy boli prijaté na Valnom zhromaždení združenia dňa 10. 5. 2011
Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako príslušnom orgáne dňa 16. 6. 2011 pod č. VVS/1-900/90-4026-2.

  1. Do článku 3 sa pridáva bod č. 9 v znení:

Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji knižnej kultúry, vydavateľsko-obchodných aktivít na knižnom trhu Slovenskej republiky alebo na rozvoji činnosti združenia. O priznaní čestného členstva rozhoduje predsedníctvo združenia na základe návrhu člena združenia. Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa ako riadny člen na podujatiach združenia, vykonávať činnosti a práce podľa potrieb združenia a vlastných možností. Čestný člen nemá hlasovacie právo. Čestné členstvo zaniká vystúpením, smrťou alebo rozhodnutím o zrušení čestného členstva predsedníctvom združenia na základe porušenia niektorého bodu stanov.

  1. Ostatné ustanovenia Stanov sa nemenia.

III. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Stanov prijatých na Valnom zhromaždení dňa 10. 5. 2011.

Dodatok č. 2 k Stanovám bol schválený na Valnom zhromaždení dňa 25. 5. 2015

V Bratislave dňa  25. 5. 2015

RNDr. Daniel Kollár, CSc.
predseda združenia

Členská zóna

 Zapamätať