Preambula

Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť pravidlá správania sa členov ZVKS k sebe navzájom, ale aj k nečlenom ZVKS, s ktorými sú v akomkoľvek vzťahu a kontakte, najmä obchodnom, dodávateľskom, partnerskom, ako aj vo vzťahu k verejnosti, verejným a štátnym orgánom. Etický kódex ZVKS ponúka normy správania aj pre ostatných účastníkov knižného trhu, nečlenov ZVKS. Cieľom Etického kódexu je aj prispievať k vyššej profesionalizácii a kultúre knižného trhu.
Etický kódex vyjadruje slobodné rozhodnutie členov konať v súlade s nasledovnými princípmi.

Článok 1

Členovia ZVKS sa rešpektujú navzájom a konajú v zmysle platných nariadení a zákonov Slovenskej republiky. Členovia ZVKS sa zaväzujú, že sa budú v rámci svojich možností angažovať v ovplyvňovaní legislatívy a všetkých činnostiach súvisiacich s vylepšením podmienok na knižnom trhu pre všetky jeho zložky, dodržiavať všetky platné zákony a budú dodržiavať všeobecne uznávané písané aj nepísané štandardy správania sa na knižnom trhu. Členovia ZVKS sa pri svojom konaní vyhýbajú konfliktu záujmov, korupčnému alebo inak neférovému správaniu.

Článok 2

Členovia ZVKS nebudú vedome porušovať práva účastníkov knižného trhu, vrátane autorského práva.

Článok 3

Členovia ZVKS sa zaväzujú šíriť dobré meno knižného trhu, ako aj ZVKS.  Členovia ZVKS konajú v zmysle stanov a cieľov združenia. Zdržiavajú sa konania, ktoré by mohlo škodiť ZVKS, ohroziť jeho činnosť, ako aj dobré meno ZVKS. Člen ZVKS si je vedomý svojej príslušnosti k profesionálnemu knižnému celku, ktorý podporuje a rozvíja, rešpektuje svojich kolegov a spolupracuje s nimi na báze obojstrannej výhodnosti.

Článok 4

Členovia ZVKS sa zaväzujú, že svojou činnosťou nebudú podporovať podnecovanie nenávisti založenej na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, sociálnom postavení, pohlaví a sexuálnej orientácie.

Článok 5

Členovia ZVKS sa zaväzujú dodržiavať uzavreté podmienky obchodných vzťahov. Ich neplnenie v období presahujúcom 6 mesiacov sa považuje za vážne porušenie tohto Kódexu.

Článok 6

V prípade, že dôjde k porušeniu Etického kódexu zo strany člena ZVKS, Predsedníctvo môže rozhodnúť o zverejnení tejto informácie pre všetkých ostatných členov.

Článok 7

Konanie v rozpore s týmto Etickým kódexom môže byť podľa platných Stanov dôvodom na zrušenie členstva v ZVKS. O zrušení rozhoduje Predsedníctvo ZVKS.

Článok 8

Zmeny a doplnky Etického kódexu prijíma Valné zhromaždenie. Vo výnimočných prípadoch tak môže urobiť aj Predsedníctvo, takéto zmeny musí schváliť najbližšie riadne Valné zhromaždenie, inak strácajú svoju platnosť a účinnosť.

Článok 9

Prijaté Valným zhromaždením 14. júna 2019