SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE
o hospodárení ZVKS za rok 2018

Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky – Občianskeho združenia, so sídlom Ľubľanská č. 2, 831 02 Bratislava, IČO 30842361 týmto podáva Finančnú správu o hospodárení združenia za rok 2018.

Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ďalej len RK ZVKS) sa stretla na samostatných zasadnutiach revíznej komisie v zložení Mgr. Veronika Adamčíková, Ing. Ivana Bottyanová, Ing. Róbert Dostál v roku 2018, v roku 2019, následne konzultovala aj s účtovníčkou združenia Ing. Zuzanou Berčačinovou.

Kontrolu účtovných dokladov za obdobie od 1. 1.2018 do 31. 12. 2018 vykonali členovia RK ZVKS Mgr. Veronika Adamčíková, Ing. Ivana Bottyanová, Ing. Róbert Dostál na samostatnom zasadnutí RK ZVKS. Kontrola hospodárenia združenia bola uskutočnená v zmysle platných stanov združenia a na základe účtovných dokladov poskytnutých Ing. Zuzanou Berčačinovou, za uvedené obdobie roka 2018. Všetky otázky a žiadosti o vysvetlenie členov RK ZVKS týkajúce sa účtovania, príjmov, nákladov, záväzkov a účtovnej závierky boli účtovníčkou združenia riadne zodpovedané a objasnené. RK ZVKS konštatovala, že pri kontrole účtovných dokladov neboli nájdené žiadne závažné nedostatky, podané daňové priznanie spolu s účtovnými výkazmi sú v poriadku. Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR viedlo v hodnotenom období rok 2018 účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a ostatných platných právnych predpisov. V zmysle stanov združenia RK ZVKS, podľa §12 písmena 2, podáva písomnú správu o hospodárení Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za rok 2018 a výsledky hospodárenia písomne predkladá:

PRÍJMY ZDRUŽENIA
Príjmy združenia za sledované obdobie rok 2018 boli nasledovné:

a) Prijaté členské príspevky za rok 2018                                                               17 308,00 €
b) Príspevok od LITY z roku 2016 a použitý v roku 2018                                      29 617,62 €
c) Iné výnosy ‐ účastnícky poplatok za Konferenciu ZVKS                                        460,00 €
Celkové príjmy združenia predstavovali čiastku                                                    47 385,62

NÁKLADY ZDRUŽENIA
Náklady za sledované obdobie rok 2018 boli vynaložené na:

a) Spotreba materiálu (Knižná revue, cena, repre)                                                    967,84 €
Knižná revue 820,80 €
Ostatný materiál 147,04 €
b) RUZ členský príspevok 2018                                                                              2 500,00 €
c) Cestovné                                                                                                             1 034,20 €
d) Ostatné služby                                                                                                       950,98 €
doména                                                                                                                        33,28 €
web                                                                                                                             500,00 €
notárske poplatky                                                                                                         55,00 €
pohostenie ZVKS                                                                                                       362,70 €
e) Kancelársky servis ‐ sekretár                                                                            18 225,00 €
f) Právne služby                                                                                                         200,00 €
g) Účtovníctvo                                                                                                            535,20 €
h) Správne poplatky (štátna správa)                                                                          167,00 €
i) Bibliotéka 2018                                                                                                     8 118,33 €
inzercia na podporu Bibliotéky                                                                                 2 500,00 €
nájom a služby za stánok (Incheba)                                                                        3 825,60 €
catering                                                                                                                    1 389,25 €
zmluvné služby                                                                                                           120,00 €
repre nákup                                                                                                                 283,48 €
j) Poštové poplatky                                                                                                        32,05 €
k) Bankové poplatky                                                                                                   100,82 €
l) Príspevky poskytnuté iným organizačným zložkám na veľtrhy                            4 350,00 €
Bologna                                                                                                                   1 500,00 €
Belehrad                                                                                                                     250,00 €
Londýn                                                                                                                       250,00 €
Frankfurt                                                                                                                    600,00 €
Brusel                                                                                                                         250,00 €
Moskva                                                                                                                       250,00 €
Praha                                                                                                                       1 000,00 €
New York                                                                                                                    250,00 €
m) Zabezpečenie stánku Londýn                                                                               750,00 €
n) Príspevok na spoločný stánok malých vydavateľov Bibliotéka 2018                  1 430,00 €
o) Konferencia ZVKS SR                                                                                         8 024,20 €
Celkové náklady združenia predstavovali čiastku:                                                47 385,62

Stav bežného účtu k 31.12.2018 vo VUB bol vo výške                                        222 105,54
Stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2018 bol vo výške                                              312,86 €
Stav nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov                         172 263,35 €
Základné imanie (prevzaté od INDEX)                                                                     1 250,00 €
Nespotrebovaný príspevok od LITY z roku 2016                                                   43 905,05 €
Prijatý príspevok na LivreParis 2019                                                                        5 000,00 €

V Bratislave dňa 16. 5. 2019

Mgr. Veronika Adamčíková, predseda RK ZVKS SR
Ing. Ivana Bottyanová, člen RK ZVKS SR
Ing. Róbert Dostál, člen RK ZVKS SR