3.8.2012, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aj napriek skutočnosti, že určitý náznak spoločného a nerozdielneho ručenia za daň z prechádzajúceho stupňa už v zákone zapracovaná je, sa ministerstvo rozhodlo dať tomuto inštitútu novú a oveľa vyššiu váhu. Jeho snahou je eliminovať nepoctivých podnikateľov tým, že za ich daň na výstupe budú ručiť subjekty, s ktorými takýto podnikatelia prichádzajú do styku. Inak povedané, v prípade, že budete obchodovať s osobou, ktorá si svoje daňové povinnosti z titulu DPH voči štátu neplní, potom daň vzťahujúcu sa na Váš obchod zaplatíte od októbra Vy.

Treba však povedať, že novela je primárne zameraná na boj voči tým podnikateľským subjektom, ktorí si vedome neplnia svoje daňové povinnosti a ktoré tak krátia štátny rozpočet o finančné prostriedky. Týka sa to najmä umelých daňových konštrukcií, ktorých hlavným cieľom je zneužiť slovenské daňové právo a dosiahnuť vyplatenie nadmerného odpočtu, pričom najčastejšie ide práve o zdaniteľné obchody týkajúce sa oblasti služieb. Rezort pri jej tvorbe tak nechcel v žiadnom prípade obmedziť či sťažiť podnikanie tých poctivých, a aj z tohto dôvodu v zákone presne vymedzil situácie, pri ktorých sa inštitút ručenia za daň uplatní.

Od októbra pozor na to s kým obchodujete!!!

Od októbra, kedy novela vstúpi do platnosti, teda začneme ručiť aj za daň uvedenú na faktúre, ktorú náš dodávateľ do lehoty splatnosti (do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia) neuhradil alebo uhradil len jej časť. Práve v povinnosti odberateľov ručiť za daň svojich dodávateľov ministerstvo vidí šancu ako zo slovenského trhu vyhnať nepoctivých platiteľov. Má za to, že takýto platitelia sa vlastne sami odstavia z konkurenčného prostredia tým, že tí poctiví s nimi odmietnu obchodovať.

Treba však zdôrazniť, že nie každý odberateľ sa automaticky aj stáva ručiteľom za daň z predchádzajúceho stupňa, ale novela presne definuje okolnosti za ktorých sa inštitút ručenia za daň môže uplatniť. Novinka sa bude týkať najmä tých platiteľov – odberateľov:

  • ktorí uzatvorili zdaniteľný obchod,
  • ktorým má byť alebo bol dodaný tovar alebo služba na území Slovenska,
  • a ktorých dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo z dôvodu zlej finančnej situácie zaplatiť nemohol,pričom títo odberatelia vedeli alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mali alebo mohli, že dodávateľ si svoju daňovú povinnosť či už celú alebo z časti nesplní.

Za dostatočné dôvody na základe ktorých odberateľ mal alebo mohol vedieť, že si dodávateľ svoju daňovú povinnosť nesplní, bude správca dane považovať najmä tieto tri skutočnosti:

  1. protihodnota za dodaný tovar alebo službu, ktorá je uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo naopak neprimerane nízka (nebol dodržaný princíp nezávislého vzťahu),
  2. odberateľ dostal oznámenie od správcu dane, že subjektu, s ktorým takýto zdaniteľný obchod uzatvoril bol odňatý štatút platiteľa dane z dôvodu dlhodobého a opakovaného neplnenia si svojich daňových povinností,
  3. v čase uzatvorenia zdaniteľného obchodu a vzniku daňovej povinnosti bol odberateľ štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu dodávateľa alebo jeho spoločníkom.

Od októbra Vám tak správca dane môže uložiť povinnosť uhradiť dodávateľom nezaplatenú daň, pričom je povinný Vám to písomne oznámiť. Odberateľ – ručiteľ bude následne povinný do 8 dní od doručenia písomného rozhodnutia daň na účet správcu dane zaplatiť alebo sa v rovnakej lehote proti rozhodnutiu odvolať. V prípade, že Vás správca dane označí za osobu, ktorá je povinná niesť nezaplatené daňové povinnosti za svojho dodávateľa a zároveň voči Vám eviduje nadmerný odpočet, potom Vám o určenú sumu tento nadmerný odpočet zníži. Avšak v prípade, že dodávateľ následne svoj dlh alebo jeho časť vyrovnal a vy ste už medzi časom jeho podlžnosť ako ručiteľ zaplatili, potom je správca dane povinný bezodkladne sumu uhradenú ručiteľom, ktorá prevyšuje nezaplatenú daň ručiteľovi vrátiť.