Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14. 7. 2017 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:
1. Iveta Bohušová
2. Juraj Heger
3. Daniel Kollár
4. Valéria Malíková
5. Albert Marenčin
6. Vladimír Michal
7. Matúš Mládek

Program:
1) Otvorenie
2) Generálny sekretár ZVKS a sekretariát ZVKS
3) Rôzne

ad 1)  Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J. Heger. Informoval o programe a plnení uznesení.

ad 2)  Kollár informoval o liste všetkým členom ZVKS ohľadne pozície generálneho sekretára ZVKS, potrebe prípravy nového sekretariátu ZVKS a odovzdaní právomocí novému predsedovi ZVKS. Predsedníctvo informáciu berie na vedomie a poverilo J. Hegera, V. Malíkovú a M. Štrbu (príp. V. Michala) iniciovať do 30. 7. 2017 stretnutie s prvým uchádzačom o funkciu generálneho sekretára – M. Gajdošom. Zároveň poverilo D. Kollára upraviť kontakty na predsedu a podpredsedu na webe ZVKS a poslať oznam o zmenách v ZVKS na MK SR a na zverejnenie do Knižnej revue. Predsedníctvo poverilo D. Kollára zabezpečením existencie sekretariátu za doterajších podmienok na súčasnej adrese a uskutočnením zmien v súvislosti s prístupom k bankovým účtom, korešpondenciou, fakturáciou či odovzdaním archívu v septembri 2017.

ad 3)
– Kollár informoval predsedníctvo o stave členskej základne a výbere členského príspevku ZVKS v roku 2017. Predsedníctvo poverilo svojich členov kontaktovať štyri spoločnosti, ktoré doteraz nezaplatili členské príspevky a o ďalšom postupe rozhodne predsedníctvo na najbližšom zasadnutí.
– Malíková informovala predsedníctvo v súvislosti s  úlohou aktivizácie kníhkupcov a vydavateľov o organizácii seminára v Piešťanoch v dňoch 6. a 7. 10. 2017. Predsedníctvo informáciu berie na vedomie a poverilo D. Kollára oznámiť ju všetkým členom ZVKS s cieľom zistenia predbežného záujmu. Zároveň poverilo D. Kollára poslať na doplnenie tabuľku kníhkupcov SR všetkým členom predsedníctva ZVKS.
– Kollár informoval predsedníctvo o potrebe vybrať nového zástupcu ZVKS v Republikovej únii zamestnávateľov. Predsedníctvo rozhodlo o poverení nového generálneho sekretára v súvislosti so zastupovaním v RÚZ.

 

Ďalšie stretnutie predsedníctva bude 24. 8. 2017 o 15.00 hod.
Priložená prezenčná listina: 1x

Zápis bol urobený dňa 14. 7.  2017
Zapisovateľ: Daniel Kollár
Schválil: Juraj Heger

 

 

 

 

Share This

Share this post with your friends!