1. SLOVENSKÝ KNIŽNÝ TRH A LEGISLATÍVA

– Autorský zákon – novela Zákona č. 185/2015 Z.z.
– Tri kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018

2. ČO TRÁPI KNÍHKUPCOV? Matúš Mládek s prezentáciou

Autorský zákon – novela Zákona č. 185/2015 Z.z.

Ide o transponovanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1564/EÚ z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a Smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ktorou sa preberajú ustanovenia Marákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.Podstatou je, že takéto použitie nie je zásahom do autorského práva aj bez súhlasu autora.

To isté sme mali v Zákone v § 46 formulované aj pred vyššie uvedenou smernicou, teraz je doplnený nový § 46a Použitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania, ktorý precíznejšie precíznejšie formuluje prípady , kedy je možné takto dielo použiť.

Novinkou je cezhraničné použitieak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou čítania z členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy,…“

Ďalšie zmeny sa týkajú kolektívnej správy autorského práva (v našom prípade LITA) a vzťahu organizácií kolektívnej správy s používateľmi, vrátane zmeny sadzieb odmien organizácií kolektívnej správy.

Tri kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou zavádza viacero noviniek v oblasti zamestnávania.

1. Zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatky a cez víkendy

Najvýraznejšou zmenou od 01.05.2018 je zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatky a cez víkendy. Zvyšujú sa v dvoch fázach – od 1.5. 2018 a od 1.5. 2019 a zároveň bude existovať viacero výnimiek pre zamestnávateľov, u ktorých je nočná práca prevažujúca. 

Príplatky za prácu sú určené v percentách a odvíjajú sa od minimálnej hodinovej mzdy. Nižšie je uvedené, o koľko Eur sa zvýši hodinová mzda s príplatkom. Uvedená suma je však minimálna suma príplatku, ktorá je daná pre každého zamestnanca bez ohľadu na náročnosť práce (okrem nočnej práce, pri ktorej rizikové povolania majú vyššie príplatky). Zamestnávatelia tak môžu zamestnancom poskytnúť aj väčšie príplatky. Tieto príplatky sa týkajú všetkých zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, ako aj zamestnancov vo verejnej sfére.

Príplatky za nočnú prácu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
Nerizikové povolanie 20 % (0,55 Eur za hodinu) 30 % (0,82 Eur za hodinu) 40 % (1,1 Eur za hodinu)
Rizikové povolanie 20 % (0,55 Eur za hodinu) 35 % (0,96 Eur za hodinu) 50 % (1,37 Eur za hodinu)

Príplatok za prácu počas sviatkov od 1. 5. 2018

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

50 % (1,38 Eur za hodinu)

100 % (2,76 Eur za hodinu)

Príplatok za prácu v sobotu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

0 %

25 % (0,69 Eur za hodinu)

50 % (1,38 Eur za hodinu)

Príplatok za prácu v nedeľu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

0 %

50 % (1,38 Eur za hodinu)

100 % (2,76 Eur za hodinu)

Pre lepšie pochopenie uvedieme nasledovný príklad. Predstavte si, že vlastníte kníhkupectvo, ktoré má otvorené aj cez víkendy, sviatky, a večer do 22:00, okrem piatku, kedy je otvorené do 00:00. Zamestnávate celkovo 8 zamestnancov. Každý z nich má hrubý plat 940 Eur pri 160 hodinovom pracovnom mesiaci. Čistý plat je teda 720 Eur. Každý zamestnanec do mesiaca odpracuje 2x celý víkend (10 hodín za deň), 1x sviatok (opäť 10 hodín za deň), a 2x pracuje v piatok do 00:00. Pracovný čas zamestnanca v piatok od 22:00 do 00:00 je preto potrebné posudzovať ako nočnú prácu. Každý zamestnanec tak do mesiaca odpracuje 20 hodín v sobotu, 20 hodín v nedeľu, 10 hodín vo sviatok a 4 hodiny nočnej práce v piatok, za ktoré mu zamestnávateľ musí poskytnúť vyššie uvedené príplatky. Celková výška príplatkov pre každého zamestnanca za jeden kalendárny mesiac od 01.05.2018 tak predstavuje sumu 72,28 Eur (20 x 0,69 Eur za prácu v sobotu; 20 x 1,38 Eur za prácu v nedeľu; 10 x 2,76 Eur za prácu vo sviatok; 4x 0,82 Eur za nočnú prácu). Celková čistá mzda každého zamestnanca sa príplatkami zvýši na 792,28 Eur.

Bližšie informácie k zvyšovaniu príplatkov sa dočítate na:

https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3520/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/priplatky-praca-noc-sviatok-vikend-2018-2019.xhtml

Výnimka zo zvyšovania príplatkov od roku 2018 a 2019

Národná rada SR však zamestnávateľom umožnila uplatniť si výnimku z vyššie uvedených minimálnych príplatkoch na základe tzv. derogačnej klauzuly. Podstatou tejto klauzuly je, že zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu alebo v nedeľu budú môcť zamestnávatelia upraviť v kolektívnej zmluve alebo priamo v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. V pracovnej zmluve je to však možné iba ak vo firme nie sú zriadené odbory a zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Pričom minimálne príplatky zavedené takýmto spôsobom môžu byť nižšie ako bez uplatnenia tejto výnimky. Túto výnimku môžu využiť iba zamestnávatelia, u ktorých uvedený druh práce, teda napr. nočná práca alebo práca v nedeľu, je prevažným druhom práce pri danom zamestnávateľovi. Zároveň túto výnimku však nemožno použiť pri práci vo sviatky.

Pri práci v noci sa pri využití derogačnej klauzuly príplatok od 01.05.2018 zvýši najmenej na 25% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 35% minimálnej mzdy. Pri nočnej práci si zamestnávateľ nemôže túto výnimku uplatniť pri rizikových prácach.

Pri práci v sobotu sa pri využití derogačnej klauzuly zvýši príplatok od 01.05.2018 najmenej na 20% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 45% minimálnej mzdy. Za prácu v nedeľu sa pri uplatnení tejto výnimky môžu poskytnúť príplatky od 01.05.2018 najmenej vo výške 40% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej vo výške 90% minimálnej mzdy.

2. Národná rada SR uzákonila 13. a 14. platy

13. a 14. platy budú podľa novely Zákonníka práce od 1.5. 2018 oslobodené od odvodov a daní.

Ďalšou zmenou, ktorú prináša novela Zákonníka práce od 01.05.2018, sú úľavy pri vyplácaní 13. a 14. platov (odmien) zamestnancom. Zamestnávatelia tak od tohto roku môžu zamestnancom vyplácať letné, resp. vianočné odmeny, ktoré budú oslobodené od daňovej a odvodovej povinnosti. Aj tieto daňové a odvodové úľavy budú prebiehať vo viacerých fázach postupne. Vyplácanie 13. a 14. platov je ponechané na báze dobrovoľnosti. Závisí tak na zamestnávateľovi, či zamestnancovi tieto platy vyplatí alebo nie. Ak ich zamestnávateľ vyplatí, na uplatnenie si úľav však musí splniť viacero podmienok. Prvou je, aby tieto platy boli minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ďalšou podmienkou je, že úľavy možno uplatniť maximálne do výšky 500 Eur.

13. plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti môže zamestnávateľ vyplácať v kalendárnom mesiaci jún zamestnancom, ktorých zamestnáva aspoň dva roky nepretržite. Okrem 13. platov môžu zamestnávatelia vyplácať aj 14. platy v kalendárnom mesiaci december tým zamestnancom, ktorých zamestnávajú nepretržite aspoň 4 roky. Podmienkou pre vyplatenie 14. platu je vyplatenie 13. platu. Ak teda zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmeny (14. plat) v kalendárnom mesiaci december bez toho, aby tomu istému zamestnancovi vyplatil aj 13. plat v júni, tento plat bude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti ako doteraz.

3. Povinnosť zverejnenia ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch od 1.5. 2018

Novela Zákonníka práce zavádza povinnosť zverejniť ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch. Ak následne dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy,nesmie zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z., podľa ktorého je od 1. 5. 2018 zamestnávateľ pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

Povinnosť zverejňovať základnú hrubú mzdu zákon ukladá zamestnávateľovi, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo sídlom svojej organizačnej jednotky na území SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ je povinný hrubú mzdu zverejňovať vo svojich ponukách zamestnania – napr. v pracovných ponukách uverejňovaných na internetových inzertných portáloch, uverejňovaných na vlastnej internetovej stránke či sociálnych sieťach, tiež uverejňovaných v novinách a časopisoch.

Základná zložka hrubej mzdy predstavuje jednu zo zložiek mzdy, ktorá je zamestnancovi poskytovaná na základe:

  • odpracovaného času (tzv. časová forma mzdy: mesačná a hodinová) – základná zložka mzdy zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca, alebo
  • dosiahnutého výkonu (tzv. úkolová forma mzdy).

Ide o pevnú zložku mzdy, ktorá sa bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom nedá meniť a musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy. Mzdové zvýhodnenia (napr. rôzne bonusy, príplatky za prácu nadčas, nočnú prácu, prácu počas sviatkov) nepatria do základnej zložky hrubej mzdy. Tieto sú ďalšou samostatnou zložkou hrubej mzdy. Od základnej zložky mzdy však treba odlišovať ešte pohyblivú zložku mzdy, ktorá zahŕňa odmeny, prémie či osobné ohodnotenie zamestnanca. Od 1. 5. 2018 musí každý pracovný inzerát obsahovať aj základnú hrubú mzdu, ktorú je zamestnávateľ ochotný novému zamestnancovi ponúknuť. Táto ale musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy. Zverejňovať sa bude len základná hrubá mzda bez príplatkov (napr. za prácu nadčas, prácu počas sviatkov), tiež bez 13. a 14. platov a prípadných odmien či prémií. V prípade tzv. časovej mzdy si bude zamestnávateľ môcť vybrať či vo svojom pracovnom inzeráte uverejní mesačnú mzdu (najčastejšie uplatňovaná v administratíve) alebo hodinovú mzdu

Bližšie informácie o zverejnení ponúkanej mzdy sa dočítate na: 

https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3604/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zverejnovanie-mzdy-pracovne-inzeraty-1-5-2018.xhtml