Správa revíznej komisie za rok 2017

Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky – Občianskeho združenia, so sídlom Ľubľanská č. 2, 831 02 Bratislava, IČO 30842361 týmto podáva Finančnú správu o hospodárení združenia za rok 2017.

Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ďalej len RK ZVKS) sa stretla na samostatnom zasadnutí revíznej komisie v zložení Mgr. Veronika Adamčíková, Ing. Ivana Bottyanová, Ing. Róbert Dostál v roku 2017 a v roku 2018 aj s účtovníčkou združenia Ing. Zuzanou Berčačinovou.

Kontrolu účtovných dokladov za obdobie od 1. 1.2017 do 31. 12. 2017 vykonali členovia RK ZVKS Mgr. Veronika Adamčíková, Ing. Ivana Bottyanová, Ing. Róbert Dostál na samostatnom zasadnutí RK ZVKS. Kontrola hospodárenia združenia bola uskutočnená v zmysle platných stanov združenia a na základe účtovných dokladov poskytnutých Ing. Zuzanou Berčačinovou, za uvedené obdobie roka 2017.

Všetky otázky a žiadosti o vysvetlenie členov RK ZVKS týkajúce sa účtovania, príjmov, nákladov, záväzkov
a účtovnej závierky boli účtovníčkou združenia riadne zodpovedané a objasnené. RK ZVKS konštatovala, že pri kontrole účtovných dokladov neboli nájdené žiadne závažné nedostatky, podané daňové priznanie spolu s účtovnými výkazmi sú v poriadku. Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR viedlo v hodnotenom období rok 2017 účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a ostatných platných právnych predpisov.

V zmysle stanov združenia RK ZVKS, podľa §12 písmena 2, podáva písomnú správu o hospodárení Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za rok 2017 a výsledky hospodárenia písomne predkladá:

PRÍJMY ZDRUŽENIA
Príjmy združenia za sledované obdobie rok 2017 boli nasledovné:
a) Prijaté členské príspevky za rok 2017 8 400,00 €
b) Príspevok od LITY z roku 2015 a použitý v roku 2017 5 122,18 €
c) Príspevok od LITY z roku 2016 a použitý v roku 2017 42 760,48 €

Celkové príjmy združenia predstavovali čiastku 56 282,66 €

NÁKLADY ZDRUŽENIA
Náklady za sledované obdobie rok 2017 boli vynaložené na:
a) Spotreba materiálu (Knižná revue, cena, repre) 2 691,43 €
Knižná revue 907,20 €
cena 700,00 €
b) Ostatné služby 2 533,28 €
doména 33,28 €
členské RUZ 2 500,00 €
c) Prenájom priestorov na zasadnutie 1 733,30 €
d) Kancelársky servis 9 000,00 €
e) Právne služby 336,00 €
f) Inzercia 1 000,00 €
g) Bibliotéka 2017 8 589,05 €
inzercia na podporu Bibliotéky 2 500,00 €
nájom a služby za stánok (Incheba) 3 825,60 €
catering (Delicanti) 1 805,50 €
hostesing 210,00 €
drobné nákupy 247,95 €
h) Poštové poplatky 5,00 €
i) Bankové poplatky 156,00 €
j) Granty 7 250,00 €
k) Príspevky poskytnuté iným organizač. zložkám na veľtrhy 12 700,00 €
Bologna 2 750,00 €
Belehrad 250,00 €
Londýn 2 000,00 €
Frankfurt 2 500,00 €
Paríž 250,00 €
Krakov 250,00 €
Praha 2 700,00 €
Novi Sad 500,00 €
Budapešť 1 000,00 €
Solúň 500,00 €
l) Prenájom stánku Londýn 1 500,00 €
m) Príspevok na stánok Bibliotéka 2017 1 210,00 €
z toho 1100,00 € príspevok za 2017, 110,00 € príspevok za 2016
n) Konferencia ZVKS SR 5 313,60 €
o) Sekretariát služby 2 265,00 €

Celkové náklady združenia predstavovali čiastku: 56 282,66 €

Stav bežného účtu k 31. 12. 2017 vo VUB bol vo výške 250 647,05 €
Stav bežného účtu k 31. 12. 2017 v Tatra Banke bol vo výške 0,00 €
Stav pokladničnej hotovosti k 31. 12. 2017 bol vo výške 498,97 €
Stav neuhradených pohľadávok k 31. 12. 2017 bol vo výške ( pôžička TLP) 0,00 €
Stav neuhradených grantov schválených v roku 2017 3 500,00 €
Stav neuhradených príspevkov (stánok a veľtrhy) za rok 2017 610,00 €
Stav nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 172 263,35 €
Základné imanie (prevzaté od INDEX) 1 250,00 €
Nespotrebovaný príspevok od LITY z roku 2016 73 522,67 €

V Bratislave dňa 31. 5. 2018

Mgr. Veronika Adamčíková, predseda RK ZVKS SR
Ing. Ivana Bottyanová, člen RK ZVKS SR
Ing. Róbert Dostál, člen RK ZVKS SR