UZNESENIE z Valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.2018, 10.00h., Holiday Inn Žilina

I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
– Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2018 a I.polrok 2019
– Všetky informácie z diskusie

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
– Správu o činnosti ZVKS za obdobie od júna 2017 do mája 2018
– Správu o hospodárení ZVKS za rok 2017

III. Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu:
zaoberať sa pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii

FPU – rokovať a kreovať zloženie komisií, iniciovať stretnutie za účelom zmien a doplnenia programov
NOC – zmeny v štatistickom zisťovaní KULT
RTVS, FB, médiá – zlepšiť, zvýrazniť prezentáciu ZVKS navonok
MK SR – Zákon o povinných výtlačkoch
MK SR – Autorský zákon, novela a legislatíva
Incheba – partnertstvo v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka

Hlasovanie o bodoch I. až III
Hlasovanie za: 53, proti: 0, zdržal sa: 0

V Žiline, dňa 8.6.2018

Zapísala: Iveta Bohušová
Overil: Vojtech Mikula