Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 1.10.2018 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:
1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Matúš Mládek
8. Vladimír Michal
9. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:
1) Otvorenie
2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadania
3) Bibliotéka
4) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
FPU – M.Gajdoš poslal všetkým členom, mailom, informáciu o novej štruktúre programov a
podprogramov na rok 2019 ako aj Výzvu č.1. Zároveň pošle členom informáciu, za
účelom spoločnej nominácie kandidátov za ZVKS, do výberových komisií FPU.

MK SR – J.Heger informoval o pokračujúcej snahe začleniť návrh ZVKS, Zákona o
reprografickom fonde, do aktuálnej novely Autorského zákona na schválenie v NR SR.
Etický kódex – I.Harman opäť pripravil a rozdal členom predsedníctva návrh EK na
pripomienkovanie.
M.Gajdoš pripraví na web stránke, v rámci členskej zóny, sekciu (kolónku) -neplatiči-.

Dotazník kníhkupectvá – M.Gajdoš poslal A.Marenčinovi krátky prehľad a spracuje sumár
údajov z došlých dotazníkov.

Jesenný seminár pre redaktorov – M.Gajdoš oslovil p.Mislovičovú z Jazykovedného ústavu
SAV, ktorá ho informovala o plnej vyťaženosti do konca mesiaca november, s tým, že najbližšie
semináre plánuje až v roku 2019. Po novom oslovení p.Mislovičová predsa len ponúkla
termíny do 10. decembra alebo až po 10. januári. Predsedníctvo sa zhodlo na termíne v
januári (st/št), presný termín bude určený po konečnej dohode s p.Mislovičovou.

Správa o knižnom trhu 2017 – po doplnení údajov bude Správa rozposlaná všetkým členom.

Porušovanie autorského práva – M.Gajdoš oslovil SČKN ohľadom možností zapojenia sa ZVKS
do procesu podania spoločnej žaloby. Samotné ZVKS sa, s právneho hľadiska, nemôže zapojiť
ale môže byť súčinné a vyzvať svojich členov (ktorých sa to týka) na podanie hromadnej
žaloby. M.Gajdoš bol zároveň poverený zistiť nové informácie.

Ad 3)
Bibliotéka – M.Gajdoš poslal členom predsedníctva na posúdenie nové návrhy stánku,
predsedníctvo sa zhodlo pokračovať v podobnej verzii ako minulý rok s menšími úpravami.
Poverilo M.Gajdoša osloviť zástupcov FPU, LITA a dohodnúť presný termín jesenného
seminára počas prvého dňa Bibliotéky. Predsedníctvo sa zhodlo na pokračovaní marketingovo
prezentačnej aktivity v prílohe denníka SME a poverilo M.Gajdoša dohodnúť podmienky,
taktiež v rámci prezentácie na stánku zabezpečiť catering (počas výstavy) na spoločenskú
akciu “Čaša vína” ktorá sa uskutoční vo štvrtok a piatok.

Ad 4)
FEP/FEE – J.Heger sa nezúčastnil jesenného stretnutia v Štrasburgu, po vzájomnej dohode
splnomocnil a poveril zastupovaním p.Turečkovú zo SČKN, ktorá ho zároveň informovala o
priebehu a najbližších aktivitách FEP-u (najnovšie zníženie DPH na e-knihy).

“Kontraktačné dni” – J.Heger, na základe pracovnej cesty a stretnutí s kníhkupcami, navrhol
od roku 2019 organizovať tzv. kontraktačné dni, za účelom vzájomného informovania a
stretnutia kníhkupcov s vydavateľmi (popr. verejnosti). Stretnutia by mali byť 1-dňové, v 4
mestách Košice, B.Bystrica, Žilina a Bratislava. Termíny buď na jar – marec/apríl alebo na jeseň
– koniec septembra/začiatok októbra. Finančné zabezpečenie v spolupráci s FPU. M.Mládek
navrhol “Selfpublish business conference”. Predsedníctvo sa bude návrhom zaoberať na
najbližšom stretnutí.

Zníženie DPH na knihy – A.Marenčin samostatne vyvíja aktivitu smerom k poslancom NR SR a
zároveň pripravil a rozdal členom predsedníctva znenie/deklaráciu v ktorej zhrnul dôvody na
zníženie. Uvedená deklarácia/znenie bude k dispozícii na web stránke, v členskej sekcii.
Príspevok Paríž – predsedníctvo si dohodlo do konca roka určiť a stanoviť podmienky na
príspevok, pre členov Združenia, za účelom návštevy národného stánku SR v Paríži na veľtrhu
LivreParis 2019.

Príspevky – na základe poslaných žiadostí a dodaní požadovaných dokladov, schválilo
predsedníctvo, príspevok vydavateľstvu Monokel a kníhkupectvu Kniha Myjava. Nakoľko išlo
o pracovné cesty na veľtrhy kde nebol národný stánok, požiadalo o napísanie krátkeho súhnu
(postrehov), ktoré budú uvedené na web stránke. Predsedníctvo zároveň zobralo na
vedomie aktuálny stav členskej základne ako aj stav príspevkov. Do 30.9. neuhradili členské
L.Jesenská, Loke, Timy Partner a VMS, predsedníctvo sa zhodlo dať poslednú možnosť na
vyjadrenie do Bibliotéky.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 8.11.2018 o 13.00 hod. na stánku ZVKS počas Bibliotéky.

Zápis bol urobený dňa 3.10.2018

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger