Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 15.5.2018 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Juraj Heger
3. Daniel Kollár
4. Valéria Malíková
5. Matúš Mládek
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadania
3) VZ a Konferencia v Žiline
4) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
FPÚ – M.Gajdoš informoval o vyhodnotení žiadostí ZVKS. Prvá žiadosť ´Bibliotéka´ bola vyradená kvôli nesprávnemu zaradeniu v podprograme, druhá žiadosť ´Konferencia´ nezískala dostatočný počet bodov a tretia ´MKV Frankfurt´ bola úspešná v plnom rozsahu. Všetky bližšie informácie, ako aj možnosti, budú prezentované po Valnom zhromaždení. Zmluvu a podmienky za ZVKS podpísal J.Heger ako štatutárny zástupca.

MKV Paríž´19 – M.Gajdoš informoval aj o získaní podpory na kultúrne účely z fondu LITA. Uvedená podpora bola vypracovaná za účelom návštevy národného stánku SR počas výstavy LivreParis 2019. Všetky bližšie informácie, ako aj možnosti, budú prezentované po výstave Bibliotéka. Zmluvu a podmienky za ZVKS podpísal J.Heger ako štatutárny zástupca.

Správa o knižnom trhu´17 – M.Gajdoš pripraví a pošle Predsedníctvu upravenú a predbežnú správu, doplnenú o nové kapitoly, za účelom autorského zastrešenia členmi. Cieľom stále ostáva prezentácia Správy na konferencii v Žiline, ale vzhľadom k zatiaľ nezískaným informáciám je možné, že sa to nepodarí.

RÚZ – M.Gajdoš sa zúčastnil Snemu kde vo voľbách do nových orgánov RÚZ bol podporený pán Blubla zo Zväzu polygrafie. Zároveň, okrem nových členov a cieľov, bola odprezentovaná informácia o bližšej spolupráci s AZZZ v rámci Tripartity. Členstvo v RÚZ a v rámci Podvýboru pre životné prostredie je za účelom legislatívnych zmien v Zákone o odpadoch, ktorý stále nie je ukončený.

Etický kódex – vzhľadom k vopred ospravedlnenej neúčasti I.Harmana sa Predsedníctvo bude touto témou zaoberať na najbližšom stretnutí a blížiacej Konferencii.

GDPR – M.Štrba a M.Gajdoš majú za úlohu čím skôr dokončiť rokovania s firmou ktorá bude viesť školenie na Konferencii. Zároveň M.Gajdoš poskytne členom základné informácie mailom ako aj zápisom na web stránke v členskej zóne.

Bibliotéka – M.Gajdoš, v spolupráci s V.Malíkovou, pripravil list pre GR Incheby A.Rozinovi st. so žiadosťou o stretnutie za účelom spolupráce a dohodnutia partnerstva – odborného garanta výstavy. V prílohe listu boli predložené aj rôzne pripomienky, návrhy a nedostatky ktoré sa vyskytli počas poslednej výstavy. Stretnutie by sa malo uskutočniť do konca mája, informáciu dostane mailom aj manažér výstavy I.Veselý.

Ad 3)
M.Gajdoš informoval o stave príprav Valného zhromaždenia a Konferencie v Žiline. Informoval o rozposlaní prvej pozvánky ohľadom termínu a jej odozvy, zároveň pripraví oficiálne pozvánky, zvlášť na VZ a zvlášť na Konferenciu s programom. Všetky ostatné služby dohodne a dorieši, v spolupráci s I.Harmanom, priamo v rámci SC do Žiliny. Predsedníctvo sa dohodlo na zvolení programu/tém na Konferenciu a zároveň aj na účastníckom poplatku 10€/osoba člen a 30€/osoba nečlen ZVKS. M.Gajdoš na VZ v spolupráci s J.Hegerom pripraví Správu o činnosti, v spolupráci s členmi revíznej komisie pripraví Správu o hospodárení a v spolupráci s I.Bohušovou pripraví celkové zasadnutie a priebeh VZ. Predsedníctvo sa zhodlo, že počas VZ napokon nepozve na stretnutie zástupcov z Ministerstva kultúry.

Ad 4)
MK SR – M.Gajdoš pripraví nový list ohľadom stretnutia s novou ministerkou kultúry, zároveň preverí možnosti stretnutia telefonicky.

FPÚ – M.Gajdoš pripraví list ohľadom stretnutia s riaditeľom a zástupcom FPÚ, ako aj ohľadom zmien v kategorizácii dotačných programov.

Príspevky na veľtrh – tak ako bolo uvedené v Zápisnici z VZ, pre tento rok bol schválený príspevok v celkovej sume 250€ alebo 100€ v rámci Světa knihy v Prahe. M.Gajdoš vypracoval, na základe prezenčných listín z veľtrhov, tabuľku so žiadosťami o príspevok ktorá bola Predsedníctvom schválená. Príspevky budú vyplatené do konca mája.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 7.6.2018 o 20.00 hod. v Holiday Inn v Žiline.

Zápis bol urobený dňa 15.5.2018

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger