Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 25.6.2018 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Ivan Harman
2. Juraj Heger
3. Daniel Kollár
4. Valéria Malíková
5. Albert Marenčin
6. Vladimír Michal
7. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadania
3) Vyhodnotenie VZ a Konferencie v Žiline
4) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
FPU – list ohľadom stretnutia s riaditeľom a zástupcom Rady FPU, ako aj ohľadom zmien v kategorizácii dotačných programov bol odoslaný a zároveň prijatý. Vzhľadom na letné obdobie prebiehajú návrhy termínov na stretnutie, predbežne dohodnuté na koniec júla.

MK SR – list ohľadom stretnutia s novou ministerkou kultúry bol odoslaný a zároveň prijatý s tým, že sekretariát ministerky pošle ZVKS návrh termínu na stretnutie (predbežne júl).

Stretnutie s francúzskymi vydavateľmi – prebehne 28.6. v Bratislave za účasti zástupcov vydavateľov ktorých vybralo a oslovilo priamo Literárne informačné centrum.

Správa o knižnom trhu 2017 – po prijatí údajov od SNK M.Gajdoš pripraví a pošle Predsedníctvu upravenú a predbežnú správu, doplnenú o nové kapitoly, za účelom autorského zastrešenia členmi. Úplne dokončenie správy sa očakáva do konca augusta (ideálne aj skôr).

Etický kódex – v rámci neoficiálnych informácii sa Predsedníctvo zaoberalo aj aktuálnou kauzou Vydavateľstva Taktik. Vzhľadom k neoficiálnym informáciám sa ZVKS nebude zatiaľ k uvedenej kauze vyjadrovať ale opätovne sa zhodlo na potrebe prijatia EK.

Dotazník kníhkupectvá – A.Marenčin v spolupráci s M.Gajdošom počas letných prázdnin oslovia telefonicky, ako aj formou dotazníka, zástupcov kníhkupectiev za účelom získania štatistických údajov o celkovom knižnom trhu.

Bibliotéka – po VZ a Konferencii sa uskutočnilo stretnutie v Inchebe medzi zástupcami ZVKS J.Hegerom s M.Gajdošom a A.Rozinom st. s I.Veselým ohľadom užšej spolupráce. J.Heger potvrdil záujem ZVKS ako odborného garanta a zároveň predostrel približné predstavy ZVKS. A.Rozin ho informoval, že nedostatky, ktoré boli uvedené a spísané na jar, boli prerokované a vyhodnotené ako nie všetky opodstatnené a tie ktoré uznali, budú odstránené. Zároveň k bližšej dohode o spolupráci neprišlo a návrh zo strany ZVKS sa posunul do konca augusta. M.Gajdoš odoslal na Inchebu oficiálnu prihlášku účasti s tým, že technické detaily sa budú riešiť postupne v letnom období. Predsedníctvo sa zaoberalo aj možnosťou uskutočnenia jesenného seminára pre redaktorov v Expo clube počas Bibliotéky, v prípade dohody by sa seminár mohol uskutočniť 8. alebo 9.11. (štvrtok/piatok). Zároveň sa Predsedníctvo zhodlo na možnosti marketingovo prezentačnej aktivity formou určitej podpory počas spoločenskej akcie “Čaša vína” (predbežný záujem prejavila spoločnosť Neografia).

NOC – M.Gajdoš pripraví list ohľadom stretnutia s riaditeľkou Odboru výskumu a štatistiky kultúry Zuzanou Révészovou, ohľadom zmien vo vypĺňaní štatistických údajov.

Ad 3)
J.Heger opätovne poďakoval celému Predsedníctvu za spoluprácu pri organizovaní VZ a Konferencie. Predsedníctvo vyhodnotilo účasť členov ako aj samotný program pozitívne, s tým, že M.Gajdoš osloví všetkých členov formou dotazníka, ktorý pripravil M.Štrba, ohľadom spokojnosti a návrhov na budúcoročné miesto VZ a K. Predsedníctvo sa zhodlo pri príprave budúcoročnej Konferencie na skoršom výbere tém do programu (napr. rozhovormi počas Bibliotéky) a zároveň na termíne koniec mája resp. začiatok júna 2019. Zápisnica z VZ bola rozposlaná všetkým členom a zároveň je k dispozícii na web stránke v členskej sekcii.

Ad 4)
Autorský zákon – M.Gajdoš informoval o účasti na stretnutí pracovnej skupiny novely AZ, kde bol preberaný legislatívny návrh ZVKS. V rámci diskusie bola výmena názorov medzi zástupkyňou LITA p.Debnárovou a zástupkyňou Asociácie vydavateľov tlače p.Pauliakovou ohľadom redistribúcie finančných prostriedkov s tým, že LITA nespochybňuje nárok vydavateľov ale za iných podmienok. Zástupcovia MK SR taktiež nespochybnili návrh ZVKS ale odporučili ho posunúť na jeseň, kedy by mala byť prijatá novela AZ, s ohľadom na smernicu EU. Tieto informácie dostalo ZVKS aj cez FEP/FEE (Združenie európskych vydavateľov). Napriek uvedenému stanovisku sa, v spolupráci so zástupcami AVT, snaží ZVKS vyvíjať aktivitu aj na skoršie zapracovanie uvedeného návrhu.

Príspevky na veľtrh – tak ako boli schválené pre tento rok, boli všetkým, ktorí sa zapísali do prezenčných listín z veľtrhov, vyplatené.

Aktivity – členovia Predsedníctva sa dohodli, každý za svoju agendu (tému), na zhrnutí svojej doterajšej činnosti, ktorú si vyhodnotia priebežne na najbližšom stretnutí Predsedníctva.

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 13.00 hod. v Slovart-e.

Zápis bol urobený dňa 27.6.2018

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger