Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 3.9.2018 v Bratislave

Prítomní členovia predsedníctva:

1. Iveta Bohušová
2. Ivan Harman
3. Juraj Heger
4. Daniel Kollár
5. Valéria Malíková
6. Albert Marenčin
7. Vladimír Michal
8. Martin Štrba
a Martin Gajdoš

Program:

1) Otvorenie
2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadania
3) Bibliotéka
4) Rôzne

Ad 1)
Zasadnutie otvoril predseda ZVKS J.Heger.

Ad 2)
FPU – stretnutie sa uskutočnilo dňa 7.8.2018 vo Fonde pre podporu umenia za účasti p. J.Kovalčika/riaditeľ, P.Michaloviča/predseda Rady, J.Hegera a M.Gajdoša.
Témy stretnutia – mechanizmus obsadzovania odborných komisií, zavedenie odvolacieho konania, zmeny v programoch a podpora regionálnych kníhkupectiev (knižníc).
Zápis zo stretnutia je k dispozícii na web stránke v členskej sekcii.

MK SR – stretnutie sa uskutočnilo dňa 10.7.2018 na Ministerstve kultúry za účasti p. Ľ.Laššákovej/ministerka, P.Hajnalu/poradca ministerky, J.Švolíka/generálny riaditeľ poverený zastupovaním, J.Hegera, V.Michala a M.Gajdoša.
Témy stretnutia – autorský zákon a právo vydavateľa na náhradu odmeny, povinné výstlačky, zníženie sadzby DPH, definícia knihy ako súčasť kultúrneho dedičstva, vyradenie knihv rámci odpadového hospodárstva, podpora regionálnych kníhkupectiev a knižníc, podvojné účtovníctvo u autorských honorárov a výber DPH za knihy.
Zápis zo stretnutia je k dispozícii na web stránke v členskej sekcii.

Stretnutie s francúzskymi vydavateľmi sa uskutočnilo dňa 28.6.2018 v Bratislave za účasti zástupcov vydavateľov, ktorých pozvali z Literárneho informačného centra.

Správa o knižnom trhu 2017 – M.Gajdoš pošle členom Predsedníctva predbežnú správu, za účelom pripomienok a doplnenia údajov. Úplne dokončenie správy sa očakáva v septembri.

Etický kódex – prvotný návrh sa uskutoční v rámci uvádzania ´neplatičov´ na web stránke v uzatvorenej sekcii pre členov, presnejšie znenie a návrh pripraví M.Štrba (I.Harman)

Dotazník kníhkupectvá – M.Gajdoš počas letných prázdnin oslovil formou dotazníka, zástupcov kníhkupectiev za účelom získania štatistických údajov o celkovom knižnom trhu. Oslovenie prebehlo počas leta na dve etapy, druhá možnosť na vyplnenie dotazníka je do 17.9., po tomto termíne pripraví pre A.Marenčina krátky sumár.

NOC – stretnutie sa uskutočnilo dňa 17.7.2018 v Národnom osvetovom centre za účasti p. Z.Révészovej/riaditeľka odboru výskumu a štatistiky, J.Hegera a M.Gajdoša. Hlavnou témou bolo zjednodušenie a zlepšenie štatistického výkazu KULT. Z.Réveszová v rámci diskusie ukázala akým spôsobom s uvedenými dátami v NOC-ke narábajú, uznala argumenty ale aj dodala, že tieto pripomienky je treba odkonzultovať v Slovenskej národnej knižnici, ako aj na Ministerstve kultúry. Zároveň dodala, že jej pôsobenie v NOC-ke koncom augusta končí a nový nástupca zatiaľ nebol určený. Združenie zaradila do ´mailinglistu´ za účelom informovania o aktivitách v NOC-ke.

Ad 3)
Bibliotéka – M.Gajdoš sa začiatkom septembra stretne s manažérom výstavy I.Veselým a M.Šubovou z Incheby ohľadom spolupráce, prípravy sprievodného programu, technickej realizácie a celkovej koncepcie stánku. Po nakreslení nových návrhov stánku, budú poslané členom predsedníctva na posúdenie. Predsedníctvo sa vrátilo k možnému uskutočneniu jesenného seminára pre redaktorov, zároveň sa zhodlo pripraviť počas prvého dňa Bibliotéky seminár (napr. v spolupráci s LITA, FPU a pod.). Marketingovo prezentačné aktivity, v podobe prílohy v denníku SME a v podobe určitej podpory počas akcie “Čaša vína”, sa rozhodnú na najbližšom stretnutí.

Ad 4)
Jesenný seminár pre redaktorov – M.Gajdoš osloví p.Mislovičovú z Jazykovedného ústavu SAV, ohľadom možností a termínov.

Porušovanie autorského práva – V.Maliková navrhla možnosť zapojiť Združenie do spoločnej žaloby, v spolupráci s SČKN, na portál “ulozto.cz” alebo “knihyzdarma.xyz” za zverejňovanie knižných diel, ide o tituly slovenských a najmä českých vydavateľov. Spomenula, že napr. Ikar sa rozhodol v prvom kroku poslať výzvu na odstránenie kníh zo stránky, ukončenie porušovania autorského práva, poškodzovania autora a vydavateľa. M.Gajdoš osloví SČKN ohľadom možností a informácií zapojenia sa ZVKS do procesu podania spoločnej žaloby, V.Maliková preverí možnosti z právneho hľadiska.

FPU – M.Gajdoš pripraví a pošle žiadosť za účelom presného zaradenia literatúry faktu a publikácií o NKP v programoch a podprogramoch/výzvach.

FEP/FEE – J.Heger sa nezúčastní jesenného stretnutia v Štrasburgu (Valné zhromaždenie).

Najbližšie stretnutie Predsedníctva sa uskutoční dňa 1.10.2018 o 13.00 hod. v Slovart-e.

Zápis bol urobený dňa 7.9.2018

Zapisovateľ: Martin Gajdoš

Schválil: Juraj Heger