Správa zo stretnutia určených členov predsedníctva ZVAK SR /M. Čičilla, J. Jankovič, B. Gregor/ k neplateniu záväzkov konaného dňa 31.08 2010 v Bratislave

V ostatných dvoch až troch rokoch sa významne zväčšil objem a predĺžil sa čas neplatenia záväzkov /napríklad dnes sú časté nevysporiadané záväzky ešte z r. 2009/, čo je pravdepodobne najvýraznejšia negatívna tendencia na súčasnom knižnom trhu na Slovensku.

Príčiny
1. úplné rozšírenie komisného predaja v celej šírke trhu, čo do sortimentu aj odberateľov a jeho deformované fungovanie
a. predlžuje sa časový interval, v ktorom prvým a jediným platiacim článkom v reťazci je vydavateľ
b. deformujú sa trhové hodnoty a princípy /napr. „morálna“ devalvácia samotnej hodnoty tovaru získanej z cudzích zdrojov, vydavateľ v úlohe „úverovateľa“…/
c. maloobchod nemá dostatočnú, v prvom rade ekonomickú, bariéru na otváranie nových prevádzok, a tak vzniká čoraz viac slabo hospodáriacich prevádzok, pričom celý trh znáša násobiace sa náklady na nájom, služby a osobné náklady
d. deformovaný zúčtovací mechanizmus (časť hodnoty prislúchajúcej komitentovi, nejde na jeho účet; celú hodnotu tovaru v komisnom predaji realizujú predajcovia vo svojom mene a neoprávnene si ju prisvojujú v predlžujúcom sa časovom intervale;)
e. demotivácia profesijného rastu, osobitne vzdelávacej zložky maloobchodných predajcov
2. subjekty na trhu sú podkapitalizované
a. absencia tvorby a riadenia zásob z vlastných zdrojov
b. absencia správneho výkazníctva a účtovania a informačných systémov
c. zrušenie úverov pre malých podnikateľov zo strany bánk v čase krízy
3. presýtenosť na maloobchodnom, distribučnom aj vydavateľskom trhu
a. deformácie v bodoch 1 a 2 deformujú aj „prirodzenú“ regulatívnu funkciu trhu v produkcii vydavateľstiev a prispievajú k samoúčelnej nadprodukcii
b. neefektívna organizácia zásob z cudzích zdrojov, hlavne v maloobchode
c. masívny prísun tovaru z Čiech, vlažný a živelný postoj slovenských subjektov k artikulácii potrieb, vrátane „obrany“, knižného trhu
4. ústup od racionálnej deľby práce a profesijnej špecializácie a preferovanie zväzkov cudzorodejších činností (vydavateľ-distribútor, distribútor-vydavateľ), ako aj vzájomne prepletené vzťahy (prípady, keď 2 subjekty sú si navzájom dodávateľom, odberateľom a aj konkurentom)

Návrhy opatrení
1. efektívna by bola dohoda predovšetkým vydavateľov o postupnom („starý“ tovar dopredať v komisii, nový tovar „na pevno“) až úplnom zrušení komisie na trhu a v tejto súvislosti aj o zrušení doporučených predajných cien (hrozba Protimonopolného úradu); taká dohoda je však málo pravdepodobná.
2. pri zachovaní komisného predaja:
a. zaviesť komisiu s remitendou (napr. s možnosťou polročnej 10 % vratky)
b. koncesovanie živností pre knižný maloobchod
c. osveta a školenia členov vo všetkých oblastiach knižného trhu (využiť Bibliotéku, obnoviť kategorizáciu kníh a jej uvádzanie v tiráži; organizovať podujatia o vedení účtovníctva a výkazníctva, o organizácii predaja pre maloobchodníkov a pod.)
d. presadiť zúčtovací mechanizmus cez knižný účet (komisný predaj je predaj vo vlastnom mene a na účet komitenta)
e. komisia v maloobchode len pod podmienkou certifikácie softvéru
f. preskúmať možnosti a podmienky krátkodobej návratnej finančnej výpomoci pre kníhkupcov zo ZVKS
g. spoločný postup pri inventarizáciách komisií (napr. maloobchodník zoberie ten istý titul od viacerých dodávateľov)
h. presadenie zmeny klasifikácie knižného sortimentu v zákone o DPH zo súčasnej podľa colných nomenklatúr na takú, ktorá by medzi sortiment so zníženou sadzbou DPH zahrnula aj atlasy(školské geografické a dejepisné), knihy s puzzle a pod. (napr. podľa OKEČ)