Metodický pokyn na poskytnutie dotácie ZVKS na podporu podujatí v súvislosti s propagáciou kníh a zvyšovania čítanosti v roku 2017

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasuje na rok 2017 grantový program na podporu podujatí presahujúcich lokálny charakter či cyklus podujatí v súvislosti s propagáciou kníh a zvyšovania čítanosti. Dotácie sa poskytnú na priame náklady súvisiace s prípravou a realizáciou podujatia a na projekty, ktoré nie sú spolufinancované z Fondu pre podporu umenia.

Minimálna výška spolufinancovania projektu subjektom, ktorý dotáciu požaduje, je najmenej vo výške 50 % z celkového rozpočtu projektu.

Predsedníctvo môže prideliť žiadateľovi dotáciu iba na jeden projekt v jednom kalendárnom roku. Na schválené projekty poskytne ZVKS dotáciu po uskutočnení podujatia a predložení podkladov k vyúčtovaniu (Príloha k vyúčtovaniu).

  • Termín predkladania žiadostí na rok 2017 je priebežný. Žiadosť je potrebné poslať poštou a zároveň aj e-mailom. Formulár_žiadosti_2017
  • Poštová adresa na predkladanie žiadostí: Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava
  • Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení, vrátane všetkých požadovaných príloh. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt, ktorý sa zrealizuje a vyúčtuje do 31. 12. 2017.