ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR Dňa 6. 5. 2014 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

1.   Otvorenie
Predseda ZVKS Daniel Kollár otvoril valné zhromaždenie
Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.

2.   Overenie uznášaniaschopnosti
Počet prítomných 47 zo 72 členov ZVKS,
t. j. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.

3.   Odsúhlasenie programu
Voľba orgánov VZ
Správa o činnosti za rok 2013 a 1. štvrťrok 2014
Správa o hospodárení za rok 2013
Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2014 a 2015
Diskusia k predchádzajúcim bodom
Voľba členov predsedníctva a revíznej komisie
Diskusia
Príprava a schválenie uznesenia
Obed

hlasovanie: za: 40, proti: 0 , zdržal sa:  0

4.    Voľba orgánov VZ
Návrh na predsedajúceho: Juraj Heger
hlasovanie: za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1
Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
hlasovanie: za: 40, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh na overovateľa: Martin Chovanec
hlasovanie: za: 40, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh na overovateľa: Zuzana Hudecová
hlasovanie: za: 40, proti: 0, zdržal sa: 0

Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Juraj Heger, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Martin Chovanec a Zuzana Hudecová.

5.   Správa o činnosti
Správu o činnosti ZVKS za rok 2013 a 1. štvrťrok 2014 predniesol predseda ZVKS Daniel Kollár

6.   Správa o hospodárení
Správu o hospodárení ZVKS za rok 2013 predniesla predsedníčka revíznej komisie ZVKS Anna Bieniková.

7.   Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2014 a 2015
Predseda ZVKS Daniel Kollár predložil hlavné tézy k činnosti ZVKS na roky 2014 a 2015:
Legislatíva
– Konzultácie s MK SR o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky
Grantový systém 2014 a 2015
– Pokračovať v podpore vydávania pôvodnej slovenskej literatúry podľa nastavených pravidiel z posledných dvoch rokov
Veľtrhy
– Podpora účasti na tradične navštevovaných medzinárodných knižných veľtrhoch
– Spoluorganizovanie zájazdu na knižný veľtrh v Moskve
– Príprava stánku a podpora aktivít súvisiacich s veľtrhom Bibliotéka 2014
Iné
– Organizácia odborného seminára o autorských zmluvách
– Organizácia odborného seminára pre kníhkupcov a ich aktivizácia v súvislosti s činnosťou v rámci ZVKS
– Spolupráca s Knižnou revue a partnerstvo podujatia Kniha roka
– Mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách

8.    Diskusia k bodom 5., 6. a 7.
p. Roman Michelko, VSSS: navrhol, aby sa finančný príspevok na veľtrhy poskytoval aj na veľtrh v Prahe;
p. Pavol Ilkiv, Slovensk: poskytol informácie o nákladoch na knižný veľtrh v Moskve 2. – 7. 9. 2014 (cca. 800 €/osoba);
p. Martin Chovanec, Slovenský spisovateľ: vyzdvihol činnosť predsedníctva v súvislosti s riešením kauzy Belimex/TPL Media Plus ako aj poskytovanie informácií členom ZVKS;

9.    Voľba členov predstavenstva a revíznej komisie ZVKS
Návrh volebnej procedúry: Voľba členov orgánov ZVKS bude prebiehať tajne vyznačením 7 členov predsedníctva a 3 členov revíznej komisie z navrhovaných kandidátov. Hlas bude platný, ak na každom hlasovacom lístku bude označených max. 7 kandidátov predsedníctva a max. 3 kandidáti revíznej komisie. V prípade rovnosti hlasov bude opakovaná voľba medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov, ktorá bude verejná. Ďalší kandidát s najvyšším počtom je náhradník.

Hlasovanie za schválenie volebnej procedúry: schválené jednomyseľne

Kandidáti do predsedníctva ZVKS navrhnutí predsedníctvom:
Juraj Heger
Jaroslav Jankovič
Daniel Kollár
Valeria Malíková
Albert Marenčin
Vojtech Mikula
Táňa Pastorková

Kandidáti do revíznej komisie ZVKS navrhnutí predsedníctvom:
Anna Bieniková
Iveta Bohušová
Pavol  Ilkiv

Návrhy na doplnenie kandidátov:
Členovia ZVKS nenavrhli ďalších kandidátov.

Voľba členov predstavenstva a revíznej komisie
Za členov predstavenstva ZVKS boli zvolení:
Juraj Heger, počtom hlasov: 45
Jaroslav Jankovič, počtom hlasov: 36
Daniel Kollár, počtom hlasov: 44
Valeria Malíková, počtom hlasov: 37
Albert Marenčin, počtom hlasov: 44
Vojtech Mikula, počtom hlasov: 42
Táňa Pastorková, počtom hlasov: 44

Za členov revíznej komisie ZVKS boli zvolení:
Anna Bieniková, počtom hlasov: 45
Iveta Bohušová, počtom hlasov: 44
Pavol  Ilkiv, počtom hlasov: 40

10.  Diskusia
P. Heger informoval o aktuálnej situácií s výdajom kníh zo skladu Belimex /TLP Media Plus.
Na Valnom zhromaždení sa zúčastnil správca konkurzu fy. TLP Media Plus p. Letkovský a poskytol informácie ku prebiehajúcemu konkurzu a výdaju kníh zo skladu TLP Media Plus.
p. Michelko, VSSS: pripomienkoval umiestnenie stánkov niektorých vydavateľov na Bibliotéke 2014 a žiadal zabezpečiť lepšie umiestnenie.
P. Kollár informoval o pripravovaných rokovaniach predsedníctva ZVKS a spoločnosti Incheba.
P. Heger doplnil informácie o možnostiach vystavovania na veľtrhu Bibliotéka a možnostiach prezentácie vydavateľov, organizácii slávnostného otvorenia a recepcie resp. spoločenského večera, ktorého organizátorom by bolo ZVKS.
P. Gadoš, Incheba: reagoval na požiadavku p. Michelka objasnením prihlasovania a možností vystavovania.
P. Valová, LIC: informovala o stretnutí na podnet Francúzskeho národného knižného centra – rokovanie o európskom knižnom trhu, knižnom reťazci, ochrana kultúrneho trhu EU, pôsobenie fy Amazon, model pevných cien.
p. Heger: otvorenie otázky členstva ZVKS v medzinárodnej asociácii.
p. Kollár a p. Hupmann: otvoril otázku zriadenia štatútu čestného členstva
p.  Adamčíková, DIDAKTIS : otvorila otázku pripravovaného autorského zákona. P. Kollár informoval, že ZVKS je prizvané k pripomienkovaniu pripravovaného autorského zákona.
p. Mládek, TATRAN: sa informoval o možnosti riešenia otázky porušovania autorských práv; otvoril otázku knižného veľtrhu Bibliotéka, návrh na organizovanie knižného veľtrhu ZVKS, hľadanie inej formy, aj mimo Bratislavy.
p. Michelko, VSSS: navrhuje rokovať s Inchebou o znížení cien za vstup na Bibliotéku.
p. Šulej, drewo a srd: informoval o nákladoch a neziskovosti na vydávanie poézie a upozornil na nastavenie grantového systému ZVKS, čo sa týka min. nákladu 500 ks a 50% spoluúčasti.

11.    Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia
Návrh na uznesenie predniesla Valeria Malíková.
Uznesenie bolo valným zhromaždením schválené 45 hlasmi.

12.    Ukončenie valného zhromaždenia
Juraj Heger poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

 

V Bratislave, dňa 6. mája 2014

Zapísala: Marianna Lázničková

Overili:  Martin Chovanec
Zuzana Hudecová

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SRDňa 6. 5. 2011 o 9.00 hod.
Miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, BratislavaI.      Valné zhromaždenie berie na vedomie:
        1.    Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2014 a 2015
        2.   Všetky informácie z diskusie

II.      Valné zhromaždenie schvaľuje:
         1.   Správu o činnosti ZVKS za rok 2013 a 1. štvrťrok 2014
         2.  Správu o hospodárení ZVKS za rok 2013
         3.  Voľbu členov predsedníctva a revíznej komisie ZVKS

III.      Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu:
zaoberať sa pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii:
–  poskytovať finančný príspevok na veľtrh v Prahe
–  poskytovať ďalšiu pomoc pri vracaní kníh vydavateľom zo skladu TLP Media Plus,
–  rokovať so správcom konkurzu TLP Media Plus o odkúpení kníh neprevzatých vydavateľmi
–  zaoberať sa návrhom na ustanovenie čestného členstva
–  zaoberať sa otázkou členstva ZVKS v medzinárodnej asociácii
–  zaoberať sa otázkou ochrany autorských práv v printovom aj elektronickom prostredí
–  zaoberať sa otázkou zníženia nákladu v žánri poézia v rámci grantového systému ZVKS

Hlasovanie o bodoch I. až III:
hlasovanie: za 45, proti: 0, zdržal sa: 0