ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia I. Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Dňa 10. 5. 2012 o 10.00 hod., miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

1.    Otvorenie
Predseda ZVKS Daniel Kollár otvoril valné zhromaždenie
Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.

2.   Overenie uznášaniaschopnosti
Počet prítomných 32 z 55 členov ZVKS, t. z. valné zhromaždenie bolo uznané za uznášaniaschopné.

3.    Odsúhlasenie programu
        Voľba orgánov VZ (predsedajúci, zapisovateľ, 2 overovatelia)
         Správa o činnosti za rok 2011
         Správa o hospodárení za rok 2011
         Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2012
         Diskusia k predchádzajúcim bodom
         Návrh na zlúčenie Indexu so ZVKS
         Diskusia
         Príprava a schválenie uznesenia        
                   hlasovanie: za: 30, proti: 0, zdržal sa: 2

4.    Voľba orgánov VZ 
 
        Návrh na predsedajúceho: Boris Gregor
                  hlasovanie: za: 32, proti: 0, zdržal sa: 0
         Návrh na zapisovateľa: Marianna Lázničková
                   hlasovanie: za: 32, proti: 0, zdržal sa: 0
         Návrh na overovateľov: Martin Chovanec, Zuzana Hudecová
                   hlasovanie: za: 32, proti: 0, zdržal sa: 0
          Do funkcie predsedajúceho bol zvolený Boris Gregor, za zapisovateľa bola zvolená Marianna Lázničková a za overovateľov Martin Chovanec a Zuzana Hudecová.

5.     Správa o činnosti
         Správu o činnosti ZVKS od 10. mája 2011 do 10. mája 2012 predniesol predseda ZVKS Daniel Kollár.

6.     Správa o hospodárení
          Správu o hospodárení ZVKS za rok 2011 predniesla predsedníčka revíznej komisie ZVKS Anna Bieniková

7.      Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2012
Predseda ZVKS Daniel Kollár predložil hlavné tézy k činnosti ZVKS na rok 2012:

Predsedníctvo a členská základňa 
–      zasadnutia predsedníctva v mesačných intervaloch
–      rozvoj členskej základne
–      štandardizácia údajov
–      books in print
–      organizácia odborného semináru na Bibliotéke 2012
–      účasť na medzinárodných knižných veľtrhoch

Legislatíva a spolupráca s orgánmi štátnej správy a ďalšími záujmovými inštitúciami
–       MK – konzultácie s MK SR o naliehavých témach v oblasti legislatívy, ktoré sa dotýkajú kníh a knižnej problematiky podpory knižníc
–      LITA – účasť na zasadnutiach a konzultácie
–      Zväz polygrafov

Vzťah k verejnosti a propagácia
–      Aktualizácia novej webovej stránky ZVKS
–      Príprava stánku a aktivity súvisiace s veľtrhom Bibliotéky 2012
–      Mediálna spolupráca s elektronickými a printovými médiami o knihách
–      Spolupráca s Knižnou revue

Grantový systém 2012

8.    Diskusia k predchádzajúcim bodom
a)        p. Bernáth (Topas):
Žiadosť o informácie ohľadom projektu štandardizácie údajov;
p. B. Gregor informoval o tom, že obsah štandardizácie je už stanovený, momentálne sa pripravuje forma a technické zabezpečenie. Po ukončení projektu bude ZVKS odporúčať tento formát štandardizácie údajov pre svojich členov.

b)        p. Michelko (VSSS):
Žiadosť o vysvetlenie neudelenia grantu VSSS na vydanie knihy;
p. Kollár vysvetlil prideľovanie grantov za rok 2011

c)        p. Michelko (VSSS):
Vyjadril nespokojnosť, že na knižnom veľtrhu Biblotéka 2011 nemali jednotliví vydavatelia možnosť predávať svoje knihy v rámci spoločného stánku ZVKS a LIC a zároveň požiadal o možnosť predávať knihy na spoločnom stánku na Bibliotéke 2012;
p. Vallová (LIC) informovala, že LIC bude hľadať spôsob ako umožniť vydavateľom predávať knihy na veľtrhu Bibliotéka 2012;
p. Pastorková (Príroda) navrhla možnosť použiť príspevok na účasť člena ZVKS na veľtrhoch na úhradu samostatného stánku;
Predsedníctvo prehodnotí a navrhne nové formy predaja na spoločnom stánku resp. príspevku na podporu samostatného stánku na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2012.

d)        p. Chovanec (Slovenský spisovateľ):
pripomienka k podmienkam grantového systému (vysoký limit nákladu 1000 ks), podnet na prehodnotenie tejto položky v grantovom systéme.
Úloha pre predsedníctvo: návrh nových podmienok grantového systému

e)        diskusia k projektu Books in print:
p. Kollár vysvetlil systém evidovania nových kníh na trhu formou už existujúceho modelu v krajinách EU, informoval o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou. Viacerí členovia poukázali na výšku povinných výtlačkov (p. Bieniková, p. M. Gregor) a vyjadrili nespokojnosť s doterajším systémom evidovania nových kníh SNK, vyjadrili nutnosť zmeny v SNK (p. Vallová, p. Michelko, M. Gregor).

f)          P. Turčan (Tranoscius):
požiadal p. Bienikovú o dovysvetlenie finančnej správy ZVKS, pričom p. Turčan nebol spokojný resp. nesúhlasil s vysvetlením p. Bienikovej ohľadom občerstvenia. Predsedníctvo preverí výdavky na občerstvenie.

g)        P. Demák (ESA):
vyjadril nespokojnosť s neúčasťou ZVKS (stánok) na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Belehrade (v roku 2011). P. Vallová (LIC) v tejto súvislosti informovala o možnostiach účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch ako aj o finančnej náročnosti účasti na viacerých veľtrhoch počas roka a teda nutnosti výberu.
VZ prijalo uznesenie podporiť a zorganizovať stánok ZVKS na knižnom veľtrhu v Belehrade v roku 2013.

h)        P. Bernáth (TOPAS):
požiadal o zverejňovanie zápisníc zo zasadania Predsedníctva ZVKS ako aj revíznej komisie pre všetkých členov ZVKS.
p. Jankovič a p. Gregor informovali o aktuálnom stave web-stránky ZVKS a pripravovanom kódovanom prístupe pre členov ZVKS, kde budú zverejnené všetky dokumenty ZVKS pre jej členov. Predsedníctvo sa zaviazalo sfunkčniť informovanie členskej základne o činnosti orgánov ZVKS a prístup k
dokumentom do 30.6.2012.

i)          P. Kollár (Dajama):
požiadal všetkých členov ZVKS, aby si overili kontaktné údaje zverejnené na web-stránke ZVKS a v prípade nepresností ich aktualizovali.

j)          P. Šimko (Belimex):
podal návrh k plánu činnosti na rok 2012 – zriadiť pracovnú skupinu k otázkam fungovania knižného trhu. P. Heger vyzval členov ZVKS, ktorí majú záujem o prácu v tejto skupine, aby sa prihlásíli u predsedu ZVKS.

          Valné zhromaždenie všetky informácie zobralo na vedomie a poverilo novozvolené predsedníctvo zaoberať sa týmito pripomienkami.

9.     Návrh na zlúčenie Indexu a ZVKS
Predstavenie Indexu a dôvody vysvetlil p. Heger, tézy zlúčenia, stav hospodárenia Indexu a dohodu o zlúčení prečítal p. Kollár.

10.         Diskusia

11.         Schválenie zlúčenia Index-u a ZVKS
          hlasovanie: za: 28, proti: 0, zdržal sa: 4.

12.         Hlasovanie o uznesení valného zhromaždenia
Návrh na uznesenie predniesol Boris Gregor.
Uznesenie bolo schválené valným zhromaždením: za 30, proti: 0, zdržal sa: 2

Prestávka

13.         Schválenie správy o činnosti, správy o hospodárení a návrhu plánu činnosti na rok 2012
  Hlasovanie za schválenie správy o činnosti: za 29, proti: 0, zdržal sa: 3
  Hlasovanie za schválenie správy o hospodárení: za 29, proti: 0, zdržal sa: 3
  Hlasovanie za schválenie návrhu rámcového plánu na rok 2011:  za 29, proti: 0, zdržal sa: 3

 14.         Ukončenie valného zhromaždenia
Boris Gregor poďakoval prítomným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za účasť a Valné zhromaždenie ukončil. 

V Bratislave, dňa 10. mája 2012

Zapísala: Marianna Lázničková                                                 

Overili:
Martin Chovanec
Zuzana Hudecová 

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR
Dňa 10. 5. 2012 o 10.00 hod., miesto: Apollo Hotel **** Dulovo nám.1, Bratislava

I.      Valné zhromaždenie berie na vedomie:
          
1.    Návrh rámcového plánu činnosti na rok 2012

II.    Valné zhromaždenie schvaľuje:
          
1.    Správu o činnosti ZVKS od 10. mája 2011 do 10. mája 2012
          2.    Správu o hospodárení ZVKS za rok 2011

III.   Valné zhromaždenie schvaľuje:
           1.    zlúčenie občianskeho združenia INDEX, so sídlom Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31801285  s občianskym združením Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, so sídlom Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 30842361 s tým, že občianske združenie pod názvom Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky sa stáva univerzálnym právnym nástupcom občianskeho združenia INDEX.
           2.    dohodu o zlúčení občianskeho združenia INDEX, so sídlom Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31801285  s občianskym združením Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, so sídlom Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 30842361.

IV.    Valné zhromaždenie berie na vedomie:
zlúčením občianskych združení špecifikovaných v bode III/1 sa členovia občianskeho združenia INDEX, so sídlom Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31801285  stávajú členmi občianskeho združenia Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, so sídlom Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 30842361.

 V.     Valné zhromaždenie ukladá:
predsedovi združenia, predsedníctvu združenia a revíznej komisii uskutočniť všetky právne úkony súvisiace so zlúčením občianskeho združenia INDEX s občianskym združením Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

Hlasovanie o bodoch I. až V:
hlasovanie: za: 30, proti: 0, zdržal sa: 2

VI.      Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu:
             1.    Pokračovať v projekte štandardizácie údajov.
                     hlasovanie: za 30, proti: 0, zdržal sa: 2
             2.   Predsedníctvo prehodnotí a navrhne nové formy predaja na spoločnom stánku resp. príspevku na podporu malých samostatných stánkov vydavateľov na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2012.
                    hlasovanie: za 30, proti 0, zdržal sa: 2
             3.   Navrhnúť grantový systém na rok 2013 so zohľadnením pripomienky výšky nákladu.
                    hlasovanie: za 30, proti: 0, zdržal sa: 2
             4.   Preveriť výdavky na občerstvenie.
                    hlasovanie: za 29, proti: 0, zdržal sa: 3
            5.   Podporiť a zorganizovať stánok ZVKS na knižnom veľtrhu v Belehrade.
                    hlasovanie: za 29, proti: 0, zdržal sa: 3
            6.   Sfunkčniť informovanie členskej základne o činnosti orgánov ZVKS a prístup
k dokumentom do 30.6.2012.
                    hlasovanie: za 30, proti: 0, zdržal sa: 2
             7.   Ustanoviť pracovnú skupinu k otázkam fungovania knižného trhu.
                    hlasovanie: za 30, proti: 0, zdržal sa: 2